Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παφίλης για το σκοταδιστικό βίντεο της Κεραμέως

Με αφορ­μή το πολύ σοβα­ρό περι­στα­τι­κό με το «εκπαι­δευ­τι­κό πρό­γραμ­μα» με τα απα­ρά­δε­κτα βίντεο που στάλ­θη­καν να προ­βλη­θούν σε μαθη­τές Γυμνα­σί­ων και τελι­κά ανα­κλή­θη­κε μετά την κατα­κραυ­γή, ο Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφί­λης παρε­νέ­βη στη συζή­τη­ση της πρό­τα­σης δυσπι­στί­ας στη Βου­λή, τονί­ζο­ντας ότι τα βίντεο αυτά περιεί­χαν «μεσαιω­νι­κές αντιλήψεις».

Το εν λόγω βίντεο που ενέ­κρι­νε αρχι­κά το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, περιεί­χε θεω­ρί­ες που ουσια­στι­κά λένε ότι όλα κλη­ρο­νο­μού­νται από το DNA και ότι δεν υπάρ­χει δια­παι­δα­γώ­γη­ση μέσα από την κοι­νω­νία.

Πώς είναι δυνα­τόν το 2022 το υπ. Παι­δεί­ας να κυκλο­φο­ρεί βίντεο δια­παι­δα­γώ­γη­σης των μαθη­τών που τους λέει ότι είστε γεν­νη­μέ­νοι να είστε αγράμ­μα­τοι και όχι να μπο­ρέ­σε­τε να αλλά­ξε­τε τη ζωή σας, ανέ­φε­ρε ο Θ. Παφί­λης, ζητώ­ντας εξη­γή­σεις από την υπουρ­γό Παιδείας.

Τοπο­θε­τού­με­νη για το θέμα η υπουρ­γός Παι­δεί­ας, Ν. Κερα­μέ­ως, είπε ότι με παρέμ­βα­σή της ανα­κλή­θη­κε η έγκρι­ση στο «πρό­γραμ­μα», επι­κα­λού­με­νη ως δικαιο­λο­γία ότι αυτό εγκρί­θη­κε μαζί με εκα­το­ντά­δες άλλα προ­γράμ­μα­τα που διε­ξά­γο­νται εκτός ωρο­λο­γί­ου προ­γράμ­μα­τος στα σχο­λεία. Σε ανα­κοί­νω­ση δε που εξέ­δω­σε νωρί­τε­ρα, ανα­φέ­ρε­ται ότι η «Ελλη­νι­κή Εται­ρεία Προ­γεν­νη­τι­κής Αγω­γής» που επι­με­λή­θη­κε το σκο­τα­δι­στι­κό αυτό βίντεο είχε χρη­μα­το­δο­τη­θεί με μεγά­λα ποσά επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: 902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο