Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Καταδικάζει τον «χυδαίο αντικομμουνισμό» της ΕΕ

Τη «χυδαία επί­θε­ση στην ΕΣΣΔ με την κατα­στρο­φή αντι­φα­σι­στι­κών μνη­μεί­ων και τον αντι­κομ­μου­νι­σμό της ιμπε­ρια­λι­στι­κής Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης», κατα­δι­κά­ζει με ανα­κοί­νω­σή της η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ).

Όπως σημειώ­νει:

«Η ιμπε­ρια­λι­στι­κή Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση έχει ανα­γά­γει τον αντι­κομ­μου­νι­σμό σε επί­ση­μη ιδε­ο­λο­γία της και καλύ­πτει και στη­ρί­ζει όλες τις αντι­κομ­μου­νι­στι­κές ενέρ­γειες, δρά­σεις και απο­φά­σεις των κυβερ­νή­σε­ων των χωρών μελών της, — ιδιαί­τε­ρα των πρώ­ην σοσια­λι­στι­κών χωρών. Μετά τις ανα­τρο­πές των σοσια­λι­στι­κών καθε­στώ­των απα­γο­ρεύ­ουν τη δρά­ση κομ­μου­νι­στι­κών κομ­μά­των και την κομ­μου­νι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία και επι­δί­δο­νται στην κατα­στρο­φή μνη­μεί­ων της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών και κομ­μου­νι­στι­κών συμ­βό­λων και μνημείων.

Στη Λετο­νία η κατε­δά­φι­ση, μετά από από­φα­ση του λετο­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου και του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ρίγας, του σοβιε­τι­κού μνη­μεί­ου για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ρίγας, που τιμά τη νίκη του Κόκ­κι­νου Στρα­τού επί της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας ενώ την ίδια στιγ­μή έχουν ανε­γερ­θεί μνη­μεία που τιμούν τα ναζι­στι­κά SS. Το ίδιο έγι­νε στην Πολω­νία με την κατε­δά­φι­ση μνη­μεί­ου αφιε­ρω­μέ­νου στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό, στην πόλη Μπρεζγκ. Αλλά και στην Εσθο­νία με την από­συρ­ση μνη­μεί­ου — τανκς σοβιε­τι­κής επο­χής. Και όλα αυτά με πρό­σχη­μα τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, ταυ­τί­ζο­ντας το καθε­στώς Πού­τιν με την ΕΣΣΔ.

Η ΕΕ επι­χει­ρεί να καθιε­ρώ­σει την 23η Αυγού­στου επί­ση­μα ως επέ­τειο του χυδαί­ου αντι­κομ­μου­νι­σμού και παρα­χά­ρα­ξης της Ιστο­ρί­ας με αφορ­μή την υπο­γρα­φή του Συμ­φώ­νου Ρίμπε­ντροπ-Μόλο­τοφ. Στον αντι­κομ­μου­νι­στι­κό τους κατή­φο­ρο τα Επι­τε­λεία της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης με ανι­στό­ρη­τες αθλιό­τη­τες, παρα­χα­ράσ­σο­ντας την Ιστο­ρία, επι­χει­ρούν να ταυ­τί­σουν τον κομ­μου­νι­σμό με το ναζι­σμό, τον οποίο ναζι­σμό τσά­κι­σε η ΕΣΣΔ με τον Κόκ­κι­νο στρα­τό και τα λαϊ­κά απε­λευ­θε­ρω­τι­κά κινή­μα­τα, με επι­κε­φα­λής τα Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα, απε­λευ­θε­ρώ­νο­ντας την κατε­χό­με­νη από τους Ναζί Ευρώπη…

Η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) καταγ­γέλ­λει τη σχε­τι­κή δήλω­ση της Προ­έ­δρου της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής Ούρ­σου­λα Φον Ντερ Λάιεν ότι “στις 23 Αυγού­στου τιμά­με τη μνή­μη των θυμά­των των ολο­κλη­ρω­τι­κών και αυταρ­χι­κών καθε­στώ­των στην Ευρώ­πη και όχι μόνον”, επι­κα­λού­με­νη ανι­στό­ρη­τα επι­χει­ρή­μα­τα για να συκο­φα­ντή­σει την ΕΣΣΔ και το σοσια­λι­σμό, ταυ­τί­ζο­ντας, εκτός των άλλων, την σημε­ρι­νή καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία, την κυβέρ­νη­σή της και τον Πού­τιν… με την σοσια­λι­στι­κή ΕΣΣΔ!

Ο λαός μας, όπως και όλοι οι λαοί, άλλω­στε, που μάτω­σαν μαζί με τον Κόκ­κι­νο Στρα­τό και τα αντάρ­τι­κα κινή­μα­τα όπου πρω­το­στά­τη­σαν οι κομ­μου­νι­στές και τα Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα των χωρών τους ‑όπως στην Ελλά­δα με το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και το ΚΚΕ- γνω­ρί­ζουν την τερά­στια συμ­βο­λή της ΕΣΣΔ για το τσά­κι­σμα του Ναζί κατα­κτη­τή και καμιά συκο­φα­ντία δεν πρό­κει­ται να κρύ­ψει αυτή την αλήθεια.

Η αλή­θεια είναι πως το Σύμ­φω­νο Μόλο­τοφ-Ρίμπε­ντροπ υπο­γρά­φτη­κε στις 23 Αυγού­στου 1939, αφού η ΕΣΣΔ είχε εξα­ντλή­σει όλα τα περι­θώ­ρια για συμ­φω­νί­ες με τις κυβερ­νή­σεις μη φασι­στι­κών καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών όπως για παρά­δειγ­μα της Αγγλί­ας, της Γαλ­λί­ας και άλλων. Είχε δε, ως απο­τέ­λε­σμα να καθυ­στε­ρή­σει η επί­θε­ση των χιτλε­ρι­κών στην ΕΣΣΔ κάτι που έδω­σε χρό­νο στη χώρα για την καλύ­τε­ρη πολε­μι­κή προ­ε­τοι­μα­σία της ώστε να αντι­με­τω­πί­σει τους χιτλε­ρι­κούς πιο απο­φα­σι­στι­κά. Αντί­θε­τα, η τακτι­κή κατευ­να­σμού απέ­να­ντι στο Χίτλερ που ακο­λού­θη­σαν Αγγλία και Γαλ­λία με απο­κο­ρύ­φω­μα τη γνω­στή Συμ­φω­νία του Μονά­χου το 1938 που υπέ­γρα­ψαν οι κυβερ­νή­σεις αυτών των χωρών με τον Χίτλερ, παρέ­δι­δε τη Σου­δη­τία, τμή­μα της Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας, στη ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία και της έστρω­σε ακό­μη καλύ­τε­ρα το δρό­μο να επι­τε­θεί στην Πολω­νία το 1939 αρχί­ζο­ντας το γενι­κευ­μέ­νο Β’ Παγκό­σμιο ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο. Γι’ αυτό και τα Επι­τε­λεία της ΕΕ επι­διώ­κουν να κρυ­φτούν οι τερά­στιες και απο­κλει­στι­κές ευθύ­νες των κυβερ­νή­σε­ων των καπι­τα­λι­στι­κών μη φασι­στι­κών χωρών για την κατευ­να­στι­κή τους πολι­τι­κή απέ­να­ντι στο καθε­στώς του Χίτλερ.

Η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας που εκπρο­σω­πεί του αγωνιστές/τριες της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης, τους μαχητές/τριες του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού, φίλους και απο­γό­νους της Αντί­στα­σης καταγ­γέλ­λει για μία ακό­μα φορά το χυδαίο αντι­κομ­μου­νι­σμό της ΕΕ και την προ­σπά­θεια της να παρα­χα­ρά­ξει και πλα­στο­γρα­φή­σει την ιστο­ρία του Β’ ΠΠ με την προ­σπά­θεια ταύ­τι­σης του κομ­μου­νι­σμού με το φασι­σμό. Έχουν στό­χο να συκο­φα­ντή­σουν τη μόνη πραγ­μα­τι­κά φιλο­λαϊ­κή διέ­ξο­δο από την καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα, το σοσια­λι­σμό-κομ­μου­νι­σμό, να κρύ­ψουν τις ευθύ­νες του καπι­τα­λι­σμού για τον Β’ παγκό­σμιο ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο. Να συγκα­λύ­ψουν στη σημε­ρι­νή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τις τερά­στιες ευθύ­νες τους για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία ανά­με­σα στο ευρω­α­τλα­ντι­κό ιμπε­ρια­λι­στι­κό στρα­τό­πε­δο και την καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία του Πού­τιν και των συμ­μά­χων του, που τον στη­ρί­ζουν. Η ΕΕ είναι μέρος αυτού του πολέμου.

Η Ιστο­ρία του Β’ ΠΠ γρά­φτη­κε με το αίμα, πρώ­τα απ’ όλα του Κόκ­κι­νου στρα­τού και των αντι­στα­σια­κών λαϊ­κο-απε­λευ­θε­ρω­τι­κών κινη­μά­των με την καθο­δή­γη­ση των Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των και όλων των λαών που υπέ­φε­ραν από τη χιτλε­ρι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα και δεν ξεγρά­φε­ται, όση μαύ­ρη προ­πα­γάν­δα και συκο­φα­ντία κι αν εξα­πο­λύ­ουν τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά επιτελεία.

Δεν ΞΕΧΝΑΜΕ τα Χιτλερικά Φασιστικά και τα άλλα ιμπεριαλιστικά εγκλήματά τους!

Συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό, στη βαρ­βα­ρό­τη­τα, στην εκμε­τάλ­λευ­ση και τη δυστυ­χία που παράγει.

Για μια και­νού­ρια κοι­νω­νία χωρίς πολέ­μους, εκμε­τάλ­λευ­ση και προ­σφυ­γιά όπου θα ευη­με­ρούν οι λαοί!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο