Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Καλεί στην αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές “για να δοθεί δύναμη και ελπίδα στον λαό μας και στους άλλους λαούς της Ευρώπης”

Στην απο­φα­σι­στι­κή ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στις επερ­χό­με­νες ευρω­ε­κλο­γές καλεί με ανα­κοί­νω­σή της η ΠΕΑΕΑ- ΔΣΕ, τονί­ζο­ντας μετα­ξύ άλλων ότι θα «δοθεί δύνα­μη και ελπί­δα στον λαό μας και στους άλλους λαούς της Ευρώ­πης. Για να δυνα­μώ­σει το ελπι­δο­φό­ρο ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης της κυρί­αρ­χης αστι­κής πολι­τι­κής, που μπο­ρεί να συνα­ντη­θεί με την πολι­τι­κή πρό­τα­ση διε­ξό­δου του ΚΚΕ».

Ολό­κλη­ρο το κάλεσμα:

«Μπρο­στά στις επερ­χό­με­νες εκλο­γές για το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο καλούμε:

Τους αγω­νι­στές της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης και του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας, όλους όσοι ανι­διο­τε­λώς και με όρα­μα για μια Ελλά­δα του λαού της πάλε­ψαν πολύ­μορ­φα ακό­μη και με τ’ όπλο στο χέρι, μάτω­σαν σε ανυ­πέρ­βλη­τους ηρω­ι­κούς αγώ­νες, κυνη­γή­θη­καν από τους αστούς και τους ιμπε­ρια­λι­στές συμ­μά­χους τους μέχρι εξό­ντω­σης στα στρα­το­δι­κεία, στις φυλα­κές, στις εξο­ρί­ες, στα Μακρο­νή­σια και στα εκτε­λε­στι­κά αποσπάσματα.

Τους απο­γό­νους, τους φίλους, τις οικο­γέ­νειες των αγω­νι­στών που σήκω­σαν ανά­στη­μα με το σάλ­πι­σμα του ΚΚΕ για Αντί­στα­ση, απο­δει­κνύ­ο­ντας την ακα­τα­μά­χη­τη δύνα­μη της οργα­νω­μέ­νης, μαζι­κής, λαϊ­κής πάλης, ενώ η αστι­κή προ­πα­γάν­δα καλού­σε σε υπο­τα­γή, για­τί ο ναζί εχθρός ήταν υπέρ­με­τρα πιο δυνατός.

Όλους όσοι, από την ιστο­ρι­κή πεί­ρα του Δεκέμ­βρη του 1944, γνω­ρί­ζουν πως όταν μπρο­στά στο λαϊ­κό κίνη­μα μπή­κε το δίλημ­μα “Υπο­τα­γή ή οργά­νω­ση της πάλης και αντε­πί­θε­ση”, το ΚΚΕ κάλε­σε τον λαό σε ανυ­πό­τα­κτη πάλη, και έτσι γρά­φτη­κε με τον ΔΣΕ η τρί­χρο­νη ταξι­κή επο­ποι­ία για μια Ελλά­δα χωρίς εκμε­ταλ­λευ­τές και δυνάστες.

Τους επα­να­πα­τρι­σθέ­ντες πολι­τι­κούς πρό­σφυ­γες και τις οικο­γέ­νειές τους, που μετά το ηρω­ι­κό μετε­ρί­ζι του ΔΣΕ βρή­καν απα­ντο­χή στις χώρες του σοσια­λι­σμού, συμ­βάλ­λο­ντας ολό­ψυ­χα και με ανι­διο­τέ­λεια στην οικο­δό­μη­ση της κοι­νω­νί­ας χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση, χωρίς βάσα­να και στε­ρή­σεις, για την ευη­με­ρία όλων χωρίς διακρίσεις.

Όλους εσάς που δεν ανέ­χε­στε τα κόμ­μα­τα της πλου­το­κρα­τί­ας να λερώ­νουν την Ιστο­ρία της Αντί­στα­σης και του ΔΣΕ, την Ιστο­ρία των κομ­μου­νι­στών, την πρώ­τη από­πει­ρα οικο­δό­μη­σης του σοσια­λι­σμού, όπως κάνουν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Ελλη­νι­κή Λύση και τ’ άλλα ακρο­δε­ξιά, εθνι­κι­στι­κά, φασι­στι­κά μορφώματα.

Όλους εσάς που παλέ­ψα­με και παλεύ­ου­με μαζί για να διεκ­δι­κή­σει η κυβέρ­νη­ση από τη Γερ­μα­νία τις πολε­μι­κές απο­ζη­μιώ­σεις που οφεί­λει στον λαό της Ελλά­δας. Όσες φορές το ΚΚΕ και η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ έφε­ραν το ζήτη­μα στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, στην Κομι­σιόν και στην Επι­τρο­πή Ανα­φο­ρών της ΕΕ, οι πολι­τι­κοί εκπρό­σω­ποι των αστι­κών τάξε­ων στην ΕΕ στά­θη­καν ενά­ντια στις δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις του λαού μας από τη Γερ­μα­νία. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κή η απά­ντη­ση του πρώ­ην προ­έ­δρου της Κομι­σιόν Γιούν­κερ ότι το ζήτη­μα δεν είναι στις αρμο­διό­τη­τές της.

Καλού­με όλους όσοι θέλουν να εκφρα­στεί το πιο δυνα­τό ΟΧΙ στην ΕΕ, που από την ίδρυ­σή της κρα­τά­ει τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο στο ξανα­γρά­ψι­μο της Ιστο­ρί­ας κατά πώς συμ­φέ­ρει τους ιμπε­ρια­λι­στές. Προ­ω­θεί τη θεω­ρία των δύο άκρων με την ταύ­τι­ση κομ­μου­νι­σμού — φασι­σμού. Επι­διώ­κει να ξεχα­στεί η 9η Μάη ως Μέρα της Μεγά­λης Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης, που είναι απο­τέ­λε­σμα της πάλης των λαών με επι­κε­φα­λής τους κομ­μου­νι­στές και με την καθο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή της ΕΣΣΔ, του πρώ­του εργα­τι­κού κρά­τους στην Ιστο­ρία της Ανθρω­πό­τη­τας. Γι’ αυτό την έχει καθιε­ρώ­σει ως Μέρα της Ευρώ­πης. Κάνει πλά­τες στις αντι­δρα­στι­κές κυβερ­νή­σεις που διώ­κουν τα Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα και σύμ­βο­λα, που φυλα­κί­ζουν κομ­μου­νι­στές, κατα­στρέ­φουν αντι­φα­σι­στι­κά μνη­μεία και μνη­μεία του απε­λευ­θε­ρω­τή ηρω­ι­κού σοβιε­τι­κού Κόκ­κι­νου Στρα­τού και στή­νουν μνη­μεία των SS στις πρώ­ην σοσια­λι­στι­κές χώρες. Η ΕΕ στη­ρί­ζει φασι­στι­κούς θύλα­κες όπως στην Ουκρα­νία, μαζί με ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. Έχει επί­ση­μη ιδε­ο­λο­γία τον αντικομμουνισμό.

Η ΕΕ και τα επιτελεία της δεν μπόρεσαν ποτέ να χωνέψουν ότι ο απελευθερωτής Κόκκινος Στρατός κάρφωσε την κόκκινη σημαία στο Ράιχσταγκ, ότι άνοιξε ο δρόμος, μετά τη Νίκη, για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση σε μια σειρά χώρες σε Ευρώπη και Ασία, που αποτέλεσαν πραγματικό αντίβαρο στον ιμπεριαλισμό.

ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Ζήτω η 9η Μάη, Μέρα της Μεγά­λης Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών!

Τα κόμ­μα­τα που συμ­φω­νούν και στη­ρί­ζουν την ΕΕ και τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας σε αυτήν δεν μπο­ρούν να είναι πραγ­μα­τι­κοί αντί­πα­λοι της ακρο­δε­ξιάς και του φασι­σμού. Οι πολι­τι­κές των κυβερ­νή­σε­ων, τις οποί­ες συν­δια­μορ­φώ­νουν στο πλαί­σιο της ΕΕ, απο­τε­λούν το έδα­φος πάνω στο οποίο ανα­βιώ­νουν οι αντι­δρα­στι­κές αντι­λή­ψεις, ο ρατσι­σμός, ο εθνι­κι­σμός και ο φασι­σμός. Γι’ αυτό και παρά την όποια δήθεν ενα­ντί­ω­ση στον φασι­σμό, τον εθνι­κι­σμό, από τη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία και τη λεγό­με­νη Αρι­στε­ρά στην ΕΕ, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αρι­στε­ρά στην Ελλά­δα, αυτός δυνα­μώ­νει. Μόνο τα ταξι­κά ριζο­σπα­στι­κά κινή­μα­τα που αντι­πα­λεύ­ουν τον καπι­τα­λι­σμό, αφού αυτός ανα­πα­ρά­γει τον φασι­σμό, μπο­ρούν να τον αντι­με­τω­πί­σουν αποτελεσματικά.

Ό,τι και να κάνουν οι αστι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις δεν μπο­ρούν να ξεπλύ­νουν την ΕΕ, την ένω­ση των μονο­πω­λί­ων, τη φυλα­κή των λαών. Λένε τερά­στια ψέμα­τα όσοι λένε ότι η ΕΕ έχει για αξί­ες της την ελευ­θε­ρία και την ειρή­νη, αφού συμ­με­τέ­χει μέχρι τα μπού­νια στους πολέ­μους στην Ουκρα­νία και στη Μέση Ανατολή.

Σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, την Ελλη­νι­κή Λύση εμπλέ­κουν τη χώρα βαθύ­τε­ρα στους πολέ­μους στην Ουκρα­νία και στη Μέση Ανα­το­λή. Με την απο­στο­λή φρε­γά­τας στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, με την ανά­λη­ψη της διοί­κη­σης της πολε­μι­κής ναυ­τι­κής απο­στο­λής “ΑΣΠΙΔΕΣ”, με τα όπλα λευ­κού φωσφό­ρου που στέλ­νουν στην Ουκρα­νία, με τις διευ­κο­λύν­σεις στο ΝΑΤΟ για τον πόλε­μο στο ουκρα­νι­κό έδα­φος, όπου συγκρού­ο­νται το ευρω­α­τλα­ντι­κό μπλοκ με τη Ρωσία και τους συμ­μά­χους της, με θύμα­τα τους λαούς.

Τα αστι­κά κόμ­μα­τα έχουν συμ­φω­νή­σει για τα 8 δισ. στρα­τιω­τι­κών δαπα­νών της Ελλά­δας την προη­γού­με­νη χρο­νιά, για τα πάνω από 147 δισ. της ΕΕ στον Ζελέν­σκι. Νοιά­ζο­νται για τα ευρω­παϊ­κά μονο­πώ­λια, που μαζί με ελλη­νι­κούς επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους σχε­διά­ζουν πώς θα κερ­δο­σκο­πή­σουν από την ανοι­κο­δό­μη­ση της Ουκρα­νί­ας, από τη μοι­ρα­σιά της λεί­ας στα πλού­σια σε ενερ­γεια­κά, άλλα ορυ­κτά και καλ­λιερ­γή­σι­μα εδά­φη της. Αντα­γω­νί­ζο­νται για τη μοι­ρα­σιά ανά­με­σα στο ευρω­α­τλα­ντι­κό και το υπό δια­μόρ­φω­ση ευρα­σια­τι­κό ιμπε­ρια­λι­στι­κό μπλοκ.

Έχουν συμ­φω­νή­σει με τον πόλε­μο εξό­ντω­σης του Παλαι­στι­νια­κού λαού που διε­ξά­γει το Ισρα­ήλ με τις πλά­τες ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ. Πίσω από την πολε­μι­κή ανά­φλε­ξη στη Μέση Ανα­το­λή βρί­σκο­νται οι ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί για τον έλεγ­χο της περιο­χής ανά­με­σα στα ίδια ιμπε­ρια­λι­στι­κά μπλοκ. Συγκε­ντρώ­νο­νται τερά­στιες στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις και όπλα, γεγο­νός που δεί­χνει ότι τα κόμ­μα­τα του ευρω­α­τλα­ντι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού βάζουν τον λαό μας στο στό­μα του λύκου, ώστε να υπη­ρε­τή­σουν τους κατα­σκευα­στι­κούς ομί­λους, τους εφο­πλι­στές, τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες της Ενέρ­γειας και τις αλυ­σί­δες στη μετα­φο­ρά εμπορευμάτων.

Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ αγω­νί­ζε­ται στα­θε­ρά για το κλεί­σι­μο των ΝΑΤΟι­κών βάσε­ων, την έξο­δο της χώρας από ΝΑΤΟ και ΕΕ, για τη μη συμ­με­το­χή Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε επι­χει­ρή­σεις έξω από τα σύνορα.

Σήμε­ρα η στά­ση της αστι­κής τάξης και των κομ­μά­των της είναι ανά­λο­γη με αυτή της περιό­δου της Αντί­στα­σης. Εκχω­ρεί κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα σε ΝΑΤΟ και ΕΕ, τη φύλα­ξη των συνό­ρων στο Αιγαίο. Στρώ­νει τον δρό­μο για συνεκ­με­τάλ­λευ­ση των υδρο­γο­ναν­θρά­κων, που θα την πλη­ρώ­σουν ο ελλη­νι­κός και ο τούρ­κι­κος λαός.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό της σύμπλευ­σης των αστι­κών κομ­μά­των οι ψηφο­φο­ρί­ες στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφί­σει τα ίδια με τη ΝΔ κατά 75%, το ΠΑΣΟΚ κατά 92% και η Ελλη­νι­κή Λύση κατά 54%. Τι ψήφι­σαν όλοι μαζί; Τα πρά­σι­να χαρά­τσια, το γενι­κευ­μέ­νο φακέ­λω­μα, την εμπλο­κή της χώρας στον πόλε­μο, την απε­λευ­θέ­ρω­ση — ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των μετα­φο­ρών που έφε­ρε το έγκλη­μα των Τεμπών, την πανά­κρι­βη Ενέρ­γεια, τα μνη­μό­νια διαρκείας.

Είναι συνει­δη­τή απά­τη σε βάρος του λαού το κάλε­σμα των αστι­κών κομ­μά­των της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας όλων των εκδο­χών, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αρι­στε­ράς, για ενί­σχυ­σή τους στις ευρω­ε­κλο­γές, ώστε να προ­ω­θη­θούν δήθεν “προ­ο­δευ­τι­κές εξε­λί­ξεις” στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση. Θέλουν να υφαρ­πά­ξουν τη λαϊ­κή ψήφο για τη λεγό­με­νη κυβέρ­νη­ση “των προ­ο­δευ­τι­κών δυνά­με­ων”, ώστε να ξανα­τσα­κί­σουν τον λαό εφαρ­μό­ζο­ντας την πολι­τι­κή της ΕΕ, όπως ακρι­βώς κάνει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

Γι’ αυτό σας καλού­με να πάρε­τε τη μεγά­λη από­φα­ση, με κρι­τή­ριο τη δική σας πεί­ρα από τους αγώ­νες της Αντί­στα­σης, του ΔΣΕ, αλλά και τους αγώ­νες που δώσα­τε τα επό­με­να χρό­νια για καλύ­τε­ρες μέρες. Ξέρε­τε ότι το ΚΚΕ στά­θη­κε πάντα στο πλευ­ρό σας, πρω­το­στά­τη­σε για να γίνουν πρά­ξη τα ιδα­νι­κά για τα οποία αγω­νι­στή­κα­τε και αγωνίζεστε.

Σας καλού­με να βαδί­σου­με μαζί έναν δρό­μο αντά­ξιο των αγώ­νων και των θυσιών των αγω­νι­στών της Εθνι­κής Αντί­στα­σης και του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας. Των αγω­νι­στών και των οικο­γε­νειών τους που έζη­σαν στις πρώ­ην σοσια­λι­στι­κές χώρες και ανι­διο­τε­λώς συμ­με­τεί­χαν στην οικο­δό­μη­ση της κοι­νω­νί­ας χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση, στον δρό­μο της ελπί­δας, της πάλης για τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας. Για να γίνει ένα μεγά­λο απο­φα­σι­στι­κό βήμα μπροστά.

Δεν είναι μονό­δρο­μος η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση του κεφα­λαί­ου, της εκμε­τάλ­λευ­σης, της ακρί­βειας, της φτώ­χειας, των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέμων.

Υπάρ­χει άλλος δρό­μος: Ο δρό­μος των εργα­τών, των ανθρώ­πων του μόχθου, αυτών που παρά­γουν τον πλού­το, με απο­δέ­σμευ­ση από την ΕΕ, με την εξου­σία και την οικο­νο­μία στα δικά τους χέρια, σε κάθε χώρα, για την οικο­δό­μη­ση της Ευρώ­πης της αλλη­λεγ­γύ­ης, της φιλί­ας των λαών, της ευη­με­ρί­ας και του σοσιαλισμού.

Μόνο ο λαός θα σώσει τον λαό, με την από­φα­σή του να απαλ­λα­γεί από τα δεσμά της εξου­σί­ας του κεφα­λαί­ου και των ενώ­σε­ών του. Με την από­φα­σή του να συμπο­ρευ­τεί με το ΚΚΕ στον καθη­με­ρι­νό αγώ­να και στην κάλπη.

Σας καλού­με να ενι­σχύ­σε­τε απο­φα­σι­στι­κά το ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές, για να δοθεί δύνα­μη και ελπί­δα στον λαό μας και στους άλλους λαούς της Ευρώ­πης. Για να δυνα­μώ­σει το ελπι­δο­φό­ρο ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης της κυρί­αρ­χης αστι­κής πολι­τι­κής, που μπο­ρεί να συνα­ντη­θεί με την πολι­τι­κή πρό­τα­ση διε­ξό­δου του ΚΚΕ. Για να δυνα­μώ­σει κάθε εργα­τι­κός — λαϊ­κός αγώ­νας και διεκ­δί­κη­ση, όπου πρω­το­στα­τεί το ΚΚΕ, κόντρα στις αυτα­πά­τες για φιλο­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση στον καπιταλισμό.

Να ενισχυθεί το ΚΚΕ, η μοναδική οργανωμένη, αγωνιστική δύναμη, που με την πολιτική και τις δυνάμεις της μέσα στο εργατικό — λαϊκό κίνημα συμβάλλει ολόπλευρα ώστε να μπουν εμπόδια, να καθυστερήσουν αντιλαϊκά μέτρα και να έχουμε κατακτήσεις.

Να ηττη­θούν όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα που λένε το μεγά­λο ψέμα ότι η ΕΕ μπο­ρεί να γίνει φιλο­λαϊ­κή. Να δυνα­μώ­σει η πάλη και η απαί­τη­ση για τον τερ­μα­τι­σμό των άδι­κων ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέμων.

Η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ θα δώσει μήνυ­μα αισιο­δο­ξί­ας και αντε­πί­θε­σης, θα δυνα­μώ­σει την πάλη για πραγ­μα­τι­κά φιλο­λαϊ­κή ανά­πτυ­ξη, για τον σοσια­λι­σμό στην Ελλά­δα και σε όλη την Ευρώ­πη».

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο