Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πειραιάς: Μεγάλη διαδήλωση ενάντια στην παρουσία του αεροπλανοφόρου «Charles de Gaulle» (ΒΙΝΤΕΟ)

Με συν­θή­μα­τα όπως «Έξω το ΝΑΤΟ να φύγου­νε οι Βάσεις, καμιά συμ­με­το­χή στις επεμ­βά­σεις», χιλιά­δες κόσμος αντα­πο­κρί­θη­κε στο κάλε­σμα του Εργα­τι­κού Κέντρου Πει­ραιά, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας αγω­νι­στι­κή «υπο­δο­χή» στο γαλ­λι­κό αερο­πλα­νο­φό­ρο «Charles de Gaulle» που έχει δέσει στο λιμάνι.

Απέ­να­ντι από το «Ντε γκωλ» άνα­ψαν στον Πει­ραιά οι δια­δη­λω­τές άνα­ψαν πυρ­σούς, φωνά­ζο­ντας το σύν­θη­μα «ούτε γη ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών».

Με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα δια­δή­λω­σαν ενά­ντια στη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και δήλω­σαν ότι είναι ανε­πι­θύ­μη­τα τα πλοία των Νατοϊκών.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο