Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πεινούν δύο στα πέντε νοικοκυριά με παιδιά έως 12 ετών

«Φου­ντώ­νει» η πεί­να στα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, στις ΗΠΑ ως απο­τέ­λε­σμα της χει­ρο­τέ­ρευ­σης της ζωής εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανέρ­γων και χαμη­λό­μι­σθων, που βιώ­νουν πολύ πιο έντο­να τις συνέ­πειες της κρί­σης που επί­σπευ­σε η παν­δη­μία. Σε έρευ­να του Ινστι­τού­του Μπρού­κινγκς που έγι­νε με στοι­χεία που συλ­λέ­χθη­καν στο τέλος Απρί­λη, κατα­γρά­φε­ται πως παρα­λεί­πουν κύρια γεύ­μα­τα ή τρώ­νε μικρό­τε­ρες ποσό­τη­τες φαγη­τού από αυτές που χρειά­ζο­νται ένα στα πέντε νοι­κο­κυ­ριά με εφή­βους έως 18 ετών και δύο στα πέντε νοι­κο­κυ­ριά με παι­διά έως 12 ετών. Το 17,4% των μητέ­ρων παι­διών 12 ετών και κάτω, που ερω­τή­θη­καν σχε­τι­κά, απά­ντη­σε ότι δεν μπο­ρεί να θρέ­ψει επαρ­κώς τα παι­διά λόγω έλλει­ψης χρη­μά­των. Δια­πι­στώ­νε­ται επί­σης πως η δια­τρο­φι­κή ανα­σφά­λεια των νοι­κο­κυ­ριών με παι­διά 18 ετών και μικρό­τε­ρα αυξή­θη­κε κατά 130% σε σύγκρι­ση με το 2018.

Το ίδιο διά­στη­μα, το Ίδρυ­μα για Έρευ­να του AIDS (AMFAR) δια­πί­στω­σε πως οι Αφρο­α­με­ρι­κα­νοί, αν και είναι το 22% των περισ­σό­τε­ρων κομη­τειών στις ΗΠΑ, εντού­τοις είναι το 50% των επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των της παν­δη­μί­ας Covid-19 και το 60% των θανα­τη­φό­ρων κρου­σμά­των! Οι ερευ­νη­τές δια­πί­στω­σαν πως ορι­σμέ­νοι από τους παρά­γο­ντες που επη­ρε­ά­ζουν την τύχη Αφρο­α­με­ρι­κα­νών είναι η δυνα­τό­τη­τα πρό­σβα­σης που έχουν στην ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη αλλά και η δου­λειά που κάνουν.

Πηγή: 902.gr/ Ριζοσπάστης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο