Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Περί δράσεως των κομμουνιστών εν ναυστάθμω» (Ντοκουμέντο του 1928)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Δια­χρο­νι­κός «φόβος» για την άρχου­σα τάξη της χώρας μας ήταν η λεγό­με­νη «κομ­μου­νι­στι­κή διά­βρω­ση-διείσ­δυ­ση» στον κρα­τι­κό μηχα­νι­σμό και ιδιαί­τε­ρα σε νευ­ραλ­γι­κούς τομείς όπως στρα­τός – αστυ­νο­μία. Δεν ήταν «μυστι­κό» ότι στις προ­θέ­σεις των κομ­μου­νι­στών ήταν δρά­ση ανά­με­σα στους στρα­τευ­μέ­νους. Όμως η δρά­ση αυτή δαι­μο­νο­ποιού­ταν και συχνά έπαιρ­νε και τον χαρα­κτή­ρα προ­βο­κά­τσιας από μέρους των «Αρχών» (π.χ κατη­γο­ρί­ες για «σαμπο­τάζ» από μέρους των κομ­μου­νι­στών. Ας θυμη­θού­με εδώ αργό­τε­ρα το περί­φη­μο «σαμπο­τάζ του Έβρου» που είχε «στή­σει» ο μετέ­πει­τα δικτά­το­ρας Γιώρ­γος Παπα­δό­που­λος). Επί­σης γινό­ταν «αφορ­μή» για την λεί­ψη πρό­σθε­των μέτρων (π.χ Πει­θαρ­χι­κός Ουλα­μός στο Καλ­πά­κι, διώ­ξεις κάθε µορ­φής, παρα­κο­λού­θη­ση και συστη­µα­τι­κή συλ­λο­γή πλη­ρο­φο­ριών σε βάρος «χαρα­κτη­ρι­σμέ­νων στρα­τιω­τών» , προ­πα­γάν­δι­ση των «αξιών» (φυλή, έθνος, θρη­σκεία, κ.ά.) στους φαντά­ρους, µέσα από οργα­νω­µέ­να µαθή­µα­τα- ΕΗΔ κ.α .)

naustathmosΣτο δημο­σί­ευ­μα που παρου­σιά­ζου­με, 90 χρό­νια πριν, δίνο­νται επί­ση­μες απα­ντή­σεις, με αφορ­μή δημο­σιεύ­μα­τα (κυρί­ως της τότε αντι­πο­λί­τευ­σης) για δήθεν παρεμ­βά­σεις-σαμπο­τάζ (ναυ­τι­κών και ναυ­τερ­γα­τών) κομ­μου­νι­στών σε βάρος του πολε­μι­κού ναυτικού.

Στην ΕΣΤΙΑ (31/12/1928) δια­βά­ζου­με τη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση: «Το Υπουρ­γεί­ον Ναυ­τι­κών εξέ­δω­κε σήμε­ρον το κάτω­θι ανακοινωθέν.

Τα κατ’ επα­νά­λη­ψιν δημο­σιευ­θέ­ντα εις πρω­ϊ­νάς εφη­με­ρί­δας περί κομ­μου­νι­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων και απο­πεί­ρων εν των Π. Ναυ­τι­κώ και αι λοι­παί σχε­τι­καί προς τα υπο­βρύ­χια ημών ειδή­σεις, απο­τε­λούν απα­ρα­δειγ­μά­τι­στον και πρω­το­φα­νή δια­στρο­φήν της αληθείας.

Πλην των βλα­βών, περί των οποί­ων εγέ­νε­το ήδη συζή­τη­σις εν τη Βου­λή, επ’ ευκαι­ρία σχε­τι­κής επε­ρω­τή­σε­ως και αίτι­νες ουδ’ επ’ ελά­χι­στο­πν μειού­σι της μαχη­τι­κής αξί­αν των υπο­βρυ­χί­ων, προς δε άλλων τινώ παρα­λεί­ψε­ων εστε­ρη­μέ­νων πάσης κακής προ­θέ­σε­ως, ουδέν άλλο γεγο­νός εμε­σο­λά­βη­σε, δικαιο­λο­γούν οπωσ­δή­πο­τε τας τοιαύ­τας φήμας.

Ενέρ­γειαι του υπουρ­γεί­ου, διοι­κη­τι­κού χαρα­κτή­ρος παρερ­μη­νεύ­ο­νται σκο­πί­μως προς δημιουρ­γί­αν μιας πρω­το­φα­νούς και επι­κιν­δύ­νου συγ­χύ­σε­ως , η οποία φυσι­κόν είνε να κρα­τή εις ερε­θι­σμόν την Κοι­νήν Γνώ­μην και να εκθέ­τη σοβα­ρώ­τα­τα συμ­φέ­ρο­ντα του Π. Ναυ­τι­κού και του Κράτους.

Το Π. Ναυ­τι­κόν τελούν σήμε­ρον υπό ανω­τέ­ραν διοί­κη­σιν ικα­νω­τά­των αξιω­μα­τι­κών ασχο­λεί­ται απο­κλει­στι­κώς εις τα έργα αυτού, συντε­λου­μέ­νης, δια της κοι­νής όλων των στε­λε­χών προ­σπα­θεί­ας , θετι­κής και συνε­χούς εν παντί βελτιώσεως.»

Επί­σης υπάρ­χει και σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση- διά­ψευ­ση του Λιμεναρχείου

«Εν σχέ­σει προς τα δημο­σιευ­θέ­ντα , ότι το Λιμε­ναρ­χεί­ον υπέ­δει­ξε τον κίν­δυ­νον, ον δια­τρέ­χου­σι δήθεν εκ του κομ­μου­νι­σμού τα εν λιμέ­νι ορμού­ντα πολε­μι­κά πλοία , ζήτη­σαν διά τον λόγον τού­τον την μεθόρ­μη­σιν αυτών, ανα­κοι­νού­μεν, ότι το Λιμε­ναρ­χεί­ον και το εμπο­ρι­κόν και βιο­μη­χα­νι­κόν επι­με­λη­τή­ριον και η ακτο­πλοϊ­κή ένω­σις και η Λιμε­νι­κή Επι­τρο­πή εζή­τη­σαν πράγ­μα­τι την μεθόρ­μη­σιν, αλλά δια τον λόγον, όπως ο θαλάσ­σιος ούτος χώρος, ο κατα­λαμ­βα­νό­με­νος υπό των πολε­μι­κών πλοί­ων χρη­σι­μο­ποι­η­θή διά τα εμπο­ρι­κά πλοία, λόγω στε­νό­τη­τος εκ των συντε­λου­μέ­νων λιμε­νι­κών έργων. 

Συγκε­κρι­μέ­νως διά την εκφόρ­τω­σιν του φορ­τη­γού ατμο­πλοί­ου Groudo του κομί­σα­ντος πυρο­μα­χι­κά του στρα­τού, αντί να γίνη αύτη συμ­φώ­νως τω κανο­νι­σμώ του Λιμέ­νος εις τον όρμον του Αγί­ου Γεωρ­γί­ου διε­τά­χθη να γίνη εντός του λιμέ­νος Πει­ραιώς προς απο­φυ­γήν υπε­ρό­γκων εξό­δων, εις α θα υπε­βάλ­λε­το το Δημό­σιον, εάν η εκφόρ­τω­σις εγέ­νε­το εις τον όρμον Αγί­ου Γεωρ­γί­ου και αφού ελή­φθη­σαν πάντα τα κατάλ­λη­λα μέτρα δια την ταχεί­αν και ασφα­λή εκφόρ­τω­σιν των πυρομαχικών».

_________________________________________________________________________________________________

Αλέκος Α. Χατζηκώστας  Δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη της Ημαθίας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και site εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μια σειρά ιστορικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει εκδώσει 8 βιβλία και συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο