Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση στους μοναδικούς βιότοπους των Τρικάλων

Μια σει­ρά σπά­νιων ειδών μπο­ρεί ο επι­σκέ­πτης να συνα­ντή­σει και να απο­λαύ­σει στις τρεις περιο­χές του νομού Τρι­κά­λων που έχουν εντα­χθεί στο Δίκτυο Natura 2000. Είναι η περιο­χή Ασπρο­πο­τά­μου, η περιο­χή Κόζια­κα και η περιο­χή των ορέ­ων Αντι­χα­σί­ων και Μετε­ώ­ρων. Το «ταξί­δι» σε αυτές τις όμορ­φες ορει­νές δια­δρο­μές γίνε­ται μέσα από έναν σημα­ντι­κό οδη­γό που δημιούρ­γη­σε η Ανα­πτυ­ξια­κή Τρι­κά­λων ΑΑΕ ΟΤΑ — ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, με τίτλο «προ­στα­τευό­με­νες περιο­χές νομού Τρικάλων».

Περιοχή Κόζιακα

Ο Κόζια­κας, το Κερ­κέ­τιον Όρος των αρχαί­ων, βρί­σκε­ται στο ανα­το­λι­κό­τε­ρο άκρο της κεντρι­κής Πίν­δου. Χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από γυμνές και βρα­χώ­δεις ράχες και κορυ­φές αλλά και από δασω­μέ­να φαράγ­για και δάση ελά­της. Οι κύριες ανθρώ­πι­νες δρα­στη­ριό­τη­τες είναι η γεωρ­γία, η δασο­πο­νία, η κτη­νο­τρο­φία και το κυνήγι.

koziakas3

Στην περιο­χή του Κόζια­κα υπάρ­χουν 11 είδη της χλω­ρί­δας που είναι ενδη­μι­κά ή προ­στα­τεύ­ο­νται από την Ευρω­παϊ­κή και την Ελλη­νι­κή νομοθεσία.

koziakas

Η περιο­χή έχει χαρα­κτη­ρι­στεί: «Περιο­χή Ελεγ­χό­με­νης Θήρευ­σης και από­θε­μα θηρα­μά­των». Στην περιο­χή οι πλη­θυ­σμοί των μεγά­λων θηλα­στι­κών — θηρα­μά­των χρή­ζουν ιδιαί­τε­ρης δια­χεί­ρι­σης και προ­στα­σί­ας, κυρί­ως από την λαθρο­θη­ρία, τα θηλα­στι­κά αυτά είναι το ελά­φι, το ζαρ­κά­δι. Η περιο­χή είναι εξί­σου σημα­ντι­κή και για τα είδη άγριας πανί­δας που φιλο­ξε­νεί, είναι ένας από τους σπά­νιους βιό­το­πους για την αρκού­δα, το λύκο και το αγριό­γι­δο. Το βου­νό φιλο­ξε­νεί, σημα­ντι­κούς πλη­θυ­σμούς μεγά­λων αρπα­κτι­κών, κυρί­ως γυπών, και έχει χαρα­κτη­ρι­στεί ως «σημα­ντι­κή περιο­χή» για τα που­λιά. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά είδη είναι το όρνιο, ο Χρυ­σα­ε­τός, ο Ασπρο­πά­ρης και ένα πλή­θος που­λιών που κατα­κλύ­ζουν τα ανοίγ­μα­τα του δάσους. Η οικο­λο­γι­κή ποιό­τη­τα και η ισορ­ρο­πία της περιο­χής όπως δια­μορ­φώ­νε­ται από την δια­χεί­ρι­ση της, είναι εύθραυ­στες και για αυτό απαι­τού­νται συνε­χείς χει­ρι­σμοί από την δασι­κή υπηρεσία.

koziakas1

Τέλος η περιο­χή περι­λαμ­βά­νει και το Πανε­πι­στη­μια­κό Δάσος Περ­του­λί­ου, το οποίο χρη­σι­μο­ποιεί­ται για εκπαι­δευ­τι­κούς σκοπούς.

koziakas2

Περιοχή Αντιχασίων — Μετεώρων

antixasia

Η περιο­χή των Αντι­χα­σί­ων-Μετε­ώ­ρων καλύ­πτει γεω­γρα­φι­κά το ανα­το­λι­κό τμή­μα του νομού Τρι­κά­λων. Κύριο χαρα­κτη­ρι­στι­κό της είναι η μεγά­λη ποι­κι­λία στους τύπους της βλά­στη­σης που προ­κύ­πτει τόσο από τα φυσιο­γρα­φι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά της περιο­χής (μεγά­λο υψο­με­τρι­κό εύρος από 90–1380μ) όσο και από την μακρό­χρο­νη χρή­ση της περιο­χής από τον άνθρω­πο. Η περιο­χή χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από έντο­νη εναλ­λα­γή δασω­μέ­νων εκτά­σε­ων με μεγά­λες ανοι­κτές περιο­χές, ομα­λό ανά­γλυ­φο αλλά και βρα­χώ­δεις εξάρ­σεις. Το κλί­μα είναι υπο-μεσο­γεια­κό με ζεστά καλο­καί­ρια και δρι­μύς χειμώνες.

antixasia2

Η περιο­χή των Αντι­χα­σί­ων-Μετε­ώ­ρων είναι ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους βιό­το­πους για τα αρπα­κτι­κά που­λιά στην Ελλά­δα. Ο συν­δυα­σμός ανοι­κτών εκτά­σε­ων, βρα­χω­δών εξάρ­σε­ων και δασω­μέ­νων ρεμα­τιών την καθι­στούν ιδα­νι­κό βιό­το­πο για πολ­λά είδη αρπα­κτι­κών που­λιών. Στην περιο­χή βρί­σκε­ται η αποι­κία Ασπρο­πά­ρη στην Ελλά­δα (2–3+ ζεύ­γη). Άλλα είδη προ­τε­ραιό­τη­τας (αρπα­κτι­κά) που απα­ντώ­νται και ανα­πα­ρά­γο­νται στην περιο­χή είναι ο κραυ­γα­ε­τός, o Φιδα­ε­τός, o τσί­φτης, το Χρυ­σο­γέ­ρα­κο και ο πετρί­της. Η περιο­χή επί­σης είναι σημα­ντι­κό­τα­τος βιό­το­πος για τον λύκο όπου η παρου­σία του είδους είναι μόνι­μη και ανα­πα­ρά­γε­ται συστη­μα­τι­κά. Η περιο­χή εμφα­νί­ζει την μεγα­λύ­τε­ρη πλη­θυ­σμια­κή αντι­προ­σω­πευ­τι­κό­τη­τα για το είδος στην περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας. Τα τελευ­ταία χρό­νια στην περιο­χή έχει επα­νεμ­φα­νι­σθεί και ανα­πα­ρά­γε­ται μετά από απου­σία πολ­λών δεκα­ε­τιών και η αρκούδα

antixasia3

Περιοχή Ασπροποτάμου

Η κοι­λά­δα του Ασπρο­πο­τά­μου είναι μια από τις πιο όμορ­φες ορει­νές κοι­λά­δες της νότιας Πίν­δου, χαμέ­νη μέσα σε παρ­θέ­να δάση ελά­των και πεύ­κων. Το θέα­μα που αντι­κρί­ζει κανείς, όταν επι­σκέ­πτε­ται την περιο­χή, είναι χωρίς υπερ­βο­λές, θέα­μα φυσι­κού μεγα­λεί­ου. Υπάρ­χει μεγά­λη ποι­κι­λία στις εναλ­λα­γές του φυσι­κού τοπί­ου. Έτσι εντυ­πω­σια­κές είναι οι εναλ­λα­γές των από­κρη­μνων χαρα­δρών με τις ράχες, η έντο­νη δασο­κά­λυ­ψη με τις γυμνές κορυ­φές τις Πίν­δου, τα πολ­λά νερά και τα παρα­πο­τά­μια δάση. Η θέα από τις κορυ­φές είναι καταπληκτική.

asprtopotamos1

Η υψη­λή αισθη­τι­κή αξία της περιο­χής είναι δεδο­μέ­νη γι’ αυτό κατά τους καλο­και­ρι­νούς μήνες δέχε­ται αρκε­τά μεγά­λο αριθ­μό παρα­θε­ρι­στών που ανα­ζη­τούν αυτή την όαση φυσι­κού κάλ­λους και ησυχίας.

aspropotamos

Η κοι­λά­δα του Ασπρο­πο­τά­μου βρί­σκε­ται στην κεντρι­κή Πίν­δο και περι­βάλ­λε­ται από τις πανύ­ψη­λες κορυ­φές των βου­νών Περι­στέ­ρι (2295 μ), Τριγ­γύ­ας (2205 μ). Η περιο­χή, εκτός από την υψη­λή αισθη­τι­κή αξία, παρου­σιά­ζει ένα σημα­ντι­κό αριθ­μό (πάνω από 20) φυτι­κών ειδών τα οποία είναι ενδη­μι­κά ή απει­λού­νται και προ­στα­τεύ­ο­νται από την Ελλη­νι­κή νομο­θε­σία και τις διε­θνής συμβάσεις.

aspropotamos2

Η περιο­χή είναι εξί­σου σημα­ντι­κή και για τα είδη πανί­δας που φιλο­ξε­νεί, είναι ένας από τους σπά­νιους βιό­το­πους για την αρκού­δα, τη βίδρα και το αγριό­γι­δο, τέλος στα ποτά­μια δια­βιεί η ορει­νή πέστροφα.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο