Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιοδεία κλιμακίου του ΚΚΕ σε πυρόπληκτες περιοχές της Αν. Αττικής — Οι κομμουνιστές στο πλευρό των πυρόπληκτων

Περιο­δεία σε γει­το­νιές της Παλ­λή­νης και συζή­τη­ση με λαϊ­κές οικο­γέ­νειες που είδαν τις μέρες αυτές ξανά τον πύρι­νο εφιάλ­τη, πραγ­μα­το­ποί­η­σε σήμε­ρα κλι­μά­κιο του ΚΚΕ απο­τε­λού­με­νο από τους Γιάν­νη Γκιό­κα, μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τή, Γιώρ­γο Καλύ­βα, μέλος της ΚΕ, καθώς και μέλη του Κόμματος.

Οι κάτοι­κοι του Λόφου Παλ­λή­νης, μια περιο­χή δίπλα στο ομώ­νυ­μο ρέμα μετέ­φε­ραν στα στε­λέ­χη του Κόμ­μα­τος την αγα­νά­κτη­ση και την οργή τους για τις δια­χρο­νι­κές ευθύ­νες της κεντρι­κής κυβέρ­νη­σης και των τοπι­κών αρχών, που τους αφή­νουν απροστάτευτους.

Από τη μια δεν υπάρ­χει μέρι­μνα για τον έγκαι­ρο καθα­ρι­σμό του ρέμα­τος και των ξερών κλα­διών και όταν ξεσπά­ει η φωτιά ‑σημειω­τέ­ον η περιο­χή έχει καεί τα τελευ­ταία χρό­νια του­λά­χι­στον 3 φορές–  δεν υπάρ­χουν τα ανα­γκαία μέσα για την αντι­με­τώ­πι­σή της γρήγορα.

Μάλι­στα, τα σπί­τια που σώθη­καν στην περιο­χή,  ενώ τρι­γύ­ρω κάη­καν τα πάντα, σώθη­καν για­τί οι ιδιο­κτή­τες τους έμει­ναν παρά τις εντο­λές εκκέ­νω­σης και όλη τη νύχτα τα κατά­βρε­χαν με τα λάστι­χα, του­λά­χι­στον όσο υπήρ­χε νερό.

Καταστράφηκαν οι κόποι μιας ζωής

Πολ­λά είναι τα σπί­τια που υπέ­στη­σαν ζημιές παρά την προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης και των επι­τε­λεί­ων  της,  που εμφα­νί­ζουν τα κατε­στραμ­μέ­να σπί­τια (εννο­ούν αυτά που κατα­στρά­φη­καν ολο­σχε­ρώς)  να είναι ανα­λο­γι­κά λιγό­τε­ρα από «την έντα­ση το φαι­νο­μέ­νου» και να επι­χαί­ρουν για­τί «δεν θρη­νή­σα­με θύματα».

Ωστό­σο, για τους κάτοι­κους που υπέ­στη­σαν ζημιές, μικρό­τε­ρες ή μεγα­λύ­τε­ρες, στα σπί­τια τους που ήταν η μόνι­μη κατοι­κία τους, αρχί­ζει ένας «Γολ­γο­θάς» για να στα­θούν και πάλι στα πόδια τους.

Και βέβαια, όπως καταγ­γέλ­λουν, τα όποια ψίχου­λα δοθούν δεν αρκούν για τίπο­τα, ενώ όταν καλούν τις υπη­ρε­σί­ες του δήμου τους λένε ότι οι ίδιοι πρέ­πει να κατα­βά­λουν τα έξο­δα για να απο­μα­κρύ­νουν τα μπά­ζα και τα αποκαΐδια.

Επί­σης, όπως κατήγ­γει­λαν και από προη­γού­με­νη εμπει­ρία φωτιών, οι διο­γκω­μέ­νοι λογα­ρια­σμοί νερού είναι αυτό που περι­μέ­νει όσους κατά­φε­ραν με τα λάστι­χα και κου­βά­δες να σώζουν το βιος τους και τους κόπους μιας ζωής.

Να στηριχθούν οι πυρόπληκτοι πραγματικά

Μετά το τέλος της περιο­δεί­ας ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γ. Γκιό­κας σε δήλω­σή του σημείωσε:

«Επι­σκε­φτή­κα­με σήμε­ρα για δεύ­τε­ρη μέρα την πλη­γεί­σα περιο­χή και συγκε­κρι­μέ­να του Λόφου Παλ­λή­νης, προ­κει­μέ­νου να δού­με τις ζημιές που έχουν υπο­στεί εδώ οι κάτοι­κοι και να κατα­γρά­ψου­με τις ανά­γκες που υπάρχουν. 

Να πού­με κατ’ αρχάς ότι μιλά­με για μια περιο­χή που βρί­σκε­ται περί­που 500 μέτρα από το κέντρο της Παλ­λή­νης, για να γίνει κατα­νοη­τό μέχρι πού έφτα­σε η πυρ­κα­γιά. Επί­σης η περιο­χή έχει καεί 2 και 3 φορές από το 1995 και μετά με βάση και τις μαρ­τυ­ρί­ες των ίδιων των κατοίκων. 

Υπάρ­χουν κατε­στραμ­μέ­να σπί­τια. Υπάρ­χουν προ­βλή­μα­τα και με άμε­σες ανά­γκες των κατοί­κων που πρέ­πει να ικα­νο­ποι­η­θούν, στο ζήτη­μα της φιλο­ξε­νί­ας, της ένδυ­σης, που πρέ­πει να δια­σφα­λι­στούν για όσους το έχουν ανά­γκη. Όπως επί­σης υπάρ­χει η ανά­γκη απο­μά­κρυν­σης υλι­κών — μπά­ζων από τα κατε­στραμ­μέ­να σπί­τια, που πρέ­πει να το ανα­λά­βει η πολι­τεία, το κρά­τος και όχι να επω­μι­σθούν τα έξο­δα οι κάτοικοι. 

Επί­σης στην περιο­χή αυτή υπάρ­χει ακό­μα το πρό­βλη­μα της ηλε­κτρο­δό­τη­σης και μάλι­στα υπάρ­χουν άνθρω­ποι με ειδι­κές ανά­γκες όπου χρειά­ζε­ται να δοθεί προ­τε­ραιό­τη­τα. Ακό­μα υπάρ­χουν προ­βλή­μα­τα με το νερό, ενώ είναι επί­σης ανα­γκαίο ‑και εμείς θα το διεκ­δι­κή­σου­με- οι άνθρω­ποι που κατα­νά­λω­σαν αυτές τις μέρες μεγά­λες ποσό­τη­τες νερού για να σώσουν τα σπί­τια τους, να μη χρε­ω­θούν αυτές τις υπέ­ρο­γκες χρεώσεις. 

Απαι­τού­με ακό­μα να γίνει γρή­γο­ρα κατα­γρα­φή των ζημιών και να δοθεί απο­ζη­μί­ω­ση στο 100% των ζημιών στους πληγέντες».

Την ίδια ώρα η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Μεσο­γεί­ων  — Λαυ­ρε­ω­τι­κής του ΚΚΕ συνέ­χι­σε τη δρά­ση της για να στα­θεί δίπλα στους πληγέντες.

Όπως έκα­ναν από την πρώ­τη στιγ­μή, ομά­δες μελών και φίλων του Κόμ­μα­τος που την ώρα της μάχης της μεγά­λης πυρ­κα­γιάς συνέ­βα­λαν στην κατά­σβε­σή της, δεκά­δες σύντρο­φοι συνέ­χι­σαν τη δια­νο­μή νερών και ειδών πρώ­της ανά­γκης σε όσους το είχαν ανά­γκη στις λαϊ­κές γειτονιές.

Ταυ­τό­χρο­να μοί­ρα­ζαν στην ανα­κοί­νω­ση του Κόμ­μα­τος για την πυρ­κα­γιά, τις δια­χρο­νι­κές ευθύ­νες των κυβερ­νή­σε­ων για την ανυ­παρ­ξία μέτρων πρό­λη­ψης και πυρο­προ­α­στα­σί­ας και καλού­σαν τους εργα­ζό­με­νους να οργα­νώ­σουν με συλ­λο­γι­κό τρό­πο τον αγώ­να διεκ­δί­κη­σης των αιτη­μά­των τους.

Επί­σης, συνερ­γεία εξα­σφά­λι­σαν την τρο­φή και το νερό για δεκά­δες σκυ­λιά της περιο­χής που έχουν εγκαταλειφθεί.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο