Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ: Να μην περάσει το αντεργατικό έκτρωμα! Με ανατροπή γεννιούνται οι ελπίδες, κερδίζεις τη ζωή

Ανοιχτές συγκεντρώσεις του ΚΚΕ σε όλη την Ελλάδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Στην Αθήνα, την Πέμπτη 27 Μάη, στις 19.30, στην πλατεία Συντάγματος, θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Το ΚΚΕ απευ­θύ­νει κάλε­σμα μαζι­κού ξεση­κω­μού σε κάθε εργά­τη και εργά­τρια, στους ανέρ­γους, στους νέους και τις νέες, στους βιο­πα­λαι­στές αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους και επαγ­γελ­μα­τί­ες της πόλης και της υπαίθρου.

Τα μέλη και οι φίλοι του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ κάνου­με τη «νύχτα — μέρα», για να φτά­σει παντού αυτό το κάλε­σμα, για να ενη­με­ρώ­σου­με πλα­τιά τους εργα­ζό­με­νους. Πρω­το­στα­τού­με στους χώρους δου­λειάς, στα εργα­τι­κά σωμα­τεία, σε όλους τους φορείς του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος για να οργα­νω­θεί η πάλη, να προ­ε­τοι­μα­στεί μαχη­τι­κή, απερ­για­κή απά­ντη­ση στο αντερ­γα­τι­κό έκτρωμα.Σκλάβοι στον 21ο αιώνα δε θα γίνουμε

Το «πολε­μι­κό ανα­κοι­νω­θέν» της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ απέ­να­ντι στους εργα­ζό­με­νους απορ­ρί­πτε­ται. Οσο χρό­νο κι αν ξοδέ­ψουν τα στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης, οι άνθρω­ποι του κεφα­λαί­ου, οι μηχα­νι­σμοί και τα παπα­γα­λά­κια τους, για να δια­φη­μί­σουν το νομο­σχέ­διο, η σκλη­ρή αλή­θεια δεν μπο­ρεί να κρυ­φτεί: Οι εργα­ζό­με­νοι θα δου­λεύ­ουν περισ­σό­τε­ρο, θα πλη­ρώ­νο­νται λιγό­τε­ρο, θα εξα­φα­νί­ζε­ται ο ποιο­τι­κός ελεύ­θε­ρος χρό­νος, θα γίνο­νται όμη­ροι της μεγα­λο­ερ­γο­δο­σί­ας, θα έρχο­νται αντι­μέ­τω­ποι με νέα εμπό­δια για να διεκ­δι­κή­σουν συλ­λο­γι­κά και οργα­νω­μέ­να καλύ­τε­ρους όρους δου­λειάς και ζωής.

Είναι ώρα ευθύνης και μάχης!

Ευθύ­νης, απέ­να­ντι σε όσα δικαιώ­μα­τα και κατα­κτή­σεις κερ­δή­θη­καν με σκλη­ρούς, ταξι­κούς αγώ­νες εδώ και πάνω από έναν αιώ­να. Για­τί σήμε­ρα όλο και περισ­σό­τε­ρο γίνε­ται φανε­ρό ότι οι τερά­στιες δυνα­τό­τη­τες της επι­στή­μης, της τεχνο­λο­γί­ας και της ίδιας της παρα­γω­γής μπο­ρούν να εξα­σφα­λί­σουν μία καλύ­τε­ρη ζωή, με πραγ­μα­τι­κά, σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα για τους παρα­γω­γούς του πλού­του, τον εργα­ζό­με­νο λαό. Αντί γι’ αυτό, ο χρό­νος γυρί­ζει προς τα πίσω για τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα, για να πάνε μπρο­στά τα κέρ­δη και τα προ­νό­μια των μεγά­λων ομίλων.

Μάχης, για­τί δεν θα δεχτού­με να ζήσου­με ως σκλά­βοι στον 21ο αιώ­να. Για να μην περά­σει το αντερ­γα­τι­κό έκτρω­μα, για να ξηλω­θεί όλο το αντερ­γα­τι­κό οπλο­στά­σιο των κυβερ­νή­σε­ων ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ.

Σκλάβοι στον 21ο αιώνα δε θα γίνουμεΤο νομοσχέδιο γράφτηκε κατά παραγγελία του κεφαλαίου και της ΕΕ.

Η επό­με­νη μέρα της νέας οικο­νο­μι­κής κρί­σης δεν μας βρί­σκει όλους στο ίδιο καρά­βι. Τα όσα περι­γρά­φο­νται στο κυβερ­νη­τι­κό νομο­σχέ­διο απο­δει­κνύ­ουν ότι η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­καμ­ψη απαι­τεί μία ζωή κόλα­ση για τους εργα­ζό­με­νους, με έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης, με τη γενί­κευ­ση νέων μορ­φών εκμε­τάλ­λευ­σης, όπως η τηλερ­γα­σία, με μεγέ­θυν­ση του απλή­ρω­του χρό­νου εργασίας.

Τα νέα μέτρα είναι προ­ϋ­πό­θε­ση για την έντα­ξη της Ελλά­δας στο Ταμείο Ανά­καμ­ψης της ΕΕ, την οποία χαι­ρέ­τι­σαν όλα τα κόμ­μα­τα, πλην ΚΚΕ. Λένε συνει­δη­τά ψέμα­τα όσοι απο­θε­ώ­νουν το Ταμείο Ανά­καμ­ψης ως «ουδέ­τε­ρο ανα­πτυ­ξια­κό εργα­λείο», όπως η κυβέρ­νη­ση, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμ­μα­τα. Οι πόροι του Ταμεί­ου θα κατευ­θύ­νο­νται στις μεγά­λες εται­ρεί­ες της πρά­σι­νης και της ψηφια­κής μετά­βα­σης. Ο λαός θα πλη­ρώ­νει για κάθε εκτα­μί­ευ­ση από το ταμείο της ΕΕ.

Σήμε­ρα, το μεγά­λο κεφά­λαιο έχει ανά­γκη από νέα «όπλα» δίπλα σε όσα ήδη του έχουν δώσει οι κυβερ­νή­σεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ. Ολες οι κυβερ­νή­σεις δια­μόρ­φω­σαν το θεσμι­κό πλαί­σιο της «διευ­θέ­τη­σης», της ελα­στι­κο­ποί­η­σης της εργα­σί­ας, της κατάρ­γη­σης της κυρια­κά­τι­κης αργί­ας, της παρε­μπό­δι­σης της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης, που σήμε­ρα απο­γειώ­νει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

Ολα τα μέτρα των κυβερ­νή­σε­ων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ, που ξηλώ­νουν ειδι­κά το δικαί­ω­μα στον στα­θε­ρό, ημε­ρή­σιο, εργά­σι­μο χρό­νο, έχουν στό­χο να ρίξουν κι άλλο τους μισθούς, τα μερο­κά­μα­τα, να εντεί­νουν την εκμετάλλευση.

Απευ­θυ­νό­μα­στε ιδιαί­τε­ρα στη νέα γενιά, που έχει γνω­ρί­σει μόνο την εργα­σια­κή ζού­γκλα. Το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης δια­μορ­φώ­νει το επό­με­νο, χει­ρό­τε­ρο πλαί­σιο δου­λειάς και ζωής. Ο στα­θε­ρός ημε­ρή­σιος χρό­νος εργα­σί­ας ήταν ένα ανά­χω­μα, που έχτι­σαν με πολ­λούς αγώ­νες οι εργα­ζό­με­νοι για να έχουν ελεύ­θε­ρο χρό­νο για όποια δρα­στη­ριό­τη­τα επι­θυ­μούν, καθώς και για να προ­στα­τευ­τεί η υγεία και η ασφά­λειά τους.

Η δύναμη κάθε εργαζόμενου είναι στην οργάνωση και τον συλλογικό αγώνα.
Κανένας μόνος του — Καμία μόνη της!

Η οργά­νω­ση στα σωμα­τεία, η συμ­με­το­χή στις μαζι­κές, συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες τους, η συμ­με­το­χή στους συλ­λό­γους σπου­δα­στών της μαθη­τεί­ας και της κατάρ­τι­σης, στους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους, είναι τα όπλα των εργα­ζο­μέ­νων και της νεολαίας.

Απέ­να­ντι στον πόλε­μο, που κήρυ­ξε η κυβέρ­νη­ση, η ΕΕ και το κεφά­λαιο στην εργα­τι­κή τάξη, δεν υπάρ­χει δεύ­τε­ρη σκέ­ψη. Ολοι στη μάχη για να ανα­τρα­πεί το αντερ­γα­τι­κό τερα­τούρ­γη­μα, να καταρ­γη­θούν όλοι οι αντερ­γα­τι­κοί νόμοι, να διεκ­δι­κή­σου­με πραγ­μα­τι­κά σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα, στα­θε­ρό ημε­ρή­σιο εργά­σι­μο χρό­νο, 7ωρο — 5ήμερο — 35ωρο, περισ­σό­τε­ρη ζωή.

Η ελπίδα βρίσκεται στο δρόμο της ανατροπής!

Αθή­να, 18 Μάη 2021
Το Πολι­τι­κό Γρα­φείο της ΚΕ του ΚΚΕ


Οι συγκε­ντρώ­σεις του ΚΚΕ

 • Θεσ­σα­λο­νί­κη, στον Λευ­κό Πύρ­γο, την Πέμ­πτη 27 Μάη, στις 19.30, θα μιλή­σει ο Κώστας Παρα­σκευάς, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.
 • Πάτρα, στην πλα­τεία Αγ. Γεωρ­γί­ου, την Πέμ­πτη 27 Μάη, στις 19.30, θα μιλή­σει ο Κύριλ­λος Παπα­σταύ­ρου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.
 • Λάρι­σα, την Παρα­σκευή 28 Μάη, στις 19.30, θα μιλή­σει ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.
 • Γιάν­νε­να, την Πέμ­πτη 27 Μάη, θα μιλή­σει ο Μάκης Παπα­δό­που­λος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.
 • Βόλο, στην παρα­λία, την Πέμ­πτη 27 Μάη, στις 20.00, θα μιλή­σει ο Τηλέ­μα­χος Δημου­λάς, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.
 • Χαλ­κί­δα, στην προ­βλή­τα του Αγ. Νικο­λά­ου, την Παρα­σκευή 28 Μάη, στις 20.00, θα μιλή­σει ο Γιώρ­γος Μαρί­νος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βου­λευ­τής του ΚΚΕ.
 • Λιβα­δειά, την Πέμ­πτη 27 Μάη, στις 19.30, θα μιλή­σει ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.
 • Ηρά­κλειο Κρή­της, στην πλα­τεία Αλι­καρ­νασ­σού, την Πέμ­πτη 27 Μάη, στις 19.30, θα μιλή­σει ο Σάβ­βας Βασι­λειά­δης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.
 • Καβά­λα, το Σάβ­βα­το 29 Μάη, θα μιλή­σει η Θεα­νώ Καπέ­τη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.
 • Ρόδο, το Σάβ­βα­το 29 Μάη, θα μιλή­σει ο Γιώρ­γος Μαρί­νος.
 • Αγρί­νιο, στην κεντρι­κή πλα­τεία, την Πέμ­πτη 27 Μάη, στις 20.30, θα μιλή­σει ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Νίκος Παπα­να­στά­σης.
 • Κοζά­νη, την Πέμ­πτη 27 Μάη, θα μιλή­σει ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης.
 • Θήβα, στην κεντρι­κή πλα­τεία, την Πέμ­πτη 27 Μάη, στις 19.30, θα μιλή­σει ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλαβάνος.
 • Μυτι­λή­νη, την Πέμ­πτη 27 Μάη, θα μιλή­σει η βου­λευ­τής του ΚΚΕ Μαρία Κομνη­νά­κα.
 • Λαμία, στην πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας, την Παρα­σκευή 28 Μάη, στις 19.30, θα μιλή­σει ο Θανά­σης Παφί­λης, μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τής του ΚΚΕ.
 • Ξάν­θη, την Παρα­σκευή 28 Μάη, θα μιλή­σει ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελής.
 • Χίο, την Κυρια­κή 23 Μάη, θα μιλή­σει η Μαρία Κομνη­νά­κα.
 • Τρί­κα­λα, την Πέμ­πτη 27 Μάη, στις 20.00, θα μιλή­σει η Μαρία Γαβα­λά, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.
 • Σάμο, την Πέμ­πτη 27 Μάη, θα μιλή­σει ο Βαγ­γέ­λης Μαρούπας.
 • Καρ­δί­τσα, στην κεντρι­κή πλα­τεία, την Παρα­σκευή 28 Μάη, στις 20.00, θα μιλή­σει ο Τάσος Τσια­πλές, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.
 • Άμφισ­σα, στην πλα­τεία Λαού, την Παρα­σκευή 28 Μάη, στις 19.30, θα μιλή­σει ο Κώστας Μπά­τσι­κας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.
 • Πτο­λε­μα­ΐ­δα, την Παρα­σκευή 28 Μάη, θα μιλή­σει ο Γραμ­μα­τέ­ας της ΕΠ Δυτ. Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, Θανά­σης Χαστάς.
 • Λευ­κά­δα, την Τετάρ­τη 26 Μάη, θα μιλή­σει η Γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Λευ­κά­δας του ΚΚΕ, Ευτυ­χία Καραβασίλη.
 • Πρέ­βε­ζα, την Πέμ­πτη 27 Μάη, θα μιλή­σει ο Γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Πρέ­βε­ζας του ΚΚΕ, Κώστας Κωτσα­ντής.
 • Κέρ­κυ­ρα, την Πέμ­πτη 27 Μάη, θα μιλή­σει ο Γιάν­νης Λασι­θιω­τά­κης, μέλος της ΤΕ Κέρ­κυ­ρας του ΚΚΕ.
 • Ηγου­με­νί­τσα, την Πέμ­πτη 27 Μάη, θα μιλή­σει ο Λαέρ­της Ρέγ­γας, Γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Θεσπρω­τί­ας του ΚΚΕ.
 • Ηρά­κλειο Κρή­της, στην πλα­τεία Ατσα­λέ­νιου, την Τετάρ­τη 26 Μάη, στις 19.30, θα μιλή­σει η Νικο­λέ­τα Χρι­στο­δου­λο­πού­λου, Γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Ηρα­κλεί­ου του ΚΚΕ.
 • Σύρο, την Πέμ­πτη 27 Μάη.
 • Κόριν­θο, την Παρα­σκευή 28 Μάη.
 • Σπάρ­τη, την Παρα­σκευή 28 Μάη.
 • Ναύ­πλιο, την Παρα­σκευή 28 Μάη.
 • Ικα­ρία, την Κυρια­κή 30 Μάη, θα μιλή­σει ο Βαγ­γέ­λης Μαρού­πας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.
 • Ρέθυ­μνο, τη Δευ­τέ­ρα 31 Μάη.

Πικε­το­φο­ρί­ες  Πέμ­πτη 27 Μάη:

 • Στον Πύρ­γο, στην κεντρι­κή πλα­τεία, στις 20.00, θα μιλή­σει ο Χρή­στος Γιάν­να­ρος, μέλος της ΕΠ Δυτ. Ελλά­δας του ΚΚΕ.
 • Στην Αμα­λιά­δα, στην πλα­τεία Αγ. Αθα­να­σί­ου, στις 20.00, θα μιλή­σει ο Βησ­σα­ρί­ων Πολύ­δω­ρος, Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΟΒ Αμα­λιά­δας του ΚΚΕ.
 • Στη Ζάκυν­θο, στην παλιά Νομαρ­χία, στις 20.00, θα μιλή­σει ο Τάκης Στρού­ζας, Γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Ζακύν­θου του ΚΚΕ.
 • Στο Αργο­στό­λι, στην πλα­τεία Βαλ­λιά­νου, στις 20.00, θα μιλή­σει ο Διο­νύ­σης Αλι­βι­ζά­τος, Γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Κεφα­λο­νιάς του ΚΚΕ.
 • Στο Ληξού­ρι, στην κεντρι­κή πλα­τεία, στις 20.00, θα μιλή­σει ο Πανα­γής Σωτή­ρας, μέλος της ΤΕ Κεφα­λο­νιάς του ΚΚΕ.

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε Google News, Facebook & Twitter

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο