Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πατητήρι, διήγημα της Γωγώς Μπελεκούκια

Η Γωγώ Θ. Μπε­λε­κού­κια-Σπα­νού γεν­νή­θη­κε και ζει στην Αθή­να. Γρά­φει ποί­η­ση, παρα­μύ­θια, διη­γή­μα­τα (πέντε από αυτά έχουν πάρει έπαι­νο από το Σύν­δε­σμο Ελλή­νων Λογο­τε­χνών Αυστρα­λί­ας) ενώ παράλ­λη­λα ασχο­λή­θη­κε με το θέα­τρο ανε­βά­ζο­ντας δύο σχο­λι­κές παραστάσεις.
Τα τελευ­ταία χρό­νια έχουν εκδο­θεί παρα­μύ­θια της «Φίλ­τρο αγά­πης και ονεί­ρων» («Βερ­γί­να»- 2013), και οι ποι­η­τι­κές συλ­λο­γές «Μια φορά στο κάπο­τε… φύτρω­σαν κόκ­κι­νες παπα­ρού­νες» («Βερ­γί­να» – 2012), «Σαν φυλα­χτό… φόρε­σα και­νούρ­για κόκ­κι­να παπού­τσια» (2011).

Παλαιό­τε­ρα φιλο­ξε­νή­σα­με τέσ­σε­ρα ποι­ή­μα­τα της Γωγώς Μπε­λε­κού­κια. Σήμε­ρα φιλο­ξε­νού­με  διή­γη­μά της με τίτλο «Πατη­τή­ρι»

Πατη­τή­ρι

mpelek1Στην άκρη του χωριού στέκονταν…
‑τελευ­ταίο σπίτι
φτω­χι­κό και μόνο.

Το μαρ­τυ­ρού­σαν τα τού­βλα που ασο­φά­τι­στα πρό­βα­λαν. τα μισο­σπα­σμέ­να παντζούρια.

Στα δωμά­τια, τρία όλα μαζί, έβλε­πες μόνο κρε­βά­τια,  ένα μεγά­λο τρα­πέ­ζι στη μέση και εικό­νες με πλα­στι­κές  κορ­νί­ζες ακου­μπι­σμέ­νες  όπου υπήρ­χε  εσο­χή. Η κου­ζί­να με τα απα­ραί­τη­τα: πετρο­γκάζ για το φαγη­τό ( υπήρ­χε άλλω­στε και ο φούρ­νος έξω από το σπί­τι με την  πινα­κω­τή για το ψωμί  και το φτυα­ρά­κι) και  νερο­χύ­τη που με τα χρό­νια μετα­φέρ­θη­κε μέσα και όχι δίπλα στο πηγά­δι όπως ήταν πιο παλιά, μαζί με την σκά­φη, για το πλύ­σι­μο των ρούχων.

Στα χρό­νια που πέρα­σαν είδα παι­διά να γεν­νιού­νται σ’ αυτό το σπί­τι, είδα πόλεμο
και αίμα , είδα πείνα..

Στα χρό­νια της ειρή­νης που ακο­λού­θη­σαν είδα μόχθο, προ­κο­πή… είδα εγγόνια.

Εκεί­νη όμως τη χρο­νιά, είδα τον παπ­πού καθι­σμέ­νο στην αυλή, πάνω σε  καρέ­κλα  ξύλι­νη καφε­νεί­ου και εγγό­νια γύρω του. Νύχτα με παν­σέ­λη­νο, τελευ­ταία του καλο­και­ριού, να αφη­γεί­ται το ίδιο παρα­μύ­θι. Αυτό το ένα,  το μονα­δι­κό που γνώ­ρι­ζε και κάθε φορά έπλε­κε δια­φο­ρε­τι­κά η φαντα­σία του… το Δακρυογιάννη.

Τα παι­διά,  καθι­σμέ­να γύρω του , άκου­γαν εκστα­τι­κά για το παι­δί, που γεν­νή­θη­κε από τα δάκρυα της μάνας… και εγώ ρου­φού­σα την εικό­να αυτή του καλο­και­ριού πριν φύγω.

Φέτος απο­φά­σι­σαν να με γκρεμίσουν.

Πάλιω­σα.

Δεν προ­σφέ­ρω πια.

Κάπο­τε…
έρι­χναν τα στα­φύ­λια και έβγα­ζαν κρα­σί. Όταν τα παι­διά βοη­θού­σαν, η χαρά μου ήταν μεγάλη.

Τώρα…  το κρα­σί το φτιά­χνουν αλλιώς.

Με λένε πατητήρι.

Δεν γνω­ρί­ζω το όνο­μα του δια­δό­χου μου.

Γνω­ρί­ζω μόνο ότι οι εικό­νες εναλ­λάσ­σο­νται όπως και οι εποχές…

 

Η στή­λη «Νέοι Δημιουρ­γοί» θα φιλο­ξε­νεί μία φορά τη βδο­μά­δα ποι­ή­μα­τα ή διη­γή­μα­τα νέων δημιουρ­γών και όχι μόνο. Προ­ϋ­πό­θε­ση, να μην έχουν δημο­σιευ­τεί σε έντυ­πο ή ηλε­κτρο­νι­κό μέσο και φυσι­κά σε βιβλίο. 

Φιλο­δο­ξία μας είναι, στις αρχές του 2016 να εκδο­θεί μια συλ­λο­γή ποι­η­μά­των (και αντί­στοι­χη διη­γη­μά­των) που θα ανθο­λο­γη­θούν από αυτά που θα φιλοξενήσουμε.

Μπο­ρεί­τε να στέλ­νε­τε τη συμ­με­το­χή σας, μαζί με ένα μικρό βιο­γρα­φι­κό, στο e‑mail του περιο­δι­κού: [email protected]

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο