Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Στις 14–15 Γενάρη στην Αθήνα το 16ο Συνέδριο

Η Πανελ­λή­νια Ενω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ) διορ­γα­νώ­νει το 16ο Συνέ­δριό της το διή­με­ρο 14 — 15 Γενά­ρη 2023 στην Αθή­να, στο Αμφι­θέ­α­τρο Σάκη Καρά­γιωρ­γα 2 του Πάντειου Πανεπιστημίου. 

Ηδη έχουν ολο­κλη­ρω­θεί οι εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κές συνε­λεύ­σεις στα Παραρ­τή­μα­τα σε όλη τη χώρα, όπου έχουν εκλε­γεί οι αντι­πρό­σω­ποι που θα πάρουν μέρος στο Συνέ­δριο, το οποίο θα εκλέ­ξει νέο Γενι­κό Συμ­βού­λιο και την Κεντρι­κή Διοί­κη­ση για την επό­με­νη τριετία.

Οι εργα­σί­ες του Συνε­δρί­ου ξεκι­νούν το Σάβ­βα­το 14 Γενά­ρη στις 10 π.μ., ενώ η προ­σέ­λευ­ση των αντι­προ­σώ­πων στον χώρο αρχί­ζει από τις 9 π.μ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο