Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πεινάνε οι ψυχές και όχι το σώμα μόνο «δώστε μας Ψωμί και δώστε μας Τριαντάφυλλα»

ΜΗΝΥΜΑ για την 8η Μάρτη


ΔΕΝ ΕΡΧΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ !

Στα κορι­τσί­στι­κα όνει­ρά σας ακού­γο­νται οι φωνές γυναι­κών όλων των ηλι­κιών, όλων των χωρών, όλων των χρω­μά­των, όλων των θρη­σκειών, όλων των αιώ­νων. Φωνές για ίσα δικαιώ­μα­τα, για δικαιο­σύ­νη, αγά­πη και τέχνη.

Στα χέρια σας ‑όπως χθες έτσι και αύριο- θα απο­κοι­μιού­νται τα βρέ­φη της ζωής. Στα φου­στά­νια σας ‑όπως χθες έτσι και αύριο- θα γατζώ­νο­νται τα παι­διά όλου του κόσμου να μη χάσουν το δρό­μο τους.

Μέσα στα μαλ­λιά σας ‑όπως χθες έτσι και αύριο- θα κρύ­βο­νται οι μυρω­διές των σπι­τι­κών γιορτών.

Στα μάτια σας θα ζητάει να βρει θέση η γνώση που ελευθερώνει τον άνθρωπο, που χτίζει μια καλύτερη ζωή.

Είτε το ξέρου­με είτε όχι είμα­στε «κατ’ εικό­να και καθ’ ομοί­ω­ση» των λαών μας. Γυναί­κες ζυμω­μέ­νες με τις οδύ­νες, τις ομορ­φιές και τις ελπί­δες τους. Αντάρ­τισ­σες του κόσμου που υπε­ρα­σπί­ζο­νται τα ιερά τους χώμα­τα για να σπεί­ρουν τους καρ­πούς της Ειρή­νης. Της Ηρώς, της Αθη­νάς, της Ιμβριώ­τη, της Ευτυ­χί­ας …της Και­σα­ρια­νής!

Που παλεύ­ουν κάθε μέρα για να έχει το παι­δί το βιβλίο του, ένα πιά­το φαί στο τρα­πέ­ζι και ένα χαμό­γε­λο στη σημαία του.

Αυτή τη γυναίκα τιμάμε κάθε χρόνο, στις 8 Μαρτίου.

Αυτής της Γυναίκας ας είστε η σπορά.

Η του Μάρ­τη έχει καθιε­ρω­θεί ως Παγκό­σμια Μέρα της Γυναί­κας, στη μνή­μη των εργα­τριών στα υφα­ντουρ­γεία και τα ραφτά­δι­κα της Νέας Υόρ­κης. Η κινη­το­ποί­η­ση τους πνί­γη­κε στο αίμα από τις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις στις 8 Μάρ­τη 1857. Τότε οι εργά­τριες δού­λευαν περί­που 16 ώρες τη μέρα, συνή­θως μαζί με τα παι­διά τους, ενώ οι μισθοί τους ήταν πολύ μικρό­τε­ροι αυτών των ανδρών εργα­τών. Διεκ­δί­κη­σαν «δεκά­ω­ρη δου­λειά, φωτει­νές και υγιει­νές αίθου­σες εργα­σί­ας, μερο­κά­μα­τα ίσα με αυτά των ανδρών».

Ο Τζ. Οπεν­χάιμ (1882–1932) εμπνεύ­στη­κε ένα ποί­η­μα απ’ το σύν­θη­μα των εργα­τριών «Δώστε μας ψωμί και τρια­ντά­φυλ­λα». — Αργό­τε­ρα ο Κεν Λόουτς έκα­νε ομώ­νυ­μη ταινία

(από­σπα­σμα)

 «Πεινάνε οι ψυχές και όχι το σώμα μόνο δώστε μας Ψωμί και δώστε μας Τριαντάφυλλα»


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ


Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο