Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ 📍 Με εκδήλωση στα Προπύλαια τίμησε την επέτειο ίδρυσης του ΕΑΜ

📍 Την 78η επέ­τειο από την ίδρυ­ση του ΕΑΜ τίμη­σε με εκδή­λω­σή της η ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής 27 Σεπτέμ­βρη στα Προπύλαια.

ΠΕΑΕΑ ΔΣΕ εκδήλωση στα Προπύλαια 2019 ίδρυση ΕΑΜ 5

Ήταν μια εκδή­λω­ση τιμής σε όσους πολέ­μη­σαν με αυτα­πάρ­νη­ση τους φασί­στες κατα­κτη­τές και τους ντό­πιους συνερ­γά­τες τους, θυσιά­ζο­ντας ακό­μα και την ίδια τους τη ζωή και υπη­ρε­τώ­ντας τον ελλη­νι­κό λαό, το όρα­μα για μια Ελλά­δα χωρίς κατα­κτη­τές, μια Ελλά­δα του λαού της.

  • Στην εκδή­λω­ση παρα­βρέ­θη­κε αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τη Λουί­ζα Ράζου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και γραμ­μα­τέα της ΕΠ Αττι­κής του Κόμματος.

 

ΔΣΕ εκδήλωση στα Προπύλαια 2019 ίδρυση ΕΑΜ 2

Κεντρι­κός ομι­λη­τής ήταν ο Γιάν­νης Ζαγ­γα­νάς, εκ μέρους της διοί­κη­σης της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ, που ανα­φέρ­θη­κε στα ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου και τη μεγά­λη συνει­σφο­ρά του ΚΚΕ, που σάλ­πι­σε την αντί­στα­ση στον κατακτητή.

ΔΣΕ εκδήλωση στα Προπύλαια 2019 ίδρυση ΕΑΜ 4

ΔΣΕ εκδήλωση στα Προπύλαια 2019 ίδρυση ΕΑΜ 3

  • Όπως είπε: «Το ΕΑΜ στα χρό­νια της φασι­στι­κής κατο­χής συσπεί­ρω­σε στις γραμ­μές του τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του ελλη­νι­κού λαού, της εργα­τιάς, των μικρο­με­σαί­ων φτω­χών αγρο­τών και επαγ­γελ­μα­τιών — βιο­τε­χνών, της νεο­λαί­ας της χώρας. Με τον αγώ­να του έσω­σε το λαό από την πεί­να και απε­λευ­θέ­ρω­σε τη χώρα από τον ναζί κατα­κτη­τή. Με πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ και του ΕΑΜ ιδρύ­θη­κε ο ΕΛΑΣ, το ένο­πλο τμή­μα του ΕΑΜ, η ΕΠΟΝ, που συσπεί­ρω­σε στις γραμ­μές της την πλειο­ψη­φία της νεο­λαί­ας, το ΕΛΑΝ. Δίπλα σε αυτές τις οργα­νώ­σεις έδρα­σαν η Εθνι­κή Αλλη­λεγ­γύη, η Επι­με­λη­τεία του Αντάρ­τη και η ΟΠΛΑ».

 

Αφού ανα­φέρ­θη­κε στην πεί­ρα και τα συμπε­ρά­σμα­τα από τη λαϊ­κή επο­ποι­ία της δεκα­ε­τί­ας του 1940, ο ομι­λη­τής στά­θη­κε στην παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας που επι­χει­ρεί η ΕΕ και στην προ­σπά­θεια νομι­μο­ποί­η­σης των αντι­κομ­μου­νι­στι­κών διώξεων.

Κατήγ­γει­λε εκ μέρους της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ το πρό­σφα­το κατά­πτυ­στο ψήφι­σμα του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, που το χαρα­κτή­ρι­σε «μνη­μείο χυδαί­ου αντι­κομ­μου­νι­σμού», εξί­σω­σης του φασι­σμού με το σοσιαλισμό.

ΕΑΜ ΕΛΑΣ ΔΣΕ

«Με τέτοιες ενέρ­γειες ηρω­ο­ποιούν το ναζι­σμό, ξεπλέ­νο­ντάς τον και σκορ­πί­ζο­ντας ρατσι­στι­κό δηλη­τή­ριο», υπο­γράμ­μι­σε, συμπλη­ρώ­νο­ντας ότι αυτές οι προ­σπά­θειες απο­τε­λούν «μέρος του ιμπε­ρια­λι­στι­κού ιδε­ο­λο­γι­κού πολέ­μου: Η παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας, η συκο­φα­ντι­κή εξί­σω­ση του φασι­σμού με τον κομ­μου­νι­σμό, του Στά­λιν με τον εγκλη­μα­τία Χίτλερ, έχουν στό­χο να δημιουρ­γή­σουν υπο­ταγ­μέ­νες συνει­δή­σεις, να συκο­φα­ντη­θεί η ταξι­κή πάλη, η μονα­δι­κή προ­ο­πτι­κή για τους λαούς, ο σοσια­λι­σμός — κομ­μου­νι­σμός. Μάταιος ο κόπος τους, οι λαοί δεν ξεχνούν…».

Ολο­κλη­ρώ­νο­ντας την ομι­λία του, ο Γ. Ζαγ­γα­νάς ανα­φέρ­θη­κε στους κιν­δύ­νους που προ­κύ­πτουν για το λαό και τη χώρα από τη βαθιά εμπλο­κή, με ευθύ­νη των κυβερ­νή­σε­ων ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, στους ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς, στα σχέ­δια ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ.

Επί­σης, κάλε­σε το λαό να παλέ­ψει ενά­ντια στις βάσεις, να συμ­με­τά­σχει στις αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις που οργα­νώ­νο­νται, όπως και στην καμπά­νια συλ­λο­γής υπο­γρα­φών ενά­ντια στη Συμ­φω­νία Ελλά­δας — ΗΠΑ.

ΔΣΕ εκδήλωση στα Προπύλαια 2019 ίδρυση ΕΑΜ 1

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο