Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περίεργη καταγγελία του γλύπτη Κ. Βαρώτσου για τον «Δρομέα»

Ο «Δρο­μέ­ας» το εμβλη­μα­τι­κό γλυ­πτό του Κώστα Βαρώ­τσου που είναι τοπο­θε­τη­μέ­νο απέ­να­ντι από το Χίλ­τον, έγι­νε τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες αντι­κεί­με­νο συζή­τη­σης στα ΜΜΕ και στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης. Ο λόγος, για την καταγ­γε­λία του γλύ­πτη Βαρώ­τσου πως δέχτη­κε πρό­τα­ση από την υπουρ­γό Πολι­τι­σμού. για τη μετα­φο­ρά του από την Αθή­να στα Σκόπια.

Ο Κώστας Βαρώ­τσος, μιλώ­ντας στο ΑΠΕ δήλω­σε ότι σε συνά­ντη­σή του με την υπουρ­γό, την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή, «η κ. Ζορ­μπά έθε­σε στη συζή­τη­ση την ιδέα για τη μετα­φο­ρά του Δρο­μέα στα Σκό­πια. Της απά­ντη­σα ότι ο Δρο­μέ­ας δεν μπο­ρεί να φύγει από την Αθή­να, για πολ­λούς λόγους. Αλλω­στε, αν και το γλυ­πτό ανή­κει στον δήμο Αθη­ναί­ων εγώ έχω τα πνευ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα. Και δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Η υπουρ­γός δια­ψεύ­δει την πρό­τα­ση που μου έκανε».

Για το θέμα η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού Μυρ­σί­νη Ζορ­μπά δηλώ­νει στο  ΑΠΕ: «Καμία πρό­τα­ση δεν υπάρ­χει για τη μετα­φο­ρά του Δρο­μέα, είναι κάτι χωρίς βάση.  Αλλω­στε το γλυ­πτό ανή­κει στον Δήμο Αθη­ναί­ων. Στο πλαί­σιο μιας γενι­κής συζή­τη­σης με σημα­ντι­κούς Έλλη­νες καλ­λι­τέ­χνες, ανά­με­σά τους και με τον κ. Κ. Βαρώ­τσο, κου­βε­ντιά­στη­καν και σχο­λιά­στη­καν πολ­λά, ωστό­σο τέτοια πρό­τα­ση όχι. Οι προ­τε­ραιό­τη­τές μου είναι άλλες, εξάλ­λου τυχόν ανταλ­λα­γές μνη­μεί­ων ή αλλα­γές ταμπε­λών ανή­κουν στις αρμο­διό­τη­τες άλλων υπουρ­γεί­ων. Λυπά­μαι για το θόρυ­βο και τον ηθι­κό πανι­κό που ορι­σμέ­νοι έσπευ­σαν να επιδείξουν».

Μάλι­στα με συνε­χείς δηλώ­σεις του ο κ. Βαρώ­τσος χαρα­κτη­ρι­ζει α δια­νό­η­τη πρό­τα­ση της κ. Ζορ­μπά και όπως λέει, έμει­νε εμβρό­ντη­τος, μια φορά που άκου­σε την «ιδέα» της υπουρ­γού και άλλη μία όταν η ίδια διέ­ψευ­σε την πρό­τα­σή της, βγά­ζο­ντάς τον περί­που… τρελό!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο