Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πεκίνο προς Λευκό ΗΠΑ: Σταματήστε την πολιτική «περιορισμού» της Κίνας διότι οδηγεί νομοτελειακά σε «σύγκρουση»

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Κίνας, ο Τσιν Γκανγκ, κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα τις ΗΠΑ πως αυξά­νουν την έντα­ση στη διμε­ρή σχέ­ση και προει­δο­ποί­η­σε πως εάν δεν αλλά­ξουν προ­σέγ­γι­ση, οι δύο μεγα­λύ­τε­ρες του κόσμου θα οδη­γη­θούν σε «σύγκρου­ση και αναμέτρηση».

Η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση εφαρ­μό­ζει πολι­τι­κή κατα­στο­λής και περιο­ρι­σμού της Κίνας μάλ­λον αντί να υιο­θε­τή­σει προ­σέγ­γι­ση δίκαιου, βασι­σμέ­νου σε κανό­νες αντα­γω­νι­σμού, είπε ο κ. Τσιν κατά τη διάρ­κεια ομι­λί­ας του στο περι­θώ­ριο των ετή­σιων εργα­σιών του κινε­ζι­κού κοινοβουλίου.

«Η τρό­πος που προ­σλαμ­βά­νε­ται η Κίνα και οι από­ψεις για αυτή στις ΗΠΑ έχουν σοβα­ρή στρέ­βλω­ση», έκρι­νε ο επι­κε­φα­λής της κινε­ζι­κής διπλωματίας.

Η Ουά­σιγ­κτον «βλέ­πει την Κίνας ως τον βασι­κό αντα­γω­νι­στή της και τη σοβα­ρό­τε­ρη γεω­πο­λι­τι­κή πρό­κλη­ση γι’ αυτήν. Αυτό είναι σαν το πρώ­το κου­μπί στο που­κά­μι­σο που φοράς λάθος».

Οι ΗΠΑ, συνέ­χι­σε ο κ. Τσιν, θα όφει­λαν να τηρούν οι ίδιες τους κανό­νες για τους οποί­ους μιλούν.

Η Ουά­σιγ­κτον «μιλά­ει πολύ για την τήρη­ση των κανό­νων, αλλά φαντα­στεί­τε δυο αθλη­τές που συμ­με­τέ­χουν σε αγώ­να δρό­μου στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες», παρο­μοί­α­σε ο κινέ­ζος ΥΠΕΞ. «Αν ο ένας, αντί να επι­κε­ντρώ­νε­ται στο να δώσει ό,τι καλύ­τε­ρο μπο­ρεί, προ­σπα­θεί να βάλει τρι­κλο­πο­διά στον άλλο, αυτό δεν είναι δίκαιος αντα­γω­νι­σμός, αλλά κακό­βου­λη ανα­μέ­τρη­ση, φάουλ».

Οι ΗΠΑ λένε επί­σης πως θέλουν να στη­θούν «προ­στα­τευ­τι­κές μπά­ρες» στη σχέ­ση με την Κίνα και ότι δεν επι­διώ­κουν τη σύγκρου­ση, συμπλή­ρω­σε, αλλά στην πρά­ξη, αυτό σημαί­νει πως το Πεκί­νο καλεί­ται να μην αντι­δρά ούτε με λόγια ούτε με πρά­ξεις όταν υφί­στα­ται κατα­συ­κο­φά­ντη­ση ή επίθεση.

«Αυτό είναι απλά αδύ­να­τον», τόνι­σε ο κ. Τσιν.

«Αν οι ΗΠΑ δεν φρε­νά­ρουν, αν συνε­χί­σουν να επι­τα­χύ­νουν στον λάθος δρό­μο, καμιά προ­στα­τευ­τι­κή μπά­ρα δεν θα απο­τρέ­ψει τον εκτρο­χια­σμό, που θα μετα­τρα­πεί σε σύγκρου­ση και ανα­μέ­τρη­ση, και ποιος θα υπο­στεί τις κατα­στρο­φι­κές συνέπειες;»

«Αν οι ΗΠΑ τρέ­φουν τη φιλο­δο­ξία να γίνουν σπου­δαί­ες ξανά», πρό­σθε­σε ο κινέ­ζος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μάλ­λον εσκεμ­μέ­να το σλό­γκαν του πρώ­ην προ­έ­δρου Ντό­ναλντ Τραμπ, «πρέ­πει να αντι­με­τω­πί­ζουν με πιο ανοι­χτό­μυα­λο τρό­πο την ανά­πτυ­ξη άλλων χωρών».

«Η απο­τρο­πή και ο περιο­ρι­σμός δεν θα κάνουν σπου­δαία την Αμε­ρι­κή. Δεν θα στα­μα­τή­σουν το ξανά­νιω­μα της Κίνας», πρόσθεσε.

Τα ζητή­μα­τα που προ­κα­λούν τρι­βές ανά­με­σα στο Πεκί­νο και τη Δύση έχουν πολ­λα­πλα­σια­στεί τα τελευ­ταία χρό­νια: εκτεί­νο­νται από τη μετα­χεί­ρι­ση των μειο­νο­τι­κών μου­σουλ­μά­νων Ουι­γού­ρων ως την ανι­σορ­ρο­πία των ισο­ζυ­γί­ων εμπο­ρι­κών συναλ­λα­γών, περ­νώ­ντας από την υπό­θε­ση της Ταϊ­βάν, την κυριαρ­χία στο πεδίο της τεχνο­λο­γί­ας, κατη­γο­ρί­ες για κατασκοπεία…

Μετα­φρά­στη­καν στην επι­βο­λή δυτι­κών κυρώ­σε­ων, πάνω απ’ όλα αμε­ρι­κα­νι­κών, ιδί­ως στο εμπο­ρι­κό πεδίο, που η Κίνα ανταπέδωσε.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο