Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πατούλης: Αντικομμουνισμός και συκοφαντίες από τον περιφερειάρχη Αττικής

Για τον αντι­κομ­μου­νι­σμό και τις συκο­φα­ντί­ες που χρη­σι­μο­ποί­η­σε «όταν έχα­σε την ψυχραι­μία του από τις δίκαιες δια­μαρ­τυ­ρί­ες των κατοί­κων του Μαρα­θώ­να και του Βαρ­νά­βα για το περι­βαλ­λο­ντι­κό έγκλη­μα του ΧΥΤΑ/ΜΕΑ – ΜΕΒΑ που ετοι­μά­ζουν στο Γραμ­μα­τι­κό», καταγ­γέλ­λει τον περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής Γ. Πατού­λη η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Βορεί­ου Τομέα της ΚΟΑ του ΚΚΕ. 

Τονί­ζει πως «για να δικαιο­λο­γή­σει την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή του, και των προ­κα­τό­χων του, την πολι­τι­κή της ΕΕ και όλων των κυβερ­νή­σε­ων επι­στρά­τευ­σε ψέμα­τα και κατη­γο­ρί­ες ενα­ντί­ον των κατοί­κων των περιο­χών» ενώ «έφτα­σε στο σημείο να λέει ότι οι κάτοι­κοι του Μαρα­θώ­να και των γύρω περιο­χών ευθύ­νο­νται για το έγκλη­μα της Φυλής για­τί δεν θέλουν τα σκου­πί­δια στο Γραμματικό».

«Κι όταν είδε ότι αυτά που επι­κα­λεί­ται δεν πεί­θουν το έρι­ξε στο αντι­κομ­μου­νι­σμό με εκφρά­σεις όπως “άσε ρε Κου­τσού­μπα” και “δεν θα διοι­κή­σει τον τόπο το 5%”», υπο­γραμ­μί­ζει και συμπλη­ρώ­νει πως «στον πανι­κό του δεν διστά­ζει να παρα­χα­ρά­ξει και να δια­στρε­βλώ­σει τα γεγο­νό­τα. Για το έγκλη­μα σε βάρος του λαού της δυτι­κής Αττι­κής που συντε­λεί­ται εδώ και δεκα­ε­τί­ες έχουν βάλει φαρ­διά πλα­τιά την υπο­γρα­φή τους κυβερ­νή­σεις, περι­φε­ρεια­κές και δημο­τι­κές αρχές, αυτή είναι η αλήθεια».

Και τώρα, συνε­χί­ζει η ανα­κοί­νω­ση, «που έφτα­σε ο κόμπος στο χτέ­νι θέλουν να επα­να­λά­βουν το ίδιο έγκλη­μα και σε άλλες περιο­χές της Αττι­κής. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό της χυδαιό­τη­τας του κ. Πατού­λη είναι ο τρό­πος που καυ­χιό­ταν ότι ο ίδιος έφε­ρε έργα εκα­τομ­μυ­ρί­ων στην περιο­χή όπως είπε, μιλώ­ντας για ανα­γκαία ακρι­βο­πλη­ρω­μέ­να έργα από την τσέ­πη του ελλη­νι­κού λαού, ενώ την ίδια ώρα κατη­γο­ρού­σε τον κομ­μου­νι­στή πρό­ε­δρο της κοι­νό­τη­τας Βαρ­νά­να για λαϊκισμό».

«Είναι προ­φα­νές ότι ο οργα­νω­μέ­νος λαϊ­κός αγώ­νας τους κάνει να χάνουν την ψυχραι­μία τους και να κατα­φεύ­γουν σε συκο­φα­ντί­ες. Όσο δυνα­μώ­νει ο αγώ­νας του λαού ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή και τους εκπρο­σώ­πους της θα βρί­σκουν απο­κού­μπι στον κομ­μου­νι­σμό» επι­ση­μαί­νει κατα­λή­γο­ντας και ξεκα­θα­ρί­ζει πως «τώρα είναι ανά­γκη να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας ενά­ντια στο έγκλη­μα στο Γραμ­μα­τι­κό και ενά­ντια συνο­λι­κά της πολι­τι­κής δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των που δημιουρ­γεί παντού “Φυλή”. Να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας ενά­ντια συνο­λι­κά στην πολι­τι­κή τους που τσα­κί­ζει το λαϊ­κό εισό­δη­μα, βάζει σε κίν­δυ­νο την υγεία μας και την ζωή των παι­διών μας. Σε αυτό τον αγώ­να το ΚΚΕ δια­θέ­τει όλες του τις δυνά­μεις και μπαί­νει μπρο­στά για την ανα­τρο­πή αυτής της πολιτικής».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο