Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιθώριο

Το άθλιο επι­χεί­ρη­μα της «χαμέ­νης έδρας», άρα και της «χαμέ­νης ψήφου», επι­στρά­τευ­σε ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, Δ. Και­ρί­δης, για να εξη­γή­σει ότι δεν πρέ­πει να ψηφι­στούν κόμ­μα­τα όπως το ΚΚΕ, που δεν εντάσ­σο­νται στις μεγα­λύ­τε­ρες ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κές ομά­δες, δηλα­δή στο ΕΛΚ, στους Σοσια­λι­στές, στους Πρά­σι­νους, στους Φιλε­λεύ­θε­ρους και στην ομά­δα του Μακρόν, οι οποί­ες κατά τον Και­ρί­δη «παί­ζουν το παι­χνί­δι στην Ευρω­βου­λή». «Ολες οι άλλες είναι περι­θω­ρια­κές πολι­τι­κές ομά­δες (…) Οποιο κόμ­μα ανα­δει­κνύ­ει ευρω­βου­λευ­τές που εντάσ­σο­νται σε περι­θω­ρια­κή ομά­δα, τότε ναι, έχει χαμέ­νες έδρες και έχου­με μόλις 21 ευρω­βου­λευ­τές, οπό­τε δεν έχου­με περι­θώ­ριο για χαμέ­νες έδρες», είπε ο υπουρ­γός. Δεν είχα­με βέβαια καμιά αυτα­πά­τη για τα όρια της «δημο­κρα­τί­ας» στην ΕΕ και στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, αλλά ο Και­ρί­δης έρχε­ται να επι­βε­βαιώ­σει ότι αυτά έπια­σαν μεγα­λύ­τε­ρο πάτο και από τις …φιλε­λεύ­θε­ρες δια­κη­ρύ­ξεις τους. Για­τί αυτό σημαί­νει να χαρα­κτη­ρί­ζεις «περι­θω­ρια­κό» όποιον εκλεγ­μέ­νο χαλά­ει τη σού­πα της μονο­φω­νί­ας στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο και να θεσπί­ζεις μάλι­στα μέτρα περιο­ρι­σμού της συμ­με­το­χής του. Οπως κάνει τώρα η πλειο­ψη­φία, αλλά­ζο­ντας προς το χει­ρό­τε­ρο τους όρους των παρεμ­βά­σε­ων για τους μη εγγε­γραμ­μέ­νους ευρω­βου­λευ­τές, ανά­με­σά τους και αυτούς του ΚΚΕ. Η αλή­θεια είναι πάντως ότι οι …«μη περι­θω­ρια­κοί» ευρω­βου­λευ­τές, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων αυτών της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Ελλη­νι­κής Λύσης και άλλων, ψηφί­ζουν τα ίδια στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο σε ποσο­στά που ζαλί­ζουν, παί­ζο­ντας όντως το «παι­χνί­δι» για λογα­ρια­σμό του κεφα­λαί­ου. Οπό­τε, ψήφο στο ΚΚΕ δαγκω­τό! Για να ακού­γε­ται στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο η φωνή της μεγά­λης λαϊ­κής πλειο­ψη­φί­ας, που μόνο περι­θω­ρια­κή δεν είναι.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο