Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πεκίνο: Υπάρχει πολύ “μίσος” εναντίον της Κίνας στις ΗΠΑ

Η πρε­σβεία της Κίνας στις ΗΠΑ προει­δο­ποί­η­σε τους Κινέ­ζους που βρί­σκο­νται στη χώρα να προ­σέ­χουν την προ­σω­πι­κή τους ασφά­λεια, επι­κα­λού­με­νη την “ανη­συ­χη­τι­κή” κατά­στα­ση ασφα­λεί­ας εκεί.

Υπάρ­χει πολύ “μίσος” ενα­ντί­ον της Κίνας στις ΗΠΑ και πολ­λοί Ασιά­τες είναι αντι­μέ­τω­ποι με “κακό­βου­λες” επι­θέ­σεις, οι οποί­ες θέτουν σε κίν­δυ­νο την ασφά­λεια των Κινέ­ζων πολι­τών, επε­σή­μα­νε η κινε­ζι­κή πρε­σβεία σε ανα­κοί­νω­σή της που αναρ­τή­θη­κε χθες Τρί­τη στον ιστό­το­πό της.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο