ΠΕΕΑ: Η πρώτη λαϊκή εθνική κυβέρνηση

Στις 10 Μαρ­τί­ου 1944 στην τότε Ελεύ­θε­ρη Ελλά­δα, στη Βίνια­νη της Ευρυ­τα­νί­ας, συγκρο­τεί­ται η Πολι­τι­κή Επι­τρο­πή Εθνι­κής Απε­λευ­θέ­ρω­σης (ΠΕΕΑ) γνω­στή και ως «Κυβέρ­νη­ση του Βου­νού». Προ­σω­ρι­νός πρό­ε­δρός της είναι ο συνταγ­μα­τάρ­χης Ευρι­πί­δης Μπα­κιρ­τζής, παλαιό­τε­ρα εκπρό­σω­πος της αντι­στα­σια­κής οργά­νω­σης ΕΚΚΑ, και μέλη της οι Μάντα­κας (ΕΛΑΣ), Σιά­ντος (ΚΚΕ), Τσι­ρι­μώ­κος (ΕΛΔ), Γαβρι­η­λί­δης (Αγρο­τι­κό Κόμ­μα) και ο καθη­γη­τής του συνταγ­μα­τι­κού δικαί­ου Αλέ­ξαν­δρος … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΠΕΕΑ: Η πρώ­τη λαϊ­κή εθνι­κή κυβέρ­νη­ση.