Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πατούλης-Τζήμερος-Χρυσαυγίτες απέρριψαν από κοινού ψηφίσματα της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Από κοι­νού, σαν μια ομά­δα, η διοί­κη­ση Πατού­λη, οι εκπρό­σω­ποι της ναζι­στι­κής συμ­μο­ρί­ας της Χρυ­σής Αυγής και ο γνω­στός φασί­στας Τζή­με­ρος απέρ­ρι­ψαν ψηφί­σμα­τα που έφε­ρε η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Αττικής.

Συγκε­κρι­μέ­να, η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αττι­κής ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Στη συνε­δρί­α­ση του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου της 15ης Φεβρουά­ριου η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” κατέ­θε­σε ψήφι­σμα κατα­δί­κης της κλή­τευ­σης σε δίκη δημο­τι­κών συμ­βού­λων του Δήμου Καλ­λι­θέ­ας, μετά από μήνυ­ση για υπο­τι­θέ­με­νη συκο­φα­ντι­κή δυσφή­μη­ση που κατέ­θε­σε πρώ­ην δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Καλ­λι­θέ­ας με την “Ελλη­νι­κή Αυγή”, τον συν­δυα­σμό της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής συμ­μο­ρί­ας της Χρυ­σής Αυγής και τώρα εμφα­νι­ζό­με­νος ως υπο­ψή­φιος με το κόμ­μα του κατα­δι­κα­σμέ­νου εγκλη­μα­τία Κασιδιάρη.

Οι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι Καλ­λι­θέ­ας πλην του μηνυ­τή διώ­κο­νται για­τί υπερ­ψή­φι­σαν ψήφι­σμα με το οποίο κατα­δι­κα­ζό­ταν η προ­σπά­θεια ποι­νι­κο­ποί­η­σης της πολι­τι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης από τους εκπρο­σώ­πους της φασι­στι­κής συμ­μο­ρί­ας της Χρυ­σής Αυγής.

Η περι­φε­ρεια­κή σύμ­βου­λος Στέλ­λα Βαλα­βά­νη σημεί­ω­σε ότι πρό­κει­ται για απα­ρά­δε­κτο και προ­κλη­τι­κό γεγο­νός και κάλε­σε το Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο να το κατα­δι­κά­σει και να απαι­τή­σει να παυ­θεί η πρω­τά­κου­στη αυτή δίω­ξη κατά δημο­τι­κών συμ­βού­λων και να μη γίνει καμία δίκη ως απόρ­ροια της μήνυσης.

Η διοί­κη­ση Πατού­λη αρνή­θη­κε να συζη­τη­θεί το ψήφι­σμα και με τη συν­δρο­μή των γνω­στών εξα­πτέ­ρυ­γών της (Χρυ­σή Αυγή και Τζή­με­ρος) κατα­ψη­φί­στη­κε η συζή­τη­ση του θέματος».

Το ίδιο συνέ­βη και με σχε­τι­κό ψήφι­σμα της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» με το οποίο απαι­τού­σε να στα­μα­τή­σει η έξω­ση των αθλη­τών και των Σωμα­τεί­ων τους από τις αθλη­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις του Αγί­ου Κοσμά.

Η Στέλ­λα, Βαλα­βά­νη κατήγ­γει­λε το επι­χει­ρού­με­νο «σφρά­γι­σμα» του ΕΑΚΝ Αγί­ου Κοσμά και τόνι­σε πως πρέ­πει να είναι ανοι­χτό για τους αθλη­τές, τα σωμα­τεία και τις Ομο­σπον­δί­ες τους, τους δρο­μείς, τους κατοί­κους της περιο­χής και όλης της Αττι­κής, καθώς και να δια­σφα­λι­στούν τα εργα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων του.

Αυτό το ψήφι­σμα δεν έφτα­σε ούτε καν προς συζή­τη­ση στο Σώμα, αφού κατα­ψη­φί­στη­κε από την παρά­τα­ξη της περι­φε­ρεια­κή αρχή, τα φασι­στοει­δή της «Ελλη­νι­κής Αυγής», τους «ανε­ξάρ­τη­τους» Χρυ­σαυ­γί­τες όπως και τον Τζήμερο.

«Φάνη­κε καθα­ρά ότι η ζυγα­ριά πέφτει στον επεν­δυ­τή παρά στις ανά­γκες του λαού για την άθλη­ση», τόνι­σε η Στέλ­λα Βαλα­βά­νη μετά από αυτή την εξέλιξη.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο