Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: «Τιμούμε την Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών»

«Τιμού­με την Μεγά­λη Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών» τονί­ζει η ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ. 

Σε ανα­κοί­νω­σή της σημειώνει:

«Την 9η Μάη του 1945 έλη­ξε ο Β΄ΠΠ στην Ευρώ­πη, ο φονι­κό­τε­ρος πόλε­μος που γνώ­ρι­σε η ανθρω­πό­τη­τα, με την άνευ όρων παρά­δο­ση της ναζι­στι­κής Γερμανίας.

Τιμού­με όσες και όσους έδω­σαν τη ζωή τους, έμει­ναν ανά­πη­ροι, μετεί­χαν στον αγώ­να μαχό­με­νοι στα διά­φο­ρα μέτω­πα του πολέ­μου. Τιμού­με τα εκα­τομ­μύ­ρια των νεκρών από πεί­να, των στρα­το­πέ­δων συγκέ­ντρω­σης, κάθε τόπο μαρ­τυ­ρί­ου και φρί­κης, όπου κατα­γρά­φη­κε από­λυ­τη απα­ξί­ω­ση της ανθρώ­πι­νης ύπαρξης.

Στη Νίκη επί του Άξο­να συνέ­βα­λαν όλες οι δυνά­μεις που μετεί­χαν στον αντι-χιτλε­ρι­κό συνα­σπι­σμό. Καθο­ρι­στι­κός όμως υπήρ­ξε ο ρόλος της ΕΣΣΔ και του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, καθώς και ο ρόλος των απε­λευ­θε­ρω­τι­κών λαϊ­κών κινη­μά­των, των οποί­ων ψυχή και οργα­νω­τής ήταν τα Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμματα.

Η ΕΣΣΔ έδω­σε σε αυτό το γιγά­ντιο αγώ­να πάνω από 20εκ. νεκρούς, τα μισά μέλη του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος των Μπολ­σε­βί­κων, εκτός από τις ανυ­πο­λό­γι­στες κατα­στρο­φές στις υπο­δο­μές, στην οικονομία.

Στην Ελλά­δα, ο αστι­κός πολι­τι­κός κόσμος είτε εγκα­τέ­λει­ψε τη χώρα είτε συνερ­γά­στη­κε με τους κατα­κτη­τές, ενώ η αστι­κή τάξη απο­κό­μι­ζε τερά­στια κέρ­δη μέσα στην κατο­χή και ο λαός πέθαι­νε από την πείνα.

Ο λαός μας, βασι­σμέ­νος στη δύνα­μή του, με το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, το ΚΚΕ, το οποίο ήταν ο καθο­δη­γη­τής και αιμο­δό­της της λαϊ­κής αντί­στα­σης, ανέ­πτυ­ξε ένα από τα πιο ισχυ­ρά αντάρ­τι­κα κινή­μα­τα και έγρα­ψε λαμπρές σελί­δες της σύγ­χρο­νης Ιστο­ρί­ας του. Έδω­σε σημα­ντι­κές στρα­τιω­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, συνέ­βα­λε στη Νίκη.

Ο τιτά­νιος, ηρω­ι­κός αγώ­νας του λαού μας και των άλλων λαών γρά­φτη­κε με αίμα. Με αίμα είναι γραμ­μέ­νη η διδα­χή του έπους της αντι­στα­σια­κής απε­λευ­θε­ρω­τι­κής πάλης, που λέει ότι ο λαός μπο­ρεί να βγει νικη­τής όταν το απο­φα­σί­σει, μπο­ρεί να αντι­με­τω­πί­σει και να νική­σει οποιον­δή­πο­τε ισχυ­ρό αντίπαλο.

Ο Β΄ΠΠ, ήταν απο­τέ­λε­σμα της όξυν­σης των ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντι­θέ­σε­ων και της παγκό­σμιας κρί­σης του 1929–1933. Ο πόλε­μος απο­τε­λού­σε το μέσο για το εδα­φι­κό ξανα­μοί­ρα­σμα του κόσμου ανά­με­σα στις τότε ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις. Πρώ­τα απ΄όλα στό­χευε στη συντρι­βή του πρώ­του σοσια­λι­στι­κού κρά­τους στον κόσμο, της ΕΣΣΔ.

Οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις δεν εγκα­τέ­λει­ψαν ποτέ τα σχέ­διά τους να τσα­κί­σουν το σοσια­λι­σμό με την ένο­πλη βία. Έτσι, ΗΠΑ, Αγγλία και Γαλ­λία εξό­πλι­σαν τη Γερ­μα­νία, ενί­σχυ­σαν την οικο­νο­μία της με σκο­πό να τη στρέ­ψουν κατά της ΕΣΣΔ.

Η επι­δί­ω­ξη του ναζι­στι­κού γερ­μα­νι­κού καθε­στώ­τος ήταν η συντρι­βή της ΕΣΣΔ, του κέντρου του Διε­θνούς Κομ­μου­νι­στι­κού Κινή­μα­τος και η διεύ­ρυν­ση του ζωτι­κού χώρου του γερ­μα­νι­κού ιμπεριαλισμού.

Τα γερ­μα­νι­κά μονο­πώ­λια έφε­ραν το Χίτλερ στην εξου­σία, μαζί με τα αμε­ρι­κά­νι­κα, αγγλι­κά, γαλ­λι­κά, όπως και τον Μου­σο­λί­νι. Έβλε­παν το φασι­σμό ως δύνα­μη κρού­σης κατά του επα­να­στα­τι­κού κινή­μα­τος. Με την άμε­ση συμ­βο­λή και της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας που είχε στη σημαία της: “Κύριος εχθρός είναι ο μπολσεβικισμός”.

Στό­χος των εμπό­λε­μων αστι­κών χωρών ήταν η δια­τή­ρη­ση και ενί­σχυ­ση της αστι­κής εξου­σί­ας, μετά τη λήξη του πολέ­μου και η αντι­με­τώ­πι­ση της ΕΣΣΔ, ως ταξι­κού αντιπάλου.

Στη διάρ­κεια του πολέ­μου η σύγκρου­ση “φασι­στι­κού Άξο­να” και “αντι­φα­σι­στι­κής συμ­μα­χί­ας” συνυ­πήρ­χε με τη σύγκρου­ση σοσια­λι­σμού — καπι­τα­λι­σμού. Στις καπι­τα­λι­στι­κές χώρες συνυ­πήρ­χε η αντί­θε­ση ανά­με­σα στα αστι­κά και στα εργα­τι­κά — λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Στην Ελλά­δα εκφρά­στη­κε με τη σύγκρου­ση του ΕΛΑΣ με τον ΕΔΕΣ, τα Τάγ­μα­τα Ασφα­λεί­ας και τους Χίτες, με τις μηχα­νορ­ρα­φί­ες των Εγγλέ­ζων και εγχώ­ριων αστών κατά του ΕΑΜ — ΕΛΑΣ.

Η αστι­κή προ­πα­γάν­δα απο­σιω­πά ότι ο πόλε­μος και ο φασι­σμός είναι τέκνα της ίδιας μήτρας, του καπι­τα­λι­σμού, ότι ο φασι­σμός δεν είναι παρέκ­κλι­ση του συστή­μα­τος αλλά είναι οργα­νι­κό στοι­χείο του, που στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό του στά­διο ανα­λαμ­βά­νει προ­ω­θη­μέ­νο ρόλο όταν χρειά­ζε­ται. Οι φασι­στι­κές δυνά­μεις τάσ­σο­νται πάντα στην υπη­ρε­σία των κεφα­λαιο­κρα­τών και απέ­να­ντι στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνημα.

Η πορεία του αντι­στα­σια­κού κινή­μα­τος στη χώρα μας και στην Ευρώ­πη απέ­δει­ξε ότι απέ­βη­σαν σε βάρος του αγώ­να, απέ­να­ντι στο διε­θνές ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστη­μα, οι αντι­λή­ψεις για εθνι­κή ενό­τη­τα με στό­χο την αντι­με­τώ­πι­ση του φασι­σμού, ενός αγώ­να απο­συν­δε­δε­μέ­νου από την αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή πάλη για την ήττα του συστή­μα­τος που γεν­νά πολέ­μους και φασισμό.

Ως ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ αντι­πα­λεύ­ου­με κάθε προ­σπά­θεια κλι­μά­κω­σης των αστι­κών επι­τε­λεί­ων με στό­χο την παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας.

Δίνου­με συνέ­χεια στη δρά­ση μας για τη διεκ­δί­κη­ση των γερ­μα­νι­κών οφει­λών — πολε­μι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων στη χώρα μας.

Σήμε­ρα, 77 χρό­νια μετά από τη λήξη του Β΄ΠΠ, ξέσπα­σε ένας ακό­μα ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος, στο έδα­φος της Ουκρα­νί­ας. Οι αιτί­ες και αυτού του πολέ­μου είναι οι ίδιες με αυτές των προη­γού­με­νων. Είναι η γεω­στρα­τη­γι­κή ισχύς, οι σφαί­ρες επιρ­ρο­ής, η ληστεία των φυσι­κών πόρων, της Ενέρ­γειας από τους πολε­μο­κά­πη­λους σε βάρος των λαών, που πλη­ρώ­νουν ακρι­βά το τίμη­μα, με ανθρώ­πι­νες ζωές Ουκρα­νών και Ρώσων και με δρα­μα­τι­κή μεί­ω­ση του λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος σε όλες τις χώρες του κόσμου, ενώ απο­γειώ­νουν τα κέρ­δη τους τα μεγά­λα μονο­πώ­λια. Οι εξε­λί­ξεις εγκυ­μο­νούν σοβα­ρούς κιν­δύ­νους για κλι­μά­κω­ση και γενί­κευ­ση της πολε­μι­κής σύγκρου­σης, με τις αστι­κές κυβερ­νή­σεις να προ­ε­τοι­μά­ζο­νται εντα­τι­κά με υπέ­ρο­γκες δαπά­νες για στρα­τιω­τι­κά πολε­μι­κά μέσα.

Στο έδα­φος της τερά­στιας όξυν­σης και κλι­μά­κω­σης της αντι­πα­ρά­θε­σης για την πρω­το­κα­θε­δρία στο διε­θνές ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστη­μα ανά­με­σα σε ΗΠΑ — Κίνα, έχουν δια­μορ­φω­θεί τα δύο στρα­τό­πε­δα του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, για μια ακό­μα φορά μετά από το 1945 σε ευρω­παϊ­κό έδαφος.

Από τη μια πλευ­ρά είναι οι δυτι­κές καπι­τα­λι­στι­κές χώρες, το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, η ΕΕ που το 2014 οργά­νω­σαν το πρα­ξι­κό­πη­μα στην Ουκρα­νία ανα­τρέ­πο­ντας το φιλο­ρώ­σι­κο, αντι­δρα­στι­κό καθε­στώ­τος Για­νου­κό­βιτς, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τα φασι­στι­κά τάγ­μα­τα εφό­δου, επι­διώ­κο­ντας την εγκα­θί­δρυ­ση φιλο­δυ­τι­κού εθνι­κι­στι­κού καθε­στώ­τος και το τρά­βηγ­μα της Ουκρα­νί­ας στο ”άρμα” του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Τώρα ενι­σχύ­ουν και εξο­πλί­ζουν πολύ­μορ­φα το αντι­δρα­στι­κό καθε­στώς αυτής της χώρας με τη συμ­με­το­χή και άλλων κρα­τών. Δεν μπο­ρεί το ΝΑΤΟ να γίνει φιλει­ρη­νι­κό και η ΕΕ να γίνει φιλο­λαϊ­κή όπως προ­πα­γαν­δί­ζουν οι αστι­κές δυνά­μεις στη χώρα μας.

Από την άλλη πλευ­ρά είναι η Ρωσία που έκα­νε τη στρα­τιω­τι­κή εισβο­λή, η Κίνα και άλλα κρά­τη. Η καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία, με πρό­σχη­μα την απο­να­ζι­στι­κο­ποί­η­ση και το δικαί­ω­μα αυτο­διά­θε­σης των ρωσό­φω­νων, καπη­λεύ­ε­ται τα αντι­φα­σι­στι­κά αισθή­μα­τα του ρωσι­κού λαού και προ­ω­θεί με αυτό τον πόλε­μο τα δικά της στρα­τη­γι­κά σχέ­δια, διεκ­δι­κώ­ντας κι άλλο ζωτι­κό χώρο και την εκμε­τάλ­λευ­ση των λαών και χωρών.

Έτσι προ­ε­τοι­μά­στη­κε αυτός ο άδι­κος πόλε­μος από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και από τη Ρωσία. Τον πόλε­μο τον κάνουν οι αστι­κές τάξεις των μεγά­λων οικο­νο­μιών και η αστι­κή τάξη της Ουκρανίας.

Οι σχε­δια­σμοί και των δύο στρα­το­πέ­δων συνο­δεύ­ο­νται από μεγά­λες δόσεις αντισοβιετισμού/αντικομμουνισμού και επί­θε­σης στην ιστο­ρι­κή μνή­μη των λαών, που ζού­σαν ειρη­νι­κά και αδελ­φω­μέ­νοι στο πλαί­σιο του σοσια­λι­σμού στην ΕΣΣΔ, πολέ­μη­σαν μαζί το ναζι­σμό — φασι­σμό στο Β’ ΠΠ. Η ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού άνοι­ξε τους ασκούς του Αιό­λου για τους λαούς. Απο­δει­κνύ­ε­ται ότι οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­φω­νί­ες, η ιμπε­ρια­λι­στι­κή ειρή­νη δεν απο­τρέ­πουν, αλλά προ­ε­τοι­μά­ζουν τον επό­με­νο άδι­κο πόλεμο.

Είναι φανε­ρό, ότι το συμ­φέ­ρον των λαών Ρωσί­ας και Ουκρα­νί­ας επι­βάλ­λει να αγω­νι­στούν ενά­ντια στις αστι­κές τάξεις και τις κυβερ­νή­σεις των χωρών τους μέχρι να απαλ­λα­γούν ορι­στι­κά από αυτούς ανοί­γο­ντας το δρό­μο στο σοσιαλισμό.

Στη χώρα μας είναι τερά­στιες οι ευθύ­νες της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και των προη­γού­με­νων ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όλων των αστι­κών κομ­μά­των που υιο­θε­τούν τη ΝΑΤΟι­κή προ­πα­γάν­δα και συναι­νούν, με μικρές δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις, στην εμπλο­κή της χώρας, μετα­τρέ­πο­ντάς τη σε απέ­ρα­ντη ΝΑΤΟι­κή Βάση, σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου, σε στό­χο αντι­ποί­νων για να υπη­ρε­τη­θούν τα γεω­στρα­τη­γι­κά συμ­φέ­ρο­ντα της αστι­κής ελλη­νι­κής τάξης.

Η πολύ­τι­μη εμπει­ρία από τους αγώ­νες του λαού μας, την περί­ο­δο 1940–1949, απα­ντά­ει στις σύγ­χρο­νες συν­θή­κες, ενι­σχύ­ει τον αγώ­να της εργα­τι­κής τάξης, τη δύνα­μη του λαού, που μπο­ρεί να απο­δει­χτεί μεγα­λύ­τε­ρη από εκεί­νη του ισχυ­ρού ταξι­κού αντίπαλου.

Αυτή η πεί­ρα μας διδά­σκει ότι μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει το λαό παλεύ­ο­ντας για την ανα­τρο­πή. Μπο­ρεί να υπε­ρα­σπι­στεί την πατρί­δα από ξένη εισβο­λή, να αγω­νι­στεί για την παντο­τι­νή Ειρή­νη, την ελευ­θε­ρία με πίστη στο δίκιο του, για ένα καλύ­τε­ρο μέλλον.

Το συμ­φέ­ρον του λαού μας δεν είναι να δια­λέ­ξει στρα­τό­πε­δο ληστών. Βρί­σκε­ται στην οργά­νω­ση του αγώ­να ενά­ντια στον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, την αστι­κή τάξη και το κρά­τος της, για την υπε­ρά­σπι­ση του λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος από την ακρί­βεια και την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, για την κατά­κτη­ση των σύγ­χρο­νων δικαιω­μά­των και ανα­γκών. Για την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τον πόλε­μο. Για την επι­στρο­φή όλων των στρα­τιω­τι­κών μονά­δων που δρουν εκτός συνό­ρων. Για να κλεί­σουν τώρα όλες οι στρα­τιω­τι­κές Βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα μας. Για απο­δέ­σμευ­ση από ΝΑΤΟ και ΕΕ. Για να ανοί­ξει ο δρό­μος της λαϊ­κής ευη­με­ρί­ας, με την ανα­τρο­πή της αστι­κής εξουσίας».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο