Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πεκίνο: Συνάντηση Τζινπίνγκ-Πούτιν στο φόντο όξυνσης των ενδοιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν χαι­ρέ­τι­σε σήμε­ρα τις “πρω­τό­γνω­ρης ποιό­τη­τας” σχέ­σεις της χώρας του με την Κίνα στη διάρ­κεια την πρώ­της ημέ­ρας της επί­σκε­ψής του στο Πεκί­νο για τους Χει­με­ρι­νούς Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες, εν μέσω όξυν­σης των ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κών ανταγωνισμών.

“Σε ό,τι αφο­ρά τις διμε­ρείς μας σχέ­σεις, προ­χώ­ρη­σαν με πνεύ­μα φιλί­ας και στρα­τη­γι­κής συνερ­γα­σί­ας. Έχουν φτά­σει σε πραγ­μα­τι­κά πρω­τό­γνω­ρα επί­πε­δα”, δήλω­σε ο Πού­τιν απευ­θυ­νό­με­νος στον Κινέ­ζο ομό­λο­γό του Σι Τζιν­πίνγκ, όπως μετέ­δω­σε η ρωσι­κή τηλεόραση.

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος χαι­ρέ­τι­σε “ένα παρά­δειγ­μα αξιο­πρε­πούς σχέ­σης, στην οποία ο κάθε ένας βοη­θά και στη­ρί­ζει τον άλλο στην ανά­πτυ­ξή του”.

Σύμ­φω­να με τη Μόσχα, Πού­τιν και Σι θα παρου­σιά­σουν στη διάρ­κεια της επί­σκε­ψης του Ρώσου προ­έ­δρου “το κοι­νό τους όρα­μα” για τη διε­θνή ασφά­λεια, την ώρα που η έντα­ση μετα­ξύ Ρωσί­ας και ευρω­α­τλα­ντι­κού άξο­να (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) παρα­μέ­νει ιδιαί­τε­ρα τετα­μέ­νη λόγω του θέμα­τος της Ουκρανίας.

Το Πεκί­νο έχει εκφρά­σει τη στή­ρι­ξή του στη Μόσχα στην κρί­ση αυτή.

Παράλ­λη­λα το Κρεμ­λί­νο ανα­κοί­νω­σε ότι στη διάρ­κεια της επί­σκε­ψης του Πού­τιν στο Πεκί­νο θα υπο­γρα­φούν πολ­λές συμ­φω­νί­ες, κυρί­ως στον στρα­τη­γι­κό τομέα του φυσι­κού αερίου.

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος δήλω­σε στον Σι ότι η Ρωσία έχει ετοι­μά­σει μια νέα συμ­φω­νία για να παρέ­χει στην Κίνα 10 δισ. κυβι­κά μέτρα φυσι­κού αερί­ου από τη Ρωσι­κή Άπω Ανα­το­λή. Πρό­σθε­σε μάλι­στα ότι οι ρωσι­κές πετρε­λαϊ­κές εται­ρεί­ες έχουν “ νέες λύσεις” για την παρο­χή υδρο­γο­ναν­θρά­κων στην Κίνα.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο