Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πατούλης στην Αττική, Μπακογιάννης στην Αθήνα και Ζέρβας στη Θεσσαλονίκη

Νίκη των επί­ση­μων υπο­ψη­φιο­τή­των της ΝΔ στις έξι από τις επτά περι­φέ­ρειες δεί­χνουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα των επα­να­λη­πτι­κών εκλο­γών, ενώ σε μία περι­φέ­ρεια ο «αντάρ­της» επι­κρα­τεί της επί­ση­μης «γαλά­ζιας» υπο­ψη­φιό­τη­τας. Νικη­τής η απο­χή σε περι­φε­ρεια­κές και δημο­τι­κές εκλογές

Στην Αττι­κή επι­κρα­τεί ο Γιώρ­γος Πατού­λης με 65,88% ένα­ντι της Ρένας Δού­ρου (ΣΥΡΙΖΑ), η οποία λαμ­βά­νει 34,12% (ενσω­μά­τω­ση 90,65%).

Στην Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία & Θρά­κη φέρε­ται να επι­κρα­τεί ο νυν περι­φε­ρειάρ­χης Χρή­στος Μέτιος με 51,54%, ενώ ο Χρι­στό­δου­λος Τοψί­δης (ανε­ξάρ­τη­τος προ­ερ­χό­με­νος από τη ΝΔ) λαμ­βά­νει ποσο­στό 48,46% (ενσω­μά­τω­ση 41,38%).

Στη Δυτι­κή Ελλά­δα επι­κρα­τεί ο Νεκτά­ριος Φαρ­μά­κης με 55,77%, ένα­ντι του νυν περι­φε­ρειάρ­χη Από­στο­λου Κατσι­φά­ρα (ΚΙΝΑΛ-ΣΥΡΙΖΑ), ο οποί­ος λαμ­βά­νει 44,23% (ενσω­μά­τω­ση 39,32%).

Στα Ιόνια Νησιά η Ρόδη Κρά­τσα Τσα­γκα­ρο­πού­λου, η οποία λαμ­βά­νει το 59,35% των ψήφων θα δια­δε­χτεί στην περι­φέ­ρεια τον Θεό­δω­ρο Γαλια­τσά­το (ΣΥΡΙΖΑ), ο οποί­ος έχει την προ­τί­μη­ση του 40,65% των ψηφο­φό­ρων (ενσω­μά­τω­ση 36,85%).

Στη Στε­ρεά Ελλά­δα προη­γεί­ται ο Φάνης Σπα­νός με 51,61% ένα­ντι του Από­στο­λου Γκλέ­τσου (ανε­ξάρ­τη­τος), ο οποί­ος λαμ­βά­νει το 48,39% (ενσω­μά­τω­ση 45,75%).

Στην Πελο­πόν­νη­σο ο νυν δήμαρ­χος Καλα­μά­τας, Πανα­γιώ­της Νίκας, ο οποί­ος επι­κρα­τεί με ποσο­στό 53,44%, θα δια­δε­χτεί τον Πέτρο Τατού­λη (ανε­ξάρ­τη­τος), που προ­τι­μή­θη­κε από το 46,56% των ψηφοφόρων.

Τέλος, στο Βόρειο Αιγαίο ο Κώστας Μου­τζού­ρης, που είναι ανε­ξάρ­τη­τος προ­ερ­χό­με­νος από τη ΝΔ επι­κρα­τεί με 55,10% της νυν περι­φε­ρειάρ­χη, Χρι­στιά­νας Καλο­γή­ρου (ΝΔ), η οποία λαμ­βά­νει το 44,90% (ενσω­μά­τω­ση 49,34%).

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα από την Singular Logic και το υπουρ­γείο Εσωτερικών.

-Περιφερειακές εκλογές

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γιώρ­γος Πατού­λης 66,2%

Ρένα Δού­ρου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ρόδη Κρα­τσα-Τσα­γκα­ρο­πού­λου 59,1%

Θεό­δω­ρος Γαλιατσάτος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Μέτιος Χρή­στος 51,54%

Τοψί­δης Χριστόδουλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Νεκτά­ριος Φαρ­μά­κης 56,4%

Από­στο­λος Κατσιφάρας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πέτρος Τατού­λης

Πανα­γιώ­της Νίκας 52,7%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Φάνης Σπα­νός 51,4%

Γκλέ­τσος Απόστολος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Χρι­στιά­να Καλογήρου

Κων­στα­ντί­νος Μου­τζού­ρης 55,1%

-Δημοτικές εκλογές

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης 65,2%

Νάσος Ηλιό­που­λος

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχιά­ος Νίκος

Κώστας Ζέρ­βας 66,8%

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Γιάν­νης Μωρά­λης 57,6%

Νίκος Βλα­χά­κος

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Κώστας Πελε­τί­δης 71,4%

Γρη­γό­ρης Αλεξόπουλος

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γιάν­νης Κουράκης

Βασί­λης Λαμπρι­νός 51,3%

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Από­στο­λος Καλο­γιάν­νης 56,58%

Ρένα Κρα­λα­ριώ­του 43,42%

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Θωμάς Μπά­γκας

Μωυ­σής Ελι­σάφ 51,7%

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο