Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Περιμένετε να δείτε τα αποτελέσματα και μετά να κρίνετε»!

Είναι ―ακό­μα― «εύφο­ρο» το κλί­μα που δια­μορ­φώ­θη­κε από τις δια­κη­ρύ­ξεις της κυβέρ­νη­σης περί «δια­πραγ­μά­τευ­σης», και δεν προ­σφέ­ρε­ται ―όπως πολ­λοί ισχυ­ρί­ζο­νται― για κρι­τι­κή. Το μνη­μό­νιο «δεν υπάρ­χει», η τρόι­κα «δεν υπάρ­χει» μας λένε ο πρω­θυ­πουρ­γός και οι υπουρ­γοί του, την ώρα που στη θέση τους στρογ­γυ­λο­κά­θι­σαν ήδη… οι τρεις «θεσμοί» (ΕΚΤ, Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή και ΔΝΤ) και ετοι­μά­ζε­ται και ένα «νέο πρόγραμμα»!

«Μη βιά­ζε­στε, περι­μέ­νε­τε να δεί­τε τα απο­τε­λέ­σμα­τα και μετά να κρί­νε­τε», λένε σε όποιον «τολ­μή­σει» να δια­τα­ρά­ξει την ευφο­ρία τους (με κρι­τι­κή βασι­σμέ­νη σε επι­χει­ρή­μα­τα που προ­σφέ­ρουν άλλω­στε οι κυβερ­νη­τι­κές δεσμεύ­σεις και χει­ρι­σμοί στα κορυ­φαία όργα­να της ΕΕ), κάποιοι που ξέχα­σαν ότι το ίδιο μάς έλε­γαν, πάντα, όλες οι κυβερ­νή­σεις που εκλέ­γο­νταν για να… «αλλά­ξουν» τα πάντα, και εμείς στη συνέ­χεια όχι μόνο βλέ­πα­με τα απο­τε­λέ­σμα­τα των πολι­τι­κών τους, αλλά ―πολύ χει­ρό­τε­ρο― τα ζού­σα­με, τα ζήσα­με και τα ζούμε.

Όποιος ακού­σει προ­σε­χτι­κά τις χτε­σι­νές δηλώ­σεις Τσί­πρα, αλλά και σημε­ρι­νές δηλώ­σεις υπουρ­γών και στε­λε­χών της κυβέρ­νη­σης, δεν θα δυσκο­λευ­τεί να κατα­λά­βει που τεί­νει να κατα­λή­ξει η περι­βό­η­τη «δια­πραγ­μά­τευ­ση». Όπως δεν είναι δύσκο­λο να κατα­λά­βει κανείς και ότι με τα λιο­ντά­ρια και τις ύαι­νες, στη ζού­γκλα, δεν γίνε­ται να δια­πραγ­μα­τευ­τείς· ούτε καν τον τρό­πο που θα πεθάνεις.

Οικο­δό­μος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο