Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει για συνεργάτη του τον παραχαράκτη της Ιστορίας, Μαραντζίδη

Σε ανα­κοί­νω­σή του το ΔΣ της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ σημειώνει:

«Οι αντι­στα­σια­κοί, οι μαχη­τές του ΔΣΕ, οι πολι­τι­κοί πρό­σφυ­γες, οι οικο­γέ­νειές τους δεν εκπλήσ­σο­νται από την κατρα­κύ­λα της ηγε­σί­ας του ΣΥΡΙΖΑ και την ευκο­λία με την οποία περ­νά­ει από την καπη­λεία της αντι­στα­σια­κής δρά­σης της περιό­δου της Κατο­χής στο σφι­χτα­γκά­λια­σμα με επι­φα­νείς αντι­κομ­μου­νι­στές και παρα­χα­ρά­κτες της Ιστο­ρί­ας. Εχει δια­πρέ­ψει άλλω­στε επι­χει­ρώ­ντας, με επι­σκέ­ψεις σε ιστο­ρι­κούς τόπους μαρ­τυ­ρί­ου, να καπη­λευ­τεί τους αγώ­νες του λαού μας την περί­ο­δο της φασι­στι­κής Κατο­χής, όταν οργα­νω­μέ­νος στο ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ έγρα­ψε το αθά­να­το απε­λευ­θε­ρω­τι­κό έπος δίνο­ντας το αίμα του, όταν συσπει­ρώ­θη­κε με το ΚΚΕ, που σάλ­πι­σε, καθο­δή­γη­σε και οργά­νω­σε την Αντί­στα­ση, ενώ όλος ο αστι­κός πολι­τι­κός κόσμος χαρα­κτή­ρι­ζε “τρέ­λα” το να τα βάλει κανείς με την πανί­σχυ­ρη ναζι­στι­κή μηχα­νή καλώ­ντας τον λαό σε υπο­τα­γή. Ετσι, αφού προ­ε­κλο­γι­κά έκλει­σε το μάτι στους “παρα­πλα­νη­μέ­νους” ψηφο­φό­ρους της Χρυ­σής Αυγής, βάζει τώρα επι­κε­φα­λής της προ­ε­κλο­γι­κής του εκστρα­τεί­ας τον ιστο­ρι­κό Μαραντζίδη.

Και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, με την πολι­τι­κή που εφάρ­μο­σε ως κυβέρ­νη­ση και που στή­ρι­ξε ως αντι­πο­λί­τευ­ση, ψηφί­ζο­ντας το 50% των νομο­σχε­δί­ων της ΝΔ, υπη­ρέ­τη­σε τις απαι­τή­σεις των απο­γό­νων των αστών εκεί­νης της περιό­δου, ταυ­τό­χρο­να επε­δί­ω­κε κάλ­πι­κα να εμφα­νί­ζε­ται ως συνε­χι­στής της λαϊ­κής αντι­στα­σια­κής απε­λευ­θε­ρω­τι­κής πάλης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που επι­κα­λεί­ται την πρό­ο­δο και αυτο­α­πο­κα­λεί­ται αρι­στε­ρός, δεν δίστα­σε να κάνει συνα­ντή­σεις με αντι­κομ­μου­νι­στές και ακρο­δε­ξιούς με φασί­ζου­σες από­ψεις, που απο­κα­λούν τους ηρω­ι­κούς αγω­νι­στές “κομ­μου­νι­στο­συμ­μο­ρί­τες”, ούτε και να πάρει μέρος στην υπο­δο­χή των φασι­στών του Αζόφ στη Βουλή.

Τώρα ο Τσί­πρας κάνει ένα ακό­μα αντι­δρα­στι­κό βήμα τοπο­θε­τώ­ντας σε θέση ευθύ­νης στο κόμ­μα του τον Μαραν­τζί­δη, ο οποί­ος έχει αφιε­ρώ­σει τη δρά­ση του στην παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου. Είναι θια­σώ­της της θεω­ρί­ας των δύο άκρων, ταυ­τί­ζο­ντας τον φασι­σμό με τον κομ­μου­νι­σμό που αθω­ώ­νει τον φασι­σμό. Αμαυ­ρώ­νει τον ηρω­ι­κό αγώ­να του σοβιε­τι­κού λαού και του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, ως εχθρός της ΕΣΣΔ του σοσια­λι­σμού και των Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των που μπή­καν επι­κε­φα­λής του απε­λευ­θε­ρω­τι­κού αγώ­να, που σήκω­σαν το κύριο βάρος του τιτά­νιου αγώ­να ενά­ντια στη ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία. Απα­ξιώ­νει τα αντι­στα­σια­κά κινή­μα­τα των άλλων λαών στις κατε­χό­με­νες χώρες της Ευρώ­πης και τον μεγα­λειώ­δη απε­λευ­θε­ρω­τι­κό αγώ­να του λαού μας, που έχει γρα­φτεί με αίμα συκο­φα­ντώ­ντας με ασύ­στο­λα ψεύ­δη το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. Αθω­ώ­νει τα τάγ­μα­τα ασφα­λεί­ας και τον άθλιο ρόλο τους ενά­ντια στο ΕΑΜι­κό απε­λευ­θε­ρω­τι­κό λαϊ­κό κίνη­μα και στον ΕΛΑΣ. Ενώ την ίδια έχθρα εκδη­λώ­νει και στον αγώ­να του ΔΣΕ.

Οι αγω­νι­στές της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης και του ΔΣΕ, οι Πολι­τι­κοί Πρό­σφυ­γες, οι από­γο­νοι δεν ξεχνού­με ούτε την καπη­λεία των αγώ­νων του λαού, ούτε τη συμπό­ρευ­ση του ΣΥΡΙΖΑ με τους παρα­χα­ρά­κτες της Ιστο­ρί­ας. Θα δώσου­με απά­ντη­ση στις κάλ­πες της 25ης Ιου­νί­ου, ενι­σχύ­ο­ντας το ΚΚΕ που και σήμε­ρα, όπως και τότε την περί­ο­δο 1940–1949, στέ­κε­ται ατα­λά­ντευ­τα στή­ριγ­μα για τον λαό και οργα­νω­τής της πάλης του απέ­να­ντι στις αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές των κυβερ­νή­σε­ων, στις στρα­τη­γι­κές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στις οποί­ες είναι δεσμευ­μέ­να τα κόμ­μα­τα του ευρωατλαντισμού».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο