Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πατούλης — Δούρου και Τζήμερος είπαν «ΝΑΙ» στη νέα χωματερή στη Φυλή

📢  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΠΣΕΙΡΩΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Το θέμα της δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των, αλλά και της επέ­κτα­σης του ΧΥΤΑ Φυλής, μέσω της από­φα­σης του ΕΔΣΝΑ την 1η Αυγού­στου, συζη­τή­θη­κε μετά από αίτη­μα και της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», το έκτο σε διά­στη­μα σχε­δόν ενός μήνα.

Εκεί, ο περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Γ. Πατού­λης σε συνερ­γα­σία με την προη­γού­με­νη διοί­κη­ση της Ρ. Δού­ρου, όχι μόνο συμ­φώ­νη­σαν (μαζί με την παρά­τα­ξη του Θ. Τζή­με­ρου) με την από­φα­ση του ΕΔΣΝΑ που ανοί­γει το δρό­μο για την επέ­κτα­ση του ΧΥΤΑ Φυλής με τη δημιουρ­γία νέας χωμα­τε­ρής, αλλά με πρό­τα­ση του πρώ­του, ψευ­το­δι­λήμ­μα­τα τύπου «ή λει­τουρ­γεί ή επι­στρέ­φου­με 20 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ στην ΕΕ» και με δια­δι­κα­σία-παρω­δία από το προ­ε­δρείο του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου, απο­φά­σι­σαν και τη λει­τουρ­γία του ΧΥΤΑ Γραμματικού!

Αυτή την πρό­τα­ση-τρο­πο­λο­γία, αλλά και τη δια­δι­κα­σία κατα­δί­κα­σε η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση»  και απο­χώ­ρη­σε από την αίθουσα.

Νωρί­τε­ρα, κατά την τοπο­θέ­τη­σή του για το «κατε­πεί­γον του θέμα­τος», ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, εκ μέρους της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», υπο­γράμ­μι­σε πως «κρα­τά­τε μία στά­ση πολι­τι­κής συγκά­λυ­ψης επι­κίν­δυ­νων σχε­δια­σμών για τη δημιουρ­γία μιας νέας τερά­στιας χωμα­τε­ρής στη Φυλή και την επέ­κτα­ση της ήδη υπάρ­χου­σας. Το λέμε καθα­ρά ότι η επι­λο­γή σας κρύ­βει δόλο διό­τι το χρο­νο­διά­γραμ­μα της Φυλής είναι ασφυ­κτι­κό και το ομο­λο­γεί­τε και εσείς και ότι στις 22 Οκτώ­βρη λήγει προ­θε­σμία κατά­θε­σης προ­σφο­ρών για τη νέα χωμα­τε­ρή αν και μάθα­με ότι ο ΕΔΣΝΑ έδω­σε νέα παρά­τα­ση χωρίς το θέμα να είναι στην  επί­ση­μη πρόσκληση».

Σημεί­ω­σε πως η διοί­κη­ση της Περι­φέ­ρειας επι­διώ­κει να δημιουρ­γή­σει τετε­λε­σμέ­να μακριά από το Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο που όχι μόνο δεν έχει συζη­τή­σει, αλλά ούτε έχει απο­φα­σί­σει για αυτούς τους σχε­δια­σμούς που είναι σε εξέ­λι­ξη, ενώ τόνι­σε πως ο περι­φε­ρειάρ­χης ακο­λου­θεί την τακτι­κή της προη­γού­με­νης διοί­κη­σης, λέγο­ντας επί­σης πως «εξάλ­λου είσα­στε σε ανοι­κτή συνεν­νό­η­ση ειδι­κά γι’ αυτή την απόφαση».

Κάλε­σε τον Γ. Πατού­λη να φέρει προς συζή­τη­ση το θέμα «και πάρ­τε από­φα­ση, όποια έχε­τε προ­γραμ­μα­τί­σει. Κρυ­πτό­με­νος δεν θα δοξα­στεί κανέ­νας. Εδώ θα γίνει γνω­στή η στά­ση του καθε­νός με την τοπο­θέ­τη­σή του και την ψήφο του για να γνω­ρί­ζει ο λαός της Αθή­νας και της Δυτι­κής Αττι­κής». Στά­θη­κε και στην τακτι­κή κωλυ­σιερ­γί­ας του περι­φε­ρειάρ­χη, που όπως είπε έχουν ακο­λου­θή­σει και οι προη­γού­με­νοι στη θέση του, ανα­φε­ρό­με­νος στο κάλε­σμα του Γ. Πατού­λη να κατα­θέ­σουν οι παρα­τά­ξεις τις θέσεις τους για το θέμα (δεί­τε βίντεο).

Σημειώ­νε­ται πως η παρά­τα­ξη της Ρ. Δού­ρου δεν μπή­κε στη δια­δι­κα­σία ούτε να ψηφί­σει για να συζη­τη­θεί ή όχι το θέμα.

Αμέ­σως μετά, στην πρω­το­μι­λία του και αφού απο­φα­σί­στη­κε η συζή­τη­ση του θέμα­τος, ο Γ. Πρω­τού­λης τόνι­σε πως «δεν υπάρ­χει μεγα­λύ­τε­ρη εξα­γο­ρά ανθρώ­πων από τα αντι­σταθ­μι­στι­κά. Εκα­τομ­μύ­ρια που έδω­σε η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ — ΝΔ και μετέ­πει­τα ο ΣΥΡΙΖΑ για να αγο­ρά­ζει ψυχές που να δέχο­νται να ζουν μέσα στον καρ­κί­νο, αυτά είναι τα αντι­σταθ­μι­στι­κά». Και πρό­σθε­σε: «Για­τί δεν γίνε­ται 60 χρό­νια ανα­κύ­κλω­ση; Για­τί υπάρ­χουν ιδιω­τι­κά μονο­πώ­λια που λυμαί­νο­νται τον τομέα της ανα­κύ­κλω­σης και το 85% θάβε­ται, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο. Κερ­δί­ζουν οι εργο­λά­βοι και φέρ­νουν τις ειση­γή­σεις στον ΕΔΣΝΑ και στις Περι­φέ­ρειες και πέφτουν οι υπογραφές».

Ανέ­φε­ρε πως η κυβέρ­νη­ση παρέ­λα­βε από την προη­γού­με­νη τις περι­βό­η­τες Μονά­δες Επε­ξερ­γα­σί­ας Απορ­ριμ­μά­των (ΜΕΑ) για τις οποί­ες η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ έδω­σε 800 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο 100 εκα­τομ­μύ­ρια για την ανα­κύ­κλω­ση και υπο­γράμ­μι­σε πως «το 50% των απορ­ριμ­μά­των που δέχο­νται οι ΜΕΑ είναι σύμ­μει­κτα, όχι δια­χω­ρι­σμέ­να. Από αυτά ανα­κυ­κλώ­νουν λιγό­τε­ρο από το 20%. Τι φτιά­χνε­ται με αυτό το περι­βό­η­το εργο­στά­σιο; Το περί­φη­μο ανα­κυ­κλώ­σι­μο σκου­πί­δι, το RDF/ SRF,  αυτό που γίνο­νται οι δια­δη­λώ­σεις στο Βόλο, καί­γε­ται στις τσι­με­ντο­βιο­μη­χα­νί­ες και πιέ­ζει να ανοί­ξει ο δρό­μος για τα εργο­στά­σια καύ­σης. Αυτός είναι ο σχε­δια­σμός που έρχε­ται με το πιστό­λι στον κρό­τα­φο, με το μαχαί­ρι στο λαι­μό του κόσμου».

Κάλε­σε τον περι­φε­ρειάρ­χη να δώσει στη δημο­σιό­τη­τα τη Μελέ­τη Περι­βαλ­λο­ντι­κών Επι­πτώ­σε­ων που έχει ο δήμαρ­χος Φυλής «για να δει και όλος ο κόσμος για τι αίσχος μιλά­με, για να δει ο κόσμος που θα ψηφί­σει και με ελα­φρά τη καρ­δία θα πει πως εκεί είναι τα απορ­ρίμ­μα­τα και θα φτιά­ξου­με μία ακό­μα. Ο επί­ση­μος σχε­δια­σμός της κυβέρ­νη­σής σας λέει ότι μέχρι το 2030 το 50% θα θάβε­ται. Λέει ότι θα αυξή­σου­με την ανα­κύ­κλω­ση από το 15% στο 50%, άρα τα υπό­λοι­πα θα θάβονται».

Κατα­λή­γο­ντας είπε πως «δεν έχου­με καμία αυτα­πά­τη για το τι θα γίνει εδώ μέσα. Είναι χρή­σι­μη αυτή η συζή­τη­ση για να βγά­ζει ο κόσμος ένα συμπέ­ρα­σμα να πρά­ξει και τι να κάνει. Η υπό­θε­ση είναι στα χέρια των εργα­ζό­με­νων της Αττι­κής, των λαϊ­κών στρω­μά­των, των κατοί­κων. Έχουν τον τελευ­ταίο λόγο, με τον οργα­νω­μέ­νο και απο­φα­σι­σμέ­νο αγώ­να τους μπο­ρούν να επι­βά­λουν λύσεις».

Από την πλευ­ρά του, ο Γ. Πατού­λης είπε πως «θα το λύσου­με το θέμα» της δια­χεί­ρι­σης απορ­ριμ­μά­των, ανέ­φε­ρε ότι τη λιγό­τε­ρη ευθύ­νη γι’ αυτό έχει η πλειο­ψη­φού­σα παρά­τα­ξη, ανα­ρω­τή­θη­κε «ποια χώρα δεν έχει εργο­λά­βους» στα απορ­ρίμ­μα­τα, ενώ κι αυτός με τη σει­ρά του ‑όπως η προη­γού­με­νη περι­φε­ρειάρ­χης- σημεί­ω­σε πως «αύριο θέλω να κλεί­σω τη Φυλή» αλλά η Φυλή θα κλεί­σει … «μέσα από τη δια­χεί­ρι­ση των στε­ρε­ών απο­βλή­των, την πρά­σι­νη εργα­σία, την ανα­κύ­κλω­ση και την επαναχρησιμοποίηση».

Στη δευ­τε­ρο­λο­γία του ο Γ. Πρω­τού­λης, χαρα­κτή­ρι­σε ως κεντρι­κό πολι­τι­κό ζήτη­μα το θέμα της δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των και υπεν­θύ­μι­σε πως «η μόνη φορά που υπήρ­ξε πραγ­μα­τι­κός σχε­δια­σμός για τη δια­χεί­ρι­ση των απο­βλή­των και για να κλεί­σει ορι­στι­κά ο ΧΥΤΑ Φυλής ήταν τη δεκα­ε­τία του ’80 τότε που πραγ­μα­τι­κά υπήρ­χαν πολ­λοί αγω­νι­στές αρι­στε­ροί κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι και μάλι­στα είχαν πλειο­ψη­φία στον τότε Ενιαίο Σύν­δε­σμο. Εκεί­νη τη στιγ­μή, με την τεχνο­λο­γία, την επι­στή­μη και τα μέσα του τότε, είχε μπει βάση για Ενιαίο Δημό­σιο Φορέα Δια­χεί­ρι­σης Απορ­ριμ­μά­των και με αμοι­βαία δια­πε­ρι­φε­ρεια­κή συνερ­γα­σία, επι­στη­μο­νι­κά να βρε­θούν χώροι για τα ελά­χι­στα υπο­λείμ­μα­τα πού θα πάνε. Αυτοί οι χώροι να είναι με επι­στη­μο­νι­κά κρι­τή­ρια και όχι με ταξικά».

Τέλος, για το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό κρε­σέ­ντο της πρώ­ην περι­φε­ρειάρ­χη Ρ. Δού­ρου και τη «συνέ­χι­σή» του από τον νυν περι­φε­ρειάρ­χη Γ. Πατού­λη, ο Γ. Πρω­τού­λης είπε πως «δεν είναι δυνα­τόν αυτοί που ενώ­νο­νται στη χωμα­τε­ρή να μην ενώ­νο­νται στον αντικομμουνισμό».

Κατά την τοπο­θέ­τη­σή του για το κατε­πεί­γον του θέμα­τος, ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, εκ μέρους της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», υπο­γράμ­μι­σε πως «κρα­τά­τε μία στά­ση πολι­τι­κής συγκά­λυ­ψης επι­κίν­δυ­νων σχε­δια­σμών για τη δημιουρ­γία μιας νέας τερά­στιας χωμα­τε­ρής στη Φυλή και την επέ­κτα­ση της ήδη υπάρ­χου­σας. Το λέμε καθα­ρά ότι η επι­λο­γή σας κρύ­βει δόλο διό­τι το χρο­νο­διά­γραμ­μα της Φυλής είναι ασφυ­κτι­κό και το ομο­λο­γεί­τε και εσείς και ότι στις 22 Οκτώ­βρη λήγει προ­θε­σμία κατά­θε­σης προ­σφο­ρών για τη νέα χωμα­τε­ρή αν και μάθα­με ότι ο ΕΔΣΝΑ έδω­σε νέα παρά­τα­ση χωρίς το θέμα να είναι στην  επί­ση­μη πρόσκληση».

Σημεί­ω­σε πως η διοί­κη­ση της Περι­φέ­ρειας επι­διώ­κει να δημιουρ­γή­σει τετε­λε­σμέ­να μακριά από το Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο που όχι μόνο έχει συζη­τή­σει αλλά ούτε έχει απο­φα­σί­σει για αυτούς τους σχε­δια­σμούς που είναι σε εξέ­λι­ξη ενώ τόνι­σε πως ο Περι­φε­ρειάρ­χης ακο­λου­θεί την τακτι­κή της προη­γού­με­νης διοί­κη­σης λέγο­ντας επί­σης πως «εξάλ­λου είσα­στε σε ανοι­κτή συνεν­νό­η­ση ειδι­κά γι αυτή την απόφαση».

Κάλε­σε τον Γ. Πατού­λη να φέρει προς συζή­τη­ση το θέμα «και πάρ­τε από­φα­ση, όποια έχε­τε προ­γραμ­μα­τί­σει. Κρυ­πτό­με­νος δε θα δοξα­στεί κανέ­νας. Εδώ θα γίνει γνω­στή η στά­ση του καθε­νός με την τοπο­θέ­τη­σή του και την ψήφο του για να γνω­ρί­ζει ο λαός της Αθή­νας και της Δυτι­κής Αττι­κής». Στά­θη­κε και στην τακτι­κή κωλυ­σιερ­γί­ας του Περι­φε­ρειάρ­χη, που όπως είπε έχουν ακο­λου­θή­σει και οι προη­γού­με­νοι στη θέση του, ανα­φε­ρό­με­νος στο κάλε­σμα του Γ. Πατού­λη να κατα­θέ­σουν οι παρα­τά­ξεις τις θέσεις τους για το θέμα.

Από την πλευ­ρά του, ο Γ. Πατού­λης είπε πως «θα το λύσου­με το θέμα» της δια­χεί­ρι­σης απορ­ριμ­μά­των, ανέ­φε­ρε ότι τη λιγό­τε­ρη ευθύ­νη γι αυτό έχει η πλειο­ψη­φού­σα παρά­τα­ξη, ανα­ρω­τή­θη­κε «ποια χώρα δεν έχει εργο­λά­βους» στα απορ­ρίμ­μα­τα ενώ, κι αυτός με τη σει­ρά του όπως η προη­γού­με­νη Περι­φε­ρειάρ­χης, σημεί­ω­σε πως «αύριο θέλω να κλεί­σω τη Φυλή» αλλά και ότι η Φυλή θα κλεί­σει … «μέσα από τη δια­χεί­ρι­ση των στε­ρε­ών απο­βλή­των, την πρά­σι­νη εργα­σία, την ανα­κύ­κλω­ση και την επαναχρησιμοποίηση».

Σημειώ­νε­ται πως η παρά­τα­ξη της Ρ. Δού­ρου δεν μπή­κε στη δια­δι­κα­σία ούτε να ψηφί­σει για να συζη­τη­θεί ή όχι, το θέμα.

Ατέχνως click

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο