Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΕΝΕΝ: «Η νεοναζιστική χρυσαυγίτικη συμμορία εξακολουθεί να δρα ανενόχλητη» — Επίθεση φασιστοειδών κατά μελών της

Την επί­θε­ση σε κλι­μά­κιο αφι­σο­κολ­λη­τών στον Πει­ραιά από ομά­δα αγνώ­στων, κατα­δι­κά­ζει με ανα­κοί­νω­σή της η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Ναυ­τών Εμπο­ρι­κού Ναυ­τι­κού (ΠΕΝΕΝ). Σύμ­φω­να με τα όσα καταγ­γέλ­λο­νται, ομά­δα περί­που 10–12 ατό­μων που επέ­βαι­ναν σε μηχα­νές, τα ξημε­ρώ­μα­τα επι­τέ­θη­καν σε αφι­σο­κολ­λη­τές που τοπο­θε­τού­σαν αφί­σες για την εκδή­λω­ση της ΠΕΝΕΝ με θέμα την Οκτω­βρια­νή Σοσια­λι­στι­κή Επανάσταση.

Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη έξω από τον Οίκο Ναύ­τη, όπου αρχι­κά με απει­λές και εν συνε­χεία χρη­σι­μο­ποιώ­ντας σωμα­τι­κή βία τραυ­μά­τι­σαν έναν εκ των αφισοκολλητών.

Σύμ­φω­να με την ΠΕΝΕΝ «η νεο­να­ζι­στι­κή Χρυ­σαυ­γί­τι­κη συμ­μο­ρία εξα­κο­λου­θεί να δρα ανε­νό­χλη­τη και με τα τάγ­μα­τα εφό­δου οργα­νώ­νει επι­χει­ρή­σεις και επι­θέ­σεις ενά­ντια στο εργα­τι­κό αντι­φα­σι­στι­κό και αντι­ρα­τσι­στι­κό κίνη­μα, ενά­ντια στους μετα­νά­στες σε διά­φο­ρες λαϊ­κές γει­το­νιές και συνοι­κί­ες όπως είναι ο Ασπρό­πυρ­γος, το Πέρα­μα, ο Πει­ραιάς κ.λπ.».

Με ανα­κοί­νω­ση της, η διοί­κη­ση της ΠΕΝΕΝ κατα­δι­κά­ζει την επί­θε­ση, τονί­ζο­ντας πως «δεν πρό­κει­ται να κάνει βήμα πίσω από την συμ­με­το­χή και τη δρά­ση της στο αντι­φα­σι­στι­κό κίνη­μα», αλλά αντί­θε­τα, θα εντεί­νει τον αγώ­να της για την πολι­τι­κή και ιδε­ο­λο­γι­κή απο­μό­νω­σή της νεο­φα­σι­στι­κής οργάνωσης.Τέλος, καλεί τα συν­δι­κά­τα να λάβουν απο­φα­σι­στι­κή θέση ενά­ντια στις ρατσι­στι­κές επι­θέ­σεις και να προ­χω­ρή­σουν σε αγω­νι­στι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις για να κλεί­σουν τα γρα­φεία της Χρυ­σής Αυγής  που απο­τε­λούν ορμη­τή­ρια ενά­ντια στο εργα­τι­κό και λαϊ­κό κίνημα.

Με τον πιο κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο κατα­δι­κά­ζει του ΚΚΕ την επί­θε­ση που δέχτη­κε κλι­μά­κιο αφι­σο­κολ­λη­τών της ΠΕΝΕΝ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο