Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πεκίνο: Είμαστε έτοιμοι να οικοδομήσουμε μια δικαιότερη παγκόσμια τάξη με τη Ρωσία

Η Κίνα είναι έτοι­μη να επε­κτεί­νει τη στρα­τη­γι­κή συνερ­γα­σία με τη Ρωσία προ­κει­μέ­νου να προ­ω­θή­σει τον εκδη­μο­κρα­τι­σμό των διε­θνών σχέ­σε­ων και να οικο­δο­μή­σει μια δικαιό­τε­ρη και πιο ορθο­λο­γι­κή παγκό­σμια τάξη πραγ­μά­των, δήλω­σε σήμε­ρα ο εκπρό­σω­πος του κινε­ζι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Wang Wenbin.

«Το νέο έτος, η Κίνα είναι έτοι­μη να συνερ­γα­στεί με τη Ρωσία για την ενί­σχυ­ση των στρα­τη­γι­κών δεσμών και την εμβά­θυν­ση της πρα­κτι­κής συνερ­γα­σί­ας, προ­κει­μέ­νου να συμ­βά­λει στην προ­ώ­θη­ση του εκδη­μο­κρα­τι­σμού των διε­θνών σχέ­σε­ων, στη δια­μόρ­φω­ση μιας δικαιό­τε­ρης και πιο ορθο­λο­γι­κής διε­θνούς τάξης και να διευ­κο­λύ­νει την κατα­σκευή μιας κοι­νό­τη­τας με κοι­νό μέλ­λον για την ανθρω­πό­τη­τα», είπε ο Wang, ανα­φέ­ρει το πρα­κτο­ρείο Tass και μετα­δό­θη­κε από το Tanjug.

Τόνι­σε ότι «υπό τη στρα­τη­γι­κή ηγε­σία και των δύο χωρών, οι ρωσο-κινε­ζι­κές σχέ­σεις έχουν ξεκι­νή­σει έναν νέο δρό­μο αρμο­νι­κής συνύ­παρ­ξης και αμοι­βαία επω­φε­λούς συνερ­γα­σί­ας των γει­το­νι­κών χωρών».

Νωρί­τε­ρα αυτή την εβδο­μά­δα, ο Ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ δήλω­σε ότι οι σχέ­σεις μετα­ξύ Ρωσί­ας και Κίνας βρί­σκο­νται αυτή τη στιγ­μή στο υψη­λό­τε­ρο επί­πε­δο στην ιστορία.

Χαρα­κτή­ρι­σε τους δεσμούς μετα­ξύ των δύο χωρών εμπι­στευ­τι­κούς, ρεα­λι­στι­κούς, αμοι­βαί­ου σεβα­σμού και βασι­σμέ­νους σε ισορ­ρο­πία συμφερόντων.

Πηγή: Politika.rs / Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από ertnews.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο