Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περί Χρυσής Αυγής — Ανοιχτή επιστολή του υποψήφιου Δημάρχου, Θωμά Τσουκαλά με τη Λαϊκή Συσπείρωση Νάουσας

Ανοι­χτή επι­στο­λή του υπο­ψή­φιου Δημάρ­χου, Θωμά Τσου­κα­λά με την Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Νάου­σας που αφο­ρά την παρα­χώ­ρη­ση και μετέ­πει­τα ανά­κλη­ση δημο­τι­κού χώρου προς τη Χρυ­σή Αυγή στη Νάουσα!

«ὄλβιος ὅστις ἱστο­ρί­ης ἔσχεν μάθη­σι»
                                                                                                Ευριπίδης

Περί Χρυσής Αυγής

Εννέα  (9) Μαΐ­ου,  μέρα της Μεγά­λης Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών.

Αυτήν την ημέ­ρα το 1945,  υπο­γρά­φτη­κε η άνευ όρων συν­θη­κο­λό­γη­ση της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας, καθώς ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός λίγες ημέ­ρες πριν έμπη­γε το κόκ­κι­νο λάβα­ρο, την σημαία του πρώ­του εργα­τι­κού κρά­τους στον κόσμο, της ΕΣΣΔ στην καρ­διά του θηρί­ου, στο Ράιχσταγκ.

Μια τέτοια μέρα βρή­κε ο κ.Κουτσογιάννης να δώσει άδεια στην ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση της Χρυ­σής Αυγής  (Χ.Α.),  να κάνει εκδή­λω­ση στην Βέτλανς, με ομι­λη­τή το Λαγό, που θέλουν να τον φυγα­δεύ­σουν στην Ευρω­βου­λή για να απο­φύ­γει την κατα­δί­κη του, στη δίκη για τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα, (η όποια ανά­κλη­ση της έγι­νε μετά από αντι­δρά­σεις του Εργα­τι­κού Κέντρου της δημο­κρα­τι­κής Νάου­σας, και δεν έγι­νε για πολι­τι­κούς , όπως επι­κα­λέ­στη­καν, αλλά για λόγους ασφαλείας.

Κάθε φορά που με κάποια επι­στο­λή εγκα­λού­σα τον κ. Κου­τσο­γιάν­νη ήταν για­τί έθι­γε ευαί­σθη­τα βαθιά σημεία του ψυχι­σμού της/του Ναουσαίας/ου. Το δημο­κρα­τι­κό του συναί­σθη­μα τη μία φορά, το θρη­σκευ­τι­κό συναί­σθη­μα την άλλη. Αυτήν τη φορά ο κ. Κου­τσο­γιάν­νης έκα­νε άλλο ένα λάθος να θίξει το λαό της δημο­κρα­τι­κής και ηρω­ι­κής Νάου­σας, που επά­ξια φέρει τον τίτλο της Ηρω­ι­κή Πόλης, για­τί τον κατέ­κτη­σε με μια σει­ρά απε­λευ­θε­ρω­τι­κούς και κοι­νω­νι­κούς αγώ­νες, προ­σβάλ­λο­ντας το αίσθη­μα δικαί­ου, τον πατριω­τι­σμό, το φιλό­τι­μο, την αγω­νι­στι­κή παρά­δο­ση, τα δημο­κρα­τι­κά συναισθήματα.

Πιστεύω ότι θα είναι η τελευ­ταία φορά, για­τί ο κ.Κουτσογιάννης δεν θα ξανα­βγεί δήμαρ­χος. Η ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή, δεν είναι απλά μια οργά­νω­ση με ξενο­φο­βι­κές, ρατσι­στι­κές ιδέ­ες. Η Χρυ­σή Αυγή δολο­φο­νεί και εγκλη­μα­τεί. Δολο­φο­νεί  κάποιον που έχει άλλο χρώ­μα δέρ­μα­τος, δολο­φο­νεί για­τί κάποιος μιλά­ει άλλη γλώσ­σα, δολο­φο­νεί για­τί κάποιος έχει άλλη θρη­σκεία. Δολο­φο­νεί ανθρώ­πους που αγω­νί­ζο­νται με δια­φο­ρε­τι­κές από­ψεις, όπως προ­σπά­θη­σε να κάνει με εργά­τες του ΠΑΜΕ στο Πέρα­μα. Δολο­φο­νεί  ένα αθώο παι­δί, αλλά παλ­λη­κά­ρι, για­τί δεν τους άρε­σαν τα τρα­γού­δια που τραγουδούσε.

Αυτή είναι η Χρυ­σή Αυγή. Και όχι μόνο αυτό!  Οι ίδιοι χαρα­κτη­ρί­ζουν τον εαυ­τό τους σαν σπο­ρά των ηττη­μέ­νων του 1945,  δηλα­δή των χιτλε­ρι­κών-ναζι­στών, αυτών που σκόρ­πι­σαν το θάνα­το και τον όλε­θρο στο Β΄ Παγκό­σμιο πόλε­μο με πάνω από εξή­ντα εκα­τομ­μύ­ρια νεκρούς, ανά­με­σα σε αυτούς και  τα θύμα­τα ολο­καυ­τω­μά­των δεκά­δων ελλη­νι­κών χωριών: Δίστο­μο, Καλά­βρυ­τα, Λιγκιά­δες, Ανώ­γεια, Βιάν­νος, Κάν­δα­νος, Πύρ­γοι, κ.α. Σε αυτούς, για να χύσουν το δηλη­τή­ριο τους, έδω­σε άδεια ο κ. Κ.Κουτσογιάννης για να κάνει ψηφο­θη­ρία στον βούρ­κο της Χ.Α. Ας μεί­νει με αυτούς.

Οι δημο­κρα­τι­κές συνει­δή­σεις όλων των κοι­νο­τή­των της Νάου­σας  ας του γυρί­σουν την πλάτη.

Τέλος, θα ήθε­λα να επι­ση­μά­νω ότι είναι δίκαιο και έντι­μο να πάρουν και οι υπό­λοι­πες δημο­τι­κές παρα­τά­ξεις θέση για το συγκε­κρι­μέ­νο θέμα.

Υ.Γ.      Με μετα­γε­νέ­στε­ρη δήλω­ση του και βλέ­πο­ντας τις αντι­δρά­σεις, ο κ. Κου­τσο­γιάν­νης κρά­τη­σε μια υπο­κρι­τι­κή στά­ση να είναι και με τον «αστυ­φύ­λαξ και  με το χωρο­φύ­λαξ».   Αυτή τη φορά η κοροϊ­δία δεν θα περάσει.

Θωμάς Τσου­κα­λάς
υπο­ψή­φιος Δήμάρ­χος Νάου­σας, με την Λαί­κή Συσπείρωση 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο