Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Τιμή στους ηρωικούς μαχητές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ που έδωσαν τη Μάχη του Δεκέμβρη 1944

«Ο Δεκέμ­βρης του 1944 επι­βε­βαιώ­νει με οδυ­νη­ρό τρό­πο πως δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει εθνι­κή ενό­τη­τα ανά­με­σα στην αστι­κή τάξη και τους εργα­ζό­με­νους, τα άλλα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα, ανά­με­σα δηλα­δή στην εργα­τι­κή τάξη και το κεφά­λαιο», σημειώ­νει η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, σε ανα­κοί­νω­σή της για τα 77 χρό­νια από τον ηρω­ι­κό Δεκέμ­βρη του 1944.

«Ταυ­τό­χρο­να διδα­σκό­μα­στε, μια ακό­μα φορά, πως όταν ο λαός συνει­δη­το­ποι­ή­σει τη δύνα­μή του και το απο­φα­σί­σει, μπο­ρεί να πάρει την τύχη του στα χέρια του, να φέρει τα πάνω κάτω, ότι μόνον ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό παλεύ­ο­ντας για την ανα­τρο­πή της αστι­κής εξου­σί­ας! Είναι πολύ­τι­μα συμπε­ρά­σμα­τα, παρα­κα­τα­θή­κη για τους αγώ­νες της εργα­τι­κής τάξης και των συμ­μά­χων της, την οργα­νω­μέ­νη συμ­μα­χία τους και το κίνη­μά τους σε αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή αντι­μο­νο­πω­λια­κή κατεύ­θυν­ση», σημειώνει.

Ολό­κλη­ρη η ανακοίνωση:

«Συμπλη­ρώ­νο­νται, φέτος, 77 χρό­νια από τον ηρω­ι­κό Δεκέμ­βρη του 1944, όταν η αστι­κή τάξη με τους ιμπε­ρια­λι­στές Βρε­τα­νούς συμ­μά­χους της χτύ­πη­σε με τα όπλα το ΕΑΜι­κό λαϊ­κό κίνη­μα, που με συσπει­ρω­μέ­νη τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του λαού και μπρο­στά­ρη­δες τους κομ­μου­νι­στές έδω­σαν το αίμα τους και τα καλύ­τε­ρα παι­διά τους θυσία για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ελλά­δας από το ναζί κατακτητή.

Ο αστι­κός πολι­τι­κός κόσμος, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τους οπλι­σμέ­νους ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες, τους Χίτες, τους δοσί­λο­γους συνερ­γά­τες των Γερ­μα­νών κατα­κτη­τών και τα ένο­πλα τμή­μα­τά τους, που στην Κατο­χή πολε­μού­σαν ενά­ντια στον λαό που αγω­νι­ζό­ταν για την απε­λευ­θέ­ρω­ση, μαζί με την επέμ­βα­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών βρε­τα­νι­κών στρα­τευ­μά­των έπνι­ξαν στο αίμα τον λαό της Αθή­νας προ­κει­μέ­νου να στε­ριώ­σουν την αστι­κή εξου­σία. Για­τί είχαν χρε­ο­κο­πή­σει στη λαϊ­κή συνεί­δη­ση, αφού είτε συνερ­γά­στη­καν με τους ναζί κατα­κτη­τές είτε έφυ­γαν από την Ελλά­δα στη Μέση Ανα­το­λή με τους Βρε­τα­νούς αντί να πολε­μή­σουν για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της πατρίδας.

Ο λαός συσπει­ρω­μέ­νος στο ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, με το ΚΚΕ στην πρώ­τη γραμ­μή, έγρα­ψε το μεγά­λο ΕΠΟΣ της Αντί­στα­σης και της Απε­λευ­θέ­ρω­σης, αγω­νι­ζό­με­νος για να έρθουν καλύ­τε­ρες μέρες στον τόπο μας χωρίς αφέ­ντες και εκμε­τάλ­λευ­ση. Οι αστοί που πλού­τι­ζαν στην Κατο­χή από τον αβά­στα­χτο πόνο της εκμε­τάλ­λευ­σης, της πεί­νας και της μαύ­ρης αγο­ράς, του θανά­του και της χωρίς όρια ένο­πλης βίας, εκτε­λέ­σε­ων και δολο­φο­νιών των Γερ­μα­νών και των ντό­πιων συνερ­γα­τών τους ενά­ντια στον λαό, δεν θα μπο­ρού­σαν να συνε­χί­ζουν να πλου­τί­ζουν με την εκμε­τάλ­λευ­ση του λαού αν δεν τσά­κι­ζαν το απε­λευ­θε­ρω­τι­κό κίνη­μα. Ο οργα­νω­μέ­νος ένο­πλος λαός ήταν ο φόβος τους. Και για να κατα­φέ­ρουν να τον υπο­τά­ξουν, κάλε­σαν και τους Βρε­τα­νούς να επέμ­βουν ένο­πλα ώστε να επι­βά­λουν την εξου­σία τους.

Ο λαός της Αθή­νας με το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και το ΚΚΕ, επί 33 μέρες με το όπλο στο χέρι και με σκλη­ρές μάχες, τους αντι­με­τώ­πι­σε γεν­ναία και ανυ­πό­τα­χτα. Αιώ­νια δόξα και τιμή θα παρα­μέ­νει το πύρι­νο σύν­θη­μα του πανό στη δια­δή­λω­ση του ΕΑΜ στο Σύνταγ­μα “Όταν ο λαός βρί­σκε­ται μπρο­στά στον κίν­δυ­νο της τυραν­νί­ας δια­λέ­γει ή τις αλυ­σί­δες ή τα όπλα”.

Και ο λαός έκα­νε την επι­λο­γή του, αλλά ο συσχε­τι­σμός ήταν άνι­σος. Τον Δεκέμ­βρη ανα­με­τρή­θη­καν από τη μεριά των αστών και των Βρε­τα­νών η 3η Ορει­νή Ταξιαρ­χία (2.500), ο Ιερός Λόχος (500), η Χωρο­φυ­λα­κή (3.000) και άλλοι ένο­πλοι σχη­μα­τι­σμοί δοσί­λο­γων και 60 χιλιά­δες βρε­τα­νι­κού στρα­τού με 80 αερο­πλά­να, 200 τανκς και πολ­λά πυρο­βό­λα, ενώ μονά­δες του βρε­τα­νι­κού στό­λου με τα πυρο­βό­λα τους κανο­νιο­βο­λού­σαν την πρω­τεύ­ου­σα και ταυ­τό­χρο­να εξα­σφά­λι­ζαν τον εφο­δια­σμό των στρα­τευ­μά­των. Τις εχθρι­κές αυτές δυνά­μεις τις αντι­με­τώ­πι­σαν τις πρώ­τες κρί­σι­μες μέρες το Α΄ Σώμα Στρα­τού του ΕΛΑΣ, 6.400 περί­που άνδρες με ελα­φρά όπλα και 3.500 άνδρες της ΙΙης Μεραρχίας.

Ο λαός της Αθή­νας έδω­σε ηρω­ι­κές μάχες μαζί με τον ΕΛΑΣ, είτε με το όπλο στο χέρι είτε δίπλα στους μαχη­τές του ΕΛΑΣ. Δίπλα στους μαχη­τές του ΕΛΑΣ οι άοπλες λαϊ­κές μάζες ρίχτη­καν με αυτο­θυ­σία και ηρω­ι­σμό, για τη δημιουρ­γία οδο­φραγ­μά­των κατά των βρε­τα­νι­κών τανκς, είτε για την περί­θαλ­ψη των τραυ­μα­τιών, αλλά και για τη σωτη­ρία του λαού της Αθή­νας με την εξα­σφά­λι­ση των ανα­γκαί­ων τροφίμων.

dekemvris 1944

Οργα­νώ­θη­καν λαϊ­κά συσ­σί­τια για παι­διά και τους χτυ­πη­μέ­νους ανθρώ­πους του μόχθου από τους βομ­βαρ­δι­σμούς. Επί­σης, οργα­νώ­θη­καν δεκά­δες νοσο­κο­μεια­κές μονά­δες χάρη στους εκα­το­ντά­δες εθε­λο­ντές για­τρούς, νοση­λευ­τές και νοση­λεύ­τριες, με ένα ευρύ δίκτυο τραυ­μα­τιο­φο­ρέ­ων. Πολ­λές γυναί­κες δια­κρί­θη­καν σ’ αυτές τις δύσκο­λες συν­θή­κες, τόσο στις λαϊ­κές μαζι­κές οργα­νώ­σεις όσο και στα μάχι­μα τμή­μα­τα του ΕΛΑΣ.

Οι δυνά­μεις του ΕΛΑΣ αντι­στά­θη­καν και πολέ­μη­σαν ηρω­ι­κά, αλλά μπρο­στά στη συντρι­πτι­κή υπε­ρο­πλία των επι­τι­θέ­με­νων ένο­πλων δυνά­με­ων των αστών και των Βρε­τα­νών, μετά από 33 μέρες και με πολ­λές θυσί­ες, ανα­γκά­στη­καν να υποχωρήσουν.

Οι δυνά­μεις του ΕΑΜ — ΕΛΑΣ δεν είχαν προ­ε­τοι­μα­στεί για την επερ­χό­με­νη σύγκρου­ση για να δώσουν από τις καλύ­τε­ρες δυνα­τές θέσεις τη μάχη, που υπό ορι­σμέ­νες συν­θή­κες μπο­ρού­σε να είναι νικη­φό­ρα. Ο κύριος όγκος των δυνά­με­ων του ΕΛΑΣ έμει­νε έξω από την Αθή­να και δεν πήρε μέρος στις μάχες, ενώ είχαν προη­γη­θεί οι απα­ρά­δε­κτες Συμ­φω­νί­ες του Λιβά­νου και της Καζέρ­τας. Το ΚΚΕ δεν αντι­με­τώ­πι­σε τον εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κό αγώ­να ως κρί­κο για την κατά­κτη­ση της εργα­τι­κής εξου­σί­ας. Αυτο­νό­μη­σε την πάλη ενά­ντια στους κατα­κτη­τές από την πάλη για την ανα­τρο­πή της αστι­κής εξου­σί­ας. Και το διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα δεν μπό­ρε­σε να δια­μορ­φώ­σει επα­να­στα­τι­κή στρα­τη­γι­κή για την κατά­κτη­ση της εργα­τι­κής εξου­σί­ας. Εκτί­μη­σε το χαρα­κτή­ρα του πολέ­μου ως αντι­φα­σι­στι­κό — πατριω­τι­κό μετά το 1941 και όχι ως ιμπε­ρια­λι­στι­κό με το ιδιαί­τε­ρο στοι­χείο της επί­θε­σης στη Σοβιε­τι­κή Ένωση.

Όμως η στά­ση του ΚΚΕ και του ΕΑΜ να μην υπο­χω­ρή­σουν στην αξί­ω­ση της ντό­πιας αστι­κής τάξης και των διε­θνών συμ­μά­χων της για αφο­πλι­σμό του λαϊ­κού κινή­μα­τος ήταν σωστή και επι­βε­βλη­μέ­νη. Μια τέτοια υπο­χώ­ρη­ση θα σήμαι­νε την από­λυ­τη πολι­τι­κή και ηθι­κή απα­ξί­ω­ση του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, ενώ θα τσά­κι­ζε το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα. Του­να­ντί­ον, η ενερ­γός, ένο­πλη απά­ντη­ση στους αστι­κούς εκβια­σμούς έδει­ξε πως το ΚΚΕ και το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα διέ­θε­ταν ταξι­κά αντα­να­κλα­στι­κά και εφε­δρεί­ες, επι­λέ­γο­ντας τα όπλα ακι όχι τις αλυ­σί­δες, τόσο τον Δεκέμ­βρη του 1944, όσο και αργό­τε­ρα κατά την τρί­χρο­νη επο­ποι­ία του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλάδας.

Ο Δεκέμ­βρης του 1944 επι­βε­βαιώ­νει με οδυ­νη­ρό τρό­πο πως δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει εθνι­κή ενό­τη­τα ανά­με­σα στην αστι­κή τάξη και τους εργα­ζό­με­νους, τα άλλα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα, ανά­με­σα δηλα­δή στην εργα­τι­κή τάξη και το κεφά­λαιο. Ταυ­τό­χρο­να διδα­σκό­μα­στε, μια ακό­μα φορά, πως όταν ο λαός συνει­δη­το­ποι­ή­σει τη δύνα­μή του και το απο­φα­σί­σει, μπο­ρεί να πάρει την τύχη του στα χέρια του, να φέρει τα πάνω κάτω, ότι μόνον ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό παλεύ­ο­ντας για την ανα­τρο­πή της αστι­κής εξου­σί­ας! Είναι πολύ­τι­μα συμπε­ρά­σμα­τα, παρα­κα­τα­θή­κη για τους αγώ­νες της εργα­τι­κής τάξης και των συμ­μά­χων της, την οργα­νω­μέ­νη συμ­μα­χία τους και το κίνη­μά τους σε αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή αντι­μο­νο­πω­λια­κή κατεύθυνση.

Ως Πανελ­λή­νια Ένω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) υπο­κλι­νό­μα­στε μπρο­στά στον ηρω­ι­σμό των μαχητών/τριών του ΕΑΜ — ΕΛΑΣ και του τιμη­μέ­νου ΚΚΕ, στην αυτα­πάρ­νη­ση του λαού της Αθή­νας και του Πει­ραιά στην πάλη τους για τα δίκια του λαού μας. Τιμά­με τον ηρω­ι­κό Δεκέμ­βρη του ’44!

Με τα διδάγ­μα­τα εκεί­νου του ηρω­ι­κού αγώ­να συνε­χί­ζου­με σήμε­ρα ενά­ντια στις βάρ­βα­ρες αντι­λαϊ­κές — αντερ­γα­τι­κές πολι­τι­κές της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των, να μην εφαρ­μο­στούν οι αντερ­γα­τι­κοί αντι­δη­μο­κρα­τι­κοί νόμοι, για συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα και ΣΣΕ, δημό­σια δωρε­άν Υγεία με προ­σλή­ψεις μόνι­μων για­τρών και νοση­λευ­τών κλπ. Εντεί­νου­με τους αγώ­νες ενά­ντια στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, καμιά συμ­με­το­χή και εμπλο­κή της χώρας μας σ’ αυτές, να φύγουν οι ξένες αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις από τη χώρα μας και να γυρί­σουν πίσω οι ελλη­νι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις από το εξωτερικό».

902.gr

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο