Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περίεργο περιστατικό διάρρηξης του γραφείου του επικεφαλής της διεύθυνσης Εκλογών στο ΥΠΕΣ

Το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής άγνω­στοι διέρ­ρη­ξαν το γρα­φείο του επι­κε­φα­λής της διεύ­θυν­σης Εκλο­γών του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, στην οδό Ευαγ­γε­λι­στρί­ας στο κέντρο της Αθήνας.

Η διάρ­ρη­ξη φέρε­ται πως σημειώ­θη­κε μετα­ξύ 13:30 και 14:30. Ο αρμό­διος διευ­θυ­ντής συμ­με­τεί­χε σε σύσκε­ψη στα κεντρι­κά γρα­φεία του υπουρ­γεί­ου επί της οδού Στα­δί­ου και ζήτη­σε από τη γραμ­μα­τέα του να πάει στην οδό Ευαγ­γε­λι­στρί­ας και να φέρει κάποια έγγραφα.

Η υπάλ­λη­λος μετέ­βη στο γρα­φείο και δια­πί­στω­σε ότι η πόρ­τα ήταν ανοι­χτή και εμφα­νή τα σημά­δια διάρ­ρη­ξης στην κλει­δα­ριά, στο πόμο­λο και σε άλλα σημεία της πόρ­τας. Άμε­σα ενη­μέ­ρω­σε τον διευ­θυ­ντή της ο οποί­ος κάλε­σε το «100» ανα­φέ­ρο­ντας το περι­στα­τι­κό και αργό­τε­ρα υπέ­βα­λε μήνυ­ση ενώ­πιον του Αστυ­νο­μι­κού Τμή­μα­τος Ακροπόλεως.

Είναι επί­σης ακό­μη άγνω­στο αν ο δρά­στης ή οι δρά­στες αφαί­ρε­σαν προ­σω­πι­κά αντι­κεί­με­να ή υπη­ρε­σια­κά έγγρα­φα, ή αν σκο­πός τους ήταν η πρό­σβα­ση στους ηλε­κτρο­νι­κούς υπο­λο­γι­στές και τα ηλε­κτρο­νι­κά αρχεία, με ό,τι συνε­πά­γε­ται αυτό σε μια τόσο ευαί­σθη­τη υπη­ρε­σία. Τέλος τα στε­λέ­χη της αστυ­νο­μί­ας προ­βλη­μα­τί­ζει, το γεγο­νός ότι κανείς από τους υπαλ­λή­λους των άλλων γρα­φεί­ων στον ίδιο όρο­φο δεν είδαν ούτε άκου­σαν κάτι το επί­μα­χο χρο­νι­κό διάστημα.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο