Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΕΜΕΝ — «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» — ΠΕΕΜΑΓΕΝ: Άλλος ένας νεκρός ναυτεργάτης στον βωμό της κερδοφορίας των εφοπλιστών

«Άλλος ένας ναυ­τερ­γά­της προ­στέ­θη­κε στον μακρύ κατά­λο­γο της εφο­πλι­στι­κής ασυ­δο­σί­ας, που δεν διστά­ζει να θυσιά­ζει την ανθρώ­πι­νη ζωή στον βωμό της κερ­δο­φο­ρί­ας», καταγ­γέλ­λουν τα ναυ­τερ­γα­τι­κά σωμα­τεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΕΜΑΓΕΝ για τον θάνα­το του ναυ­τερ­γά­τη στα Ναυ­πη­γεία Σύρου.

Ο 37χρονος ναυ­τερ­γά­της Tayong Emanuel, με ειδι­κό­τη­τα καθα­ρι­στή, από τις Φιλιπ­πί­νες, που εργα­ζό­ταν στο «M/V Equinox Seas», με σημαία των νήσων Κέι­μαν, της ελλη­νό­κτη­της ναυ­τι­λια­κής εται­ρεί­ας «Equinox Maritime LTD», έπε­σε από ύψος 12 μέτρων την ώρα που έκα­νε εργα­σί­ες πάνω στο πλοίο, στο Ναυ­πη­γείο της Ερμού­πο­λης της Σύρου. Το απο­τέ­λε­σμα ήταν να τραυ­μα­τι­στεί σοβα­ρά και να μετα­φερ­θεί στο Νοσο­κο­μείο της Σύρου στο οποίο απε­βί­ω­σε κατά τη διάρ­κεια χει­ρουρ­γι­κής επέμβασης.

«Προ­κύ­πτουν σοβα­ρές ευθύ­νες που πρέ­πει άμε­σα να απα­ντη­θούν από τα υπουρ­γεία Ναυ­τι­λί­ας και Εργα­σί­ας, για τα μέτρα προ­στα­σί­ας της ανθρώ­πι­νης ζωής, στις επι­σκευα­στι­κές εργα­σί­ες που πραγ­μα­το­ποιού­νται στο πλοίο, όπως αν ελέγ­χθη­καν από το Κέντρο Πρό­λη­ψης Επαγ­γελ­μα­τι­κού Κιν­δύ­νου (ΚΕΠΕΚ) Σύρου πριν την έναρ­ξη αλλά και για την τήρη­σή τους κατά τη διάρ­κεια των εργα­σιών», επι­ση­μαί­νουν τα ναυ­τερ­γα­τι­κά σωματεία.

Εκφρά­ζουν τα συλ­λυ­πη­τή­ρια τους στην οικο­γέ­νεια του 37χρονου ναυ­τερ­γά­τη και έστει­λαν επι­στο­λή προς το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας και τις Διευ­θύν­σεις Επι­θε­ώ­ρη­σης Εργα­σια­κών Σχέ­σε­ων Αθη­νών και Αιγαί­ου, απαι­τώ­ντας τώρα να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί έλεγ­χος στο πλοίο για τα αίτια που προ­κά­λε­σαν τον θάνα­το του εργαζόμενου.

Ναυτεργάτης έπεσε από ύψος 12 μέτρων και σκοτώθηκε

Ένας ναυ­τερ­γά­της από τις Φιλιπ­πί­νες, που έκα­νε εργα­σί­ες σε πλοίο, στο ναυ­πη­γείο της Ερμού­πο­λης στη Σύρο, έπε­σε από ύψος 12 μέτρων με απο­τέ­λε­σμα να χάσει τη ζωή του.

Ο 37χρονος εργά­της, μέλος του πλη­ρώ­μα­τος πλοί­ου που επι­σκευά­ζε­ται στο ναυ­πη­γείο, τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά από την πτώ­ση και μετα­φέρ­θη­κε στο Νοσο­κο­μείο Σύρου. Κατά τη διάρ­κεια της χει­ρουρ­γι­κής επέμ­βα­σης δεν άντε­ξε, έπα­θε ανα­κο­πή και πέθανε.

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο