Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Αγ. Δημητρίου: Καταγγέλλει την ενέργεια των φασιστοειδών Τζήμερου-Κρανιδιώτη να ζητήσουν τη μετονομασία της πλατείας Άρη Βελουχιώτη

Καταγ­γέλ­λου­με την προ­σπά­θεια παρα­χά­ρα­ξης της ιστο­ρί­ας. Η προ­σφο­ρά του Άρη Βελου­χιώ­τη, πρω­το­κα­πε­τά­νιου του ΕΛΑΣ, βρί­σκε­ται στους αγώ­νες του σήμερα.

Την απα­ρά­δε­κτη ενέρ­γεια του μορ­φώ­μα­τος «Νέα Δεξιά», των αντι­κο­μου­νι­στών ακρο­δε­ξιών, των Τζή­με­ρου — Κρα­νι­διώ­τη, να ζητή­σει από το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο του Αγί­ου Δημη­τρί­ου τη μετο­νο­μα­σία της πλα­τεί­ας Άρη Βελου­χιώ­τη κατα­δι­κά­ζει το Παράρ­τη­μα Αγί­ου Δημη­τρί­ου της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ.

Σε ανα­κοί­νω­σή του σημειώνει:

«Ο Άρης Βελου­χιώ­της πρω­το­στά­τη­σε, με την καθο­δή­γη­ση του ΚΚΕ και ως στέ­λε­χος του Κόμ­μα­τος, στην οργά­νω­ση της ένο­πλης αντί­στα­σης του λαού μας από την πρώ­τη στιγ­μή, για τη συγκρό­τη­ση, την ανά­πτυ­ξη και τη νικη­φό­ρα δρά­ση του Ελλη­νι­κού Λαϊ­κού Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Στρα­τού (ΕΛΑΣ) που υπήρ­ξε το οπλι­σμέ­νο χέρι της μεγά­λης λαϊ­κής ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης κατά του ναζί κατακτητή.

Η Ιστο­ρία δεν παρα­χα­ράσ­σε­ται! Ο λαός έχει ιστο­ρι­κή μνήμη!

Είναι βέβαιο ότι οι αιτού­ντες της μετο­νο­μα­σί­ας, ως ιδε­ο­λο­γι­κοί από­γο­νοι των συνερ­γα­τών των Γερ­μα­νών κατα­κτη­τών, τρο­μά­ζουν από τους αγώ­νες του λαού και των πρω­το­πό­ρων αγω­νι­στών, σαν τον Άρη Βελου­χιώ­τη, που με το όπλο στο χέρι έδω­σαν ακό­μα και τη ζωή τους για να σωθεί ο λαός από την πεί­να, για να ζήσει σε μία ελεύ­θε­ρη Ελλά­δα δίχως αφεντικά.

Όταν ο λαός το απο­φα­σί­σει μπο­ρεί να σπά­σει τις αλυ­σί­δες του!

Αυτό μας απέ­δει­ξε η πάλη του λαού μας, που συσπει­ρω­μέ­νος στο ΕΑΜ και στο ένο­πλο τμή­μα του, τον ΕΛΑΣ, με πρω­το­κα­πε­τά­νιο τον Άρη, κάτω από πολύ δύσκο­λες συν­θή­κες κατά­φε­ρε να απε­λευ­θε­ρώ­σει μεγά­λο μέρος της Ελλά­δας και να συγκρο­τή­σει λαο­γέν­νη­τους θεσμούς στην Τοπι­κή Διοί­κη­ση, στην Εκπαί­δευ­ση, στη Δικαιο­σύ­νη. Έφτια­ξε νοσο­κο­μεία και σχο­λεία, ανα­πτύ­χθη­κε ο Πολι­τι­σμός, καθώς μεγά­λο μέρος του πνευ­μα­τι­κού κόσμου εμπνεύ­στη­κε από τον μεγα­λειώ­δη αγώ­να. Η τερά­στια δύνα­μη του ΕΑΜ ήταν αυτή που συνέ­βα­λε στις επι­τυ­χη­μέ­νες απερ­γί­ες και συλ­λα­λη­τή­ρια ενά­ντια στην επι­στρά­τευ­ση, που απέ­τρε­ψαν τη μετα­φο­ρά χιλιά­δων Ελλή­νων στα ναζι­στι­κά στρα­τό­πε­δα εργασίας.

Από αυτήν την ηρω­ι­κή δρά­ση του ΕΑΜ — ΕΛΑΣ την περί­ο­δο της ναζι­στι­κής κατο­χής ο λαός μας διδά­σκε­ται και εμπνέ­ε­ται στους αγώ­νες του σήμερα.

Δεν είναι άλλω­στε τυχαία η χρο­νι­κή στιγ­μή αυτής της απα­ρά­δε­κτης ενέρ­γειας που έρχε­ται σε αντί­θε­ση με το κοι­νό αίσθη­μα της πλειο­ψη­φί­ας των συν­δη­μο­τών μας και την ιστο­ρία του τόπου μας. Συμ­βαί­νει την περί­ο­δο που χιλιά­δες λαού και νεο­λαί­ας βρί­σκο­νται σε αγω­νι­στι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις σε όλη την Ελλά­δα, στην Αθή­να και στη γει­το­νιά μας για να μη συγκα­λυ­φθεί το έγκλη­μα στα Τέμπη! Για να μη γίνο­νται οι ζωές μας βορά στο κυνή­γι του μέγι­στου κέρ­δους μιας χού­φτας μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τιών και όσων τους ανοί­γουν δρό­μους μέσα από την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ών τους.

Δεν ξεχνά­με, συνεχίζουμε…».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο