Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πεκίνο: «Επικίνδυνη οδό» ακολουθούν ΗΠΑ, Βρετανία και Αυστραλία

Η Κίνα κατα­δί­κα­σε σήμε­ρα «την εσφαλ­μέ­νη και επι­κίν­δυ­νη οδό» της σύμπρα­ξης που συνή­φθη ανά­με­σα στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο και την Αυστρα­λία για ένα πρό­γραμ­μα πυρη­νι­κών υπο­βρυ­χί­ων που προ­ο­ρί­ζε­ται για την αντι­με­τώ­πι­ση του Πεκί­νου στον Ειρηνικό.

«Η τελευ­ταία κοι­νή δήλω­ση των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών, του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου και της Αυστρα­λί­ας δεί­χνει πως αυτές οι τρεις χώρες δεσμεύ­ο­νται όλο και περισ­σό­τε­ρο σε μια εσφαλ­μέ­νη και επι­κίν­δυ­νη οδό, προς όφε­λος των γεω­πο­λι­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων τους και μόνο και με πλή­ρη περι­φρό­νη­ση για τις ανη­συ­χί­ες της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας», τόνι­σε στη διάρ­κεια τακτι­κής ενη­μέ­ρω­σης των δημο­σιο­γρά­φων ο εκπρό­σω­πος της κινε­ζι­κής διπλω­μα­τί­ας Ουάνγκ Ουεν­μπίν, ερω­τη­θείς σχε­τι­κά με τον εφο­δια­σμό της Αυστρα­λί­ας από τις ΗΠΑ και τη Βρε­τα­νία με πυρη­νο­κί­νη­τα επι­θε­τι­κά υποβρύχια.

Στο πλαί­σιο της σύμπρα­ξης των τριών χωρών που επι­σφρα­γί­σθη­κε χθες, Δευ­τέ­ρα, και είναι γνω­στή με το αγγλι­κό ακρω­νύ­μιο AUKUS, η Αυστρα­λία θα αντι­κα­τα­στή­σει το στό­λο των ντι­ζε­λο­κί­νη­των υπο­βρυ­χί­ων της με πυρη­νο­κί­νη­τα σκά­φη, τα οποία είναι δυσκο­λό­τε­ρο να εντο­πι­στούν και έχουν πολύ μεγα­λύ­τε­ρη ακτί­να δράσης.

Η αντι­κα­τά­στα­ση αυτή θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί κατ’ αρχάς με την αγο­ρά αμε­ρι­κα­νι­κών σκα­φών και στη συνέ­χεια με την παρα­γω­γή στην Αυστρα­λία ενός νέου τύπου υπο­βρυ­χί­ου, από κοι­νού με τις ΗΠΑ, τη Βρε­τα­νία και την Αυστραλία.

Αυτό το πρό­γραμ­μα της ανά­πτυ­ξης επι­θε­τι­κών υπο­βρυ­χί­ων φιλο­δο­ξεί να ανα­δια­μορ­φώ­σει τη δυτι­κή στρα­τιω­τι­κή παρου­σία στον Ειρη­νι­κό, σε μια στιγ­μή που η Κίνα υπο­γραμ­μί­ζει τις φιλο­δο­ξί­ες της στην περιο­χή αυτή.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο