Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παφίλης προς Σκουρλέτη: Εμείς δεν μασάμε από τέτοιες επιθέσεις ακραίες

Έντο­νη αντι­πα­ρά­θε­ση, με αφορ­μή την δια­μαρ­τυ­ρία του ΠΑΜΕ στο Περι­φε­ρεια­κό Συνέ­δριο του ΣΥΡΙΖΑ για την Παρα­γω­γι­κή Ανα­συ­γκρό­τη­ση στη Δυτι­κή Αττι­κή, σημειώ­θη­κε μετα­ξύ του υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών, Πανα­γιώ­τη Σκουρ­λέ­τη και του κοι­νο­βου­λευ­τι­κού εκπρο­σώ­που του ΚΚΕ, Θανά­ση Παφίλη.

Ο κ. Σκουρ­λέ­της επα­νέ­λα­βε τις κατη­γο­ρί­ες του κατά του ΚΚΕ, για ολι­σθη­ρό δρό­μο, τονί­ζο­ντας ότι στό­χος του δεν ήταν να κάνει μια συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας, αλλά να ακυ­ρώ­σει μια συζή­τη­ση διαλόγου.

«Την απο­κα­λέ­σα­τε φιέ­στα, όταν για πρώ­τη φορά ένα υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο συζη­τά με απλούς ανθρώ­πους, για να ανα­δεί­ξει τα προ­βλή­μα­τα και τις παθο­γέ­νειες ετών που υπάρ­χουν στη Δυτι­κή Αττι­κή» επε­σή­μα­νε ο κ. Σκουρ­λέ­της και πρόσθεσε:

«Σας ενο­χλεί ο διά­λο­γος, αλλά δεν είναι φιέ­στα να μαζεύ­εις ξενό­φερ­τα πούλ­μαν με φοι­τη­τές; Πέστε μου μια φορά που το κάνα­τε αυτό με την κυβέρ­νη­ση Σαμα­ρά; Χρω­στά­τε απα­ντή­σεις, όχι σε εμάς, αλλά στον κόσμο της εργα­σί­ας, που δεν βρή­κα­τε τίπο­τα να τους πεί­τε για το θέμα των συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων που υπο­γρά­φη­καν για πρώ­τη φορά. Αυτός ο ολι­σθη­ρός δρό­μος απο­μο­νώ­νει μια πλευ­ρά της Αριστεράς».

«Χρειά­ζε­ται πολύ μεγά­λο θρά­σος, δια­στη­μι­κό, να φέρ­νεις τη νύχτα σαν τον κλέ­φτη, τρο­πο­λο­γία για να καταρ­γείς την απερ­γία και να έχεις στεί­λει με τις πολι­τι­κές σου στο Καιά­δα τον κόσμο, να κατη­γο­ρείς αυτούς που προ­σπα­θούν και υπε­ρα­σπί­ζο­νται τα συμ­φέ­ρο­ντά του όταν κάνει μια δια­μαρ­τυ­ρία» αντέ­τει­νε ο κ. Παφί­λης και πρόσθεσε:

«Οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες μας είναι συμ­βο­λι­κές. Σας ενο­χλεί για­τί πέφτουν τα φύλ­λα συκής. Εμείς δεν μασά­με από τέτοιες επι­θέ­σεις ακραί­ες, που έχου­με φάει και επί ΝΔ. Και δεν κάνου­με πίσω. Και θα αντι­πα­λέ­ψου­με οποια­δή­πο­τε κυβέρ­νη­ση στέ­κε­ται απέ­να­ντι στους εργαζόμενους».

Από την πλευ­ρά του, ο κ. Σκουρ­λέ­της επέ­μει­νε ότι το ΚΚΕ πρέ­πει να απα­ντή­σει σε συγκε­κρι­μέ­να ερω­τή­μα­τα, όπως αν είναι θετι­κά τα μέτρα για την προ­στα­σία των συμ­βα­σιού­χων, η επέ­κτα­ση για τα βαρέα και ανθυ­γιει­νά και η απλή αναλογική.

«Όλος ο ελλη­νι­κός λαός γνω­ρί­ζει πως οτι­δή­πο­τε ανα­κου­φί­ζει τον ελλη­νι­κό λαό και το φέρ­νει η κυβέρ­νη­ση, το στη­ρί­ζου­με, αλλά παράλ­λη­λα απο­κα­λύ­πτου­με και την κοροϊ­δία» αντα­πά­ντη­σε ο κ. Παφί­λης, τονί­ζο­ντας παράλ­λη­λα, ότι το ΚΚΕ το ίδιο έκα­νε και για το νομο­σχέ­διο με την απλή ανα­λο­γι­κή, που την στή­ρι­ξε, όπως είπε, «έστω και νόθα».

Η τοπο­θέ­τη­ση του Παφίλη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο