Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πελάτισσα κάλεσε τους καραμπινιέρους και ζήτησε να αφαιρέσουν φωτογραφία του Μουσολίνι από καφέ της Σικελίας

Νεα­ρή πελά­τισ­σα ενός καφέ μπαρ στη Μόντι­κα της Σικε­λί­ας ζήτη­σε από τους καρα­μπι­νιέ­ρους να αφαι­ρέ­σουν από τον τοί­χο της εμπο­ρι­κής επι­χεί­ρη­σης φωτο­γρα­φία του φασί­στα δικτά­το­ρα Μπε­νί­το Μουσολίνι.

Η φωτο­γρα­φία που συνο­δευό­ταν από τη φρά­ση του φασί­στα δικτά­το­ρα: «Δεν φοβά­μαι τον εχθρό που μου επι­τί­θε­ται. Φοβά­μαι τον ψεύ­τι­κο φίλο που με αγκα­λιά­ζει», είχε τοπο­θε­τη­θεί στο σημείο του κατα­στή­μα­τος όπου πωλού­νται και τσιγάρα.

Οι καρα­μπι­νιέ­ροι υπο­χρέ­ω­σαν τον ιδιο­κτή­τη της επι­χεί­ρη­σης να βγά­λει τη φωτο­γρα­φία και τον κατήγ­γει­λαν για εξύ­μνη­ση του φασι­σμού, όπως προ­βλέ­πει η ιτα­λι­κή νομοθεσία.

Ακρο­δε­ξιά οργά­νω­ση της Σικε­λί­ας έκα­νε γνω­στό ότι θέλει να ανα­λά­βει τα έξο­δα του συνη­γό­ρου υπε­ρά­σπι­σης του συγκε­κρι­μέ­νου εμπό­ρου, θεω­ρώ­ντας ότι η νομι­κή δίω­ξη σε βάρος του «είναι απο­τέ­λε­σμα μιας ψεύ­τι­κης και υπο­κρι­τι­κής κοινωνίας».

«Γεγο­νό­τα σαν και αυτό με την ανάρ­τη­ση της φωτο­γρα­φί­ας, με κάνουν να νιώ­θω ντρο­πή όταν επι­στρέ­φω στη Σικε­λία, την ιδιαί­τε­ρη πατρί­δα μου», απά­ντη­σε μέσω Facebook η νεα­ρή κοπέ­λα η οποία κάλε­σε τους καραμπινιέρους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο