Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιοδεία του Δ. Κουτσούμπα στo νομό Ηλείας — Στο πλευρό των πυρόπληκτων

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στο πλαί­σιο της περιο­δεί­ας του στις πυρό­πλη­κτες περιο­χές της Ηλεί­ας παρα­βρέ­θη­κε σε σύσκε­ψη στην οποία συμ­με­τεί­χαν εκπρό­σω­ποι της επι­τρο­πής πυρό­πλη­κτων, φορέ­ων και συλ­λό­γων των πλη­γει­σών περιο­χών στην αίθου­σα συνε­δριά­σε­ων του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου του Δήμου Αρχαί­ας Ολυμπίας.

Στη σύσκε­ψη πήραν το λόγο οι Θ. Βομπί­ρης, πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Ηλεί­ας, Ν. Πανα­γιω­τά­ρα, πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Αμα­λιά­δας, Γ. Ρηγό­που­λος, πρό­ε­δρος τοπι­κής κοι­νό­τη­τας Καυ­κα­νιάς, Ευγ. Φωτο­πού­λου, πρό­ε­δρος τοπι­κής κοι­νό­τη­τας Κλα­δαί­ου, Ανδ. Μαρα­γκός πρό­ε­δρος τοπι­κής κοι­νό­τη­τας Πεύ­κιες, Κ. Χρο­νό­που­λος, πρό­ε­δρος τοπι­κής κοι­νό­τη­τας Μου­ριάς, Γ. Αντω­νό­που­λος, προϊ­στά­με­νος Επι­με­λη­τή­ριου Ηλεί­ας, Γ. Κων­στα­ντό­που­λος, μέλος ΔΣ Κυνη­γε­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας Πελο­πον­νή­σου, Δ. Θεο­δω­ρό­που­λος, πρό­ε­δρος Φαρ­μα­κευ­τι­κού Συλ­λό­γου Ηλεί­ας, Τ. Μυλω­νό­που­λος, γραμ­μα­τέ­ας Φαρ­μα­κευ­τι­κού Συλ­λό­γου Ηλεί­ας, Ν. Ζαρό­κω­στας, πρό­ε­δρος Εμπο­ρι­κού Συλ­λό­γου Αρχαί­ας Ολυ­μπί­ας, Δ. Γεν­νη­μα­τά, εκπρό­σω­πος 15μελούς γυμνα­σί­ου Αρχαί­ας Ολυ­μπί­ας, Σ. Αβρα­μο­πού­λου, αγρό­τισ­σα, κτη­νο­τρό­φος, μελισ­σο­κό­μος, Κ. Μου­λα­γιάν­νης, πρώ­ην δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Φολόης.

Συμ­με­τεί­χαν ακό­μα: ο πρό­ε­δρος τοπι­κής κοι­νό­τη­τας Αρχαί­ας Πίσας Σ. Σοφια­νό­που­λος, οι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» δήμου Ήλι­δας Αγ. Κολό­σα­κας, Πύρ­γου Χρ. Γιάν­να­ρος, ο περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Δυτι­κής Ελλά­δας Τρ. Αθα­να­σό­που­λος, Αρχαί­ας Ολυ­μπί­ας Γ. Γεωρ­γού­λης, Κρε­στέ­νων — Ανδρί­τσαι­νας Ν. Γκό­τσης, ο πρό­ε­δρος του σωμα­τεί­ου ιδιο­κτη­τών του­ρι­στι­κών λεω­φο­ρεί­ων Ηλεί­ας Αλ. Τσα­ου­σά­κης, εκπρό­σω­ποι του ΔΣ του Αγρο­τι­κού Συλ­λό­γου Καυ­κα­νιάς, εκπρό­σω­ποι των επι­τρο­πών αγώ­να Χελι­δο­νί­ου και Καυ­κα­νιάς, ενώ παρα­βρέ­θη­κε ο δήμαρ­χος Αρχαί­ας Ολυ­μπί­ας Γιώρ­γος Γιωρ­γιό­που­λος.

Αμέ­σως μετά, η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ κατευ­θύν­θη­κε στο χωριό Λάλα όπου ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ είχε σύντο­μη συνο­μι­λία με τον πρό­ε­δρο της τοπι­κής κοι­νό­τη­τας Νίκο Νικο­λα­κό­που­λο και τον αντι­δή­μαρ­χο Αρχαί­ας Ολυ­μπί­ας Ιωάν­νη Αλε­ξαν­δρό­που­λο. Η περιο­δεία κατέ­λη­ξε στο χωριό Φολόη όπου ο Δ. Κου­τσού­μπας χαι­ρέ­τι­σε κατοί­κους του χωριού.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας παίρ­νο­ντας το λόγο μετά τις παρεμ­βά­σεις των εκπρο­σώ­πων των φορέ­ων τόνι­σε: «Τα δύσκο­λα αρχί­ζουν από τώρα, δεν τέλειω­σαν με το σβή­σι­μο της πυρ­κα­γιάς στην Ηλεία, στην Αρχαία Ολυ­μπία, στα χωριά σας, στα υπό­λοι­πα χωριά της πατρί­δας μας. Άρα, λοι­πόν, σωστά λέτε ότι “πρέ­πει να είμα­στε ενω­μέ­νοι”, για­τί όλοι είμα­στε εργα­ζό­με­νοι, εργά­τες, υπάλ­λη­λοι, αγρό­τες, επαγ­γελ­μα­τί­ες, βιο­τέ­χνες, έμπο­ροι, μαθη­τές, φοι­τη­τές, λαϊ­κές οικο­γέ­νειες. Για­τί εμείς έχου­με τελι­κά έναν κοι­νό αντί­πα­λο και πρέ­πει να κρα­τή­σου­με την ενό­τη­τά μας, αλλά και την αγω­νι­στι­κή μας διά­θε­ση σαν λαός και ο κάθε τόπος ξεχωριστά.

Για­τί μόνο με τον αγώ­να ‑σωστά πάλι το επι­ση­μά­να­τε- μπο­ρεί να πιέ­σου­με κι αυτές τελι­κά οι διεκ­δι­κή­σεις να έχουν απο­τε­λέ­σμα­τα. Για­τί τα ψεύ­τι­κα τα λόγια, τα μεγά­λα, τα ζήσα­τε, τα ζού­με χρό­νια, δεκα­ε­τί­ες τώρα. Τα ίδια λένε όλοι οι κυβερ­νώ­ντες και τελι­κά, μόλις σβή­σουν τα φώτα της δημο­σιό­τη­τας, μόλις τελειώ­σουν οι πυρ­κα­γιές και μόλις τελειώ­σουν οι μεγά­λες υπο­σχέ­σεις, όλα αυτά πετιού­νται στο καλά­θι των αχρή­στων ή στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση μένουν στα συρ­τά­ρια των υπουρ­γών και των κυβερνώντων.

Θα μας ακού­σα­τε από την πρώ­τη μέρα και εμέ­να προ­σω­πι­κά και όλη την Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα, τα στε­λέ­χη του Κόμ­μα­τος, να λέμε ότι “μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει το λαό”. Δεν περι­μέ­νου­με ούτε “μεσ­σί­ες”, ούτε “φωστή­ρες”, δεν υπάρ­χουν τέτοιοι. Για­τί δυστυ­χώς αυτοί που έχουν κυβερ­νή­σει μέχρι σήμε­ρα, αυτοί που εξα­κο­λου­θούν να κυβερ­νά­νε, αυτοί που έχουν την εξου­σία είναι σε αντί­θε­τη ρότα από τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Είναι σε αντί­θε­τη γραμ­μή και από το λαό της Ηλεί­ας και από τους κατοί­κους των χωριών. Και γι’ αυτό εδώ και πάρα πολ­λά χρό­νια κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο. Μόνο που δεν είναι απλό λάθος, είναι στρα­τη­γι­κή επι­λο­γή. Το σχέ­διο τους συνο­λι­κά είναι λάθος, οι προ­τά­σεις, τα μέτρα που παίρ­νουν είναι λάθος».

koutsoumpas xorio lalas 07

100% αποζημιώσεις

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, μιλώ­ντας για τα μέτρα απο­κα­τά­στα­σης, τόνι­σε: «Να υλο­ποι­η­θεί η πρό­τα­ση του ΚΚΕ για 100% απο­ζη­μιώ­σεις χωρίς όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις, σε όλους τους πλη­γέ­ντες, σε όλους τους πυρό­πλη­κτους. Είτε έχουν κατοι­κία, είτε έχουν ελιές, είτε μελίσ­σια, είτε έχουν ρετσί­νι όπως στην Εύβοια, είτε έχουν αμπέ­λια, στα­φί­δα όπως εδώ. Για οτι­δή­πο­τε έχει κατα­στρα­φεί από καλ­λιερ­γή­σι­μες εκτά­σεις, σπί­τια, από την παρα­γω­γή, από το ίδιο εισό­δη­μα η απο­ζη­μί­ω­ση δεν μπο­ρεί να είναι κάτω από το 100%. Για­τί άμα αρχί­σουν οι εκπτώ­σεις θα δεί­τε που θα φτά­σουν τελι­κά. Λένε “για δύο χρό­νια θα σου δώσω ένα επί­δο­μα εσέ­να που έχεις τις ελιές και σου κάη­καν, για να μπο­ρέ­σεις να τις απο­κα­τα­στή­σεις”. Μα ποιον κοροϊ­δεύ­ουν; Δεν ξέρουν δηλα­δή ότι ούτε σε δύο, ούτε σε τέσ­σε­ρα χρό­νια μπο­ρείς να έχεις ξανά ελιά που να καρ­πί­σει και να σου βγά­λει και ελιά, για να έχεις και λάδι; Γίνο­νται αυτά τα πράγ­μα­τα; Όταν σου λένε “τον ΕΝΦΙΑ με κατα­γραμ­μέ­νη κατα­στρο­φή στην πρώ­τη κατοι­κία να μην τον πλη­ρώ­σεις”, τι σημαί­νει αυτό; Δηλα­δή αυτός που δεν κάη­κε το σπί­τι του για­τί το έσω­σε ο ίδιος δια­κιν­δυ­νεύ­ο­ντας τη ζωή του, αλλά κάη­κε η ελιά από την οποία ζού­σε ή κάη­καν τα στρέμ­μα­τα που είχε δίπλα το δάσος από το οποίο επί­σης ζού­σε πώς θα μπο­ρέ­σει να πλη­ρώ­σει ΕΝΦΙΑ, από πού θα έχει εισόδημα;

Εμείς κρα­τά­με μικρό “καλά­θι” και γι’ αυτά που λένε οι σημε­ρι­νοί κυβερ­νώ­ντες, αλλά και για­τί έχου­με την πεί­ρα του παρελ­θό­ντος. Αν ρωτή­σε­τε τους πλη­γέ­ντες πριν δύο χρό­νια, δέκα χρό­νια το τι τελι­κά πήραν για να απο­κα­τα­στα­θούν, όχι μόνο είναι ψίχου­λα, αλλά πολ­λούς τους πέτα­ξαν και εκτός ακό­μα και από αυτά τα μικρά τα ψίχουλα.

Άρα, λοι­πόν, πρέ­πει να είμα­στε σε επα­γρύ­πνη­ση. Οι απο­ζη­μιώ­σεις δεν μπο­ρεί να είναι λιγό­τε­ρο από το 100% για όλες τις ζημιές που έγι­ναν και χωρίς αστε­ρί­σκους και “ναι μεν, αλλά…”. Χρειά­ζε­ται άμε­ση απο­ζη­μί­ω­ση, έκτα­κτο επί­δο­μα για να μπο­ρέ­σουν όλοι να ορθο­πο­δή­σουν αυτή τη στιγ­μή και να γίνει στοι­χειώ­δης απο­κα­τά­στα­ση. Και βεβαί­ως χρειά­ζε­ται για αρκε­τά χρό­νια απαλ­λα­γές από ΕΝΦΙΑ, φόρους, ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές και όχι να ζουν με τη θηλιά των τρα­πε­ζών, της ΔΕΗ, να τους κόβουν το ρεύ­μα ή να τους κόβουν το νερό ή να τους κυνη­γά η τρά­πε­ζα και με απει­λή φυλάκισης».

Δεν υπάρχει ενιαίο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ μίλη­σε για τις ευθύ­νες των κυβερ­νή­σε­ων λέγο­ντας πως: «Πρέ­πει να δού­με την ουσία των προ­βλη­μά­των, για­τί φτά­νου­με ως εδώ. Θα μας έχε­τε ακού­σει να λέμε ότι το σημε­ρι­νό σχέ­διο είναι λάθος συνο­λι­κά από όλες τις κυβερ­νή­σεις. Περισ­σό­τε­ρο τα τελευ­ταία χρό­νια, ξεκί­νη­σε μετά το 1998, τότε ήταν κυβέρ­νη­ση το ΠΑΣΟΚ του Σημί­τη. Ακο­λού­θη­σαν η ΝΔ, κυβερ­νή­σεις συνερ­γα­σί­ας, ο ΣΥΡΙΖΑ, διά­φο­ροι άλλοι, σήμε­ρα ξανά η ΝΔ. Τότε δια­χω­ρί­στη­κε από το ενιαίο σχέ­διο αντι­με­τώ­πι­σης η πρό­λη­ψη ‑δηλα­δή αυτό που πρέ­πει να κάνει το κρά­τος πριν ξεσπά­σει οποια­δή­πο­τε πυρ­κα­γιά κλπ.- από την κατα­στο­λή της πυρ­κα­γιάς. Πρέ­πει να υπάρ­χει ένα ενιαίο σχέ­διο. Ξέρο­ντας ότι το 65% της ελλη­νι­κής γης είναι δάσος, είναι δασι­κές εκτά­σεις, εκτός από τις καλ­λιερ­γή­σι­μες και δίνεις μόνο το 0,04% του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού γι’ αυτό το δάσος είναι φυσι­κό κι επό­με­νο η πρό­λη­ψη να είναι μηδέν εις το πηλίκον.

Άρα, λοι­πόν, δεν έχεις ούτε επαρ­κή πυρο­σβε­στι­κά μέσα, δεν έχεις πυρο­σβε­στι­κό σώμα επαρ­κές, δηλα­δή πυρο­σβέ­στες αρκε­τούς, μόνι­μους, οι οποί­οι να δου­λεύ­ουν το χει­μώ­να για να προ­ε­τοι­μά­ζουν το έδα­φος και σε αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα και σε δασο­προ­στα­σία, στην πρό­λη­ψη, στο άνοιγ­μα δρό­μων κλπ. και το καλο­καί­ρι να τους καλείς να σβή­νουν τις φωτιές. Δεν έχεις ενα­έ­ρια μέσα αρκε­τά, έτσι ώστε να είναι stand by, έτοι­μα για να δρά­σουν και να επι­δρά­σουν αμέ­σως πάνω στη φωτιά. Δεν έχεις στε­λε­χω­μέ­νες δασι­κές υπη­ρε­σί­ες κλπ.

Άρα, λοι­πόν, δεν κάνεις πρό­λη­ψη. Μετά πάμε στην αντι­με­τώ­πι­ση. Αν δεν έχεις αυτά τα μέσα, καθυ­στε­ρείς. Όταν δεν έχεις οργα­νω­μέ­νο σχέ­διο, τη μια αφή­νεις τον κόσμο να καί­γε­ται, την άλλη του λες “τρε­χά­τε να σωθεί­τε”. Μπο­ρεί δηλα­δή σήμε­ρα να είμα­στε ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι με αυτά που είπε ο κ. Μητσο­τά­κης, ότι δεν είχα­με παρά μόνο έναν νεκρό το φετι­νό καλο­καί­ρι από τις πυρ­κα­γιές, τον άτυ­χο συνάν­θρω­πο μας, τον δασο­πυ­ρο­σβέ­στη που σκο­τώ­θη­κε στην ώρα του καθή­κο­ντος; Αν δεν κάθο­νταν οι άνθρω­ποι να σώσουν τα σπί­τια τους, τα χωρά­φια τους, την κτη­νο­τρο­φι­κή μονά­δα, το στά­βλο, την απο­θή­κη, οτι­δή­πο­τε μπο­ρού­σε να σώσει με τη βοή­θεια των γει­τό­νων του, άλλων ανθρώ­πων που έτρε­ξαν εκεί­νη την κρί­σι­μη ώρα, θα είχαν καεί πολύ περισ­σό­τε­ρα σπί­τια. Για­τί η ορι­ζό­ντια εκκέ­νω­ση δεν γίνε­ται έτσι, θέλει σχέδιο.

Φυσι­κά είμα­στε ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι που δεν θρη­νή­σα­με ζωές, αυτό εξυ­πα­κού­ε­ται! Όταν όμως όλη η ζωή του ανθρώ­που, που είναι το σπί­τι του, είναι το εισό­δη­μα του, είναι η περιου­σία του φτά­νει σ’ αυτό το σημείο κατα­λα­βαί­νε­τε που μπο­ρεί να οδη­γη­θεί. Αυτός είναι που δεν έχει πλέ­ον πως να ζήσει, να σπου­δά­σει το παι­δί του, να πλη­ρώ­σει το ενοί­κιο. Συμ­φω­νού­με απο­λύ­τως με τα αιτή­μα­τα των νέων ανθρώ­πων, των μαθη­τών, των φοι­τη­τών για ειδι­κό φοι­τη­τι­κό επί­δο­μα για όσους σπου­δά­ζουν, να εξα­σφα­λι­στούν τα ανα­λώ­σι­μα υλι­κά, τα βιβλία τους κλπ.».

Όπως και στην πανδημία, η ευθύνη είναι πρώτα απ’ όλα κρατική

Ανα­φε­ρό­με­νος στις ευθύ­νες του κρά­τους, τόνι­σε: «Για μας η ευθύ­νη, πρώ­τα απ’ όλα πρέ­πει να είναι κρα­τι­κή. Βεβαί­ως, ο καθέ­νας έχει τη δική του ατο­μι­κή ευθύ­νη, όπως για την παν­δη­μία, να φορά­ει τη μάσκα, να προ­στα­τεύ­ε­ται, να κάνει αυτά που πρέ­πει, να παίρ­νει κάποια μέτρα. Αλλά το κρά­τος έχει την κύρια ευθύ­νη και για να φτιά­ξει νοσο­κο­μεία, να έχει ΜΕΘ, για­τρούς, νοση­λευ­τές που λεί­πουν, να πάρει μέτρα στα ΜΜΜ, στα σχο­λεία, στις σχο­λές, για να ανοί­ξουν κανο­νι­κά, όπως και στους μεγά­λους χώρους δου­λειάς. Έτσι και στις πυρ­κα­γιές, στις πυρό­πλη­κτες περιο­χές, πρέ­πει να έχει την ευθύ­νη το κρά­τος. Και για το πως θα προ­ε­τοι­μά­σει την κατά­στα­ση ώστε να μη θρη­νού­με χαμέ­νες ζωές, περιου­σί­ες, αλλά και πως θα μπο­ρού­με να σβή­νου­με έγκαι­ρα τη φωτιά κι όχι να περι­μέ­νου­με και να γίνε­ται αυτό το αλα­λούμ με απο­τέ­λε­σμα να θρη­νού­με τις ίδιες τις ζωές των συναν­θρώ­πων μας. Και λέω τις πραγ­μα­τι­κές ζωές, αυτό που είναι το σπί­τι που μένω, οι ανα­μνή­σεις που έχω, αλλά και η δου­λειά που κάνω, το εισό­δη­μα που έχω κλπ.

Αυτά είναι τα κρί­σι­μα ζητή­μα­τα κι απ’ αυτήν την άπο­ψη θεω­ρού­με ότι στην προ­με­τω­πί­δα των αγώ­νων, των κινη­το­ποι­ή­σε­ων και των αιτη­μά­των πρέ­πει να είναι το κεντρι­κό σχέ­διο με ευθύ­νη της εκά­στο­τε κυβέρ­νη­σης, δεν είναι σχέ­διο που θα έχει ένας σύλ­λο­γος, μια κοι­νό­τη­τα. Ούτε ο τοπι­κός δήμος μπο­ρεί να λύσει όλα αυτά τα ζητή­μα­τα, βοη­θη­τι­κά θα είναι ο δήμος, η κοι­νό­τη­τα και τα εργα­τι­κά σωμα­τεία, οι φορείς, οι σύλ­λο­γοι θα πρω­το­στα­τούν σ’ αυτά. Αλλά το κρά­τος πρέ­πει να επι­λύ­σει τα ζητή­μα­τα με γεν­ναία χρη­μα­το­δό­τη­ση, με πρό­σλη­ψη ανθρώ­πων, με μέσα για την αντι­με­τώ­πι­ση της κατά­στα­σης. Αλλιώς είναι λόγια του αέρα. Τα λένε μόνο για να καθη­συ­χά­σουν όσο το πρό­βλη­μα είναι στην επι­και­ρό­τη­τα και μιλούν γι’ αυτό τα ΜΜΕ. Έχει σημα­σία η σημε­ρι­νή συνά­ντη­ση τώρα που πέφτουν τα φώτα της δημο­σιό­τη­τας κι αρχί­ζουν να ξεχνάνε».

Για τον κυβερνητικό ανασχηματισμό

Μιλώ­ντας για τον ανα­σχη­μα­τι­σμό τόνι­σε: «Σήμε­ρα αν κάνει ανα­σχη­μα­τι­σμό κι αλλά­ξει μερι­κούς υπουρ­γούς, ο κος Μητσο­τά­κης στην κυβέρ­νη­ση του όλοι θα λένε “να τους άλλα­ξε, να τιμώ­ρη­σε κάποιους, να έδει­ξε τους υπεύ­θυ­νους”, αλλά υπεύ­θυ­νοι είναι όλοι τους. Δεν μπο­ρεί να βλέ­που­με μόνο το δέντρο και να χάνου­με το δάσος. Οι πολι­τι­κές τους είναι υπεύ­θυ­νες γι’ αυτά».

Η κλιματική αλλαγή ως άλλοθι 

Για την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή, ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας επι­σή­μα­νε: «Δεν μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποιούν την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή ως άλλο­θι των ευθυ­νών τους. Πριν είχα­με το “στρα­τη­γό άνε­μο”, μετά είχα­με τον καύ­σω­να που έκαι­γε το περι­βάλ­λον χωρίς να έχου­με μπο­φόρ, μετά ήρθε η κλι­μα­τι­κή αλλα­γή και η κλι­μα­τι­κή κρί­ση. Μα η κλι­μα­τι­κή αλλα­γή υπήρ­χε και θα υπάρ­χει. Και πριν 33 χρό­νια γίνα­νε κατα­στρο­φές, κάη­κε 1,5 εκατ. στρέμ­μα­τα δάσους. Και πριν 15 χρό­νια, εδώ στην Ηλεία το 2007 με τις τερά­στιες κατα­στρο­φές. Για­τί μιλά­νε μερι­κοί μόνο για φέτος, για 120 χιλιά­δες στρέμ­μα­τα μόνο. Αν προ­σθέ­σεις κι όλα τα προη­γού­με­να, δεν έχει κατα­στρα­φεί η Ηλεία, η Αρχαία Ολυ­μπία, όλη αυτή η περιο­χή; Βεβαί­ως έχουν σημα­σία και οι αρχαιο­λο­γι­κοί τόποι, η ιστο­ρι­κή σημα­σία που έχει εδώ η περιο­χή, βεβαί­ως χρειά­ζε­ται να τα προ­στα­τεύ­σου­με. Αλλά πρέ­πει πρώ­τα απ’ όλα να προ­στα­τεύ­σου­με τους ανθρώ­πους μας, τις περιου­σί­ες τους, το εισό­δη­μα τους απ’ αυτό που ζουν, για να μπο­ρεί να ζει και αυτός ο τόπος. Για­τί ένας τόπος, όπως εδώ, δεν είναι μόνο αρχαιο­λο­γι­κοί χώροι, είναι και οι ζωντα­νοί άνθρω­ποι, αυτοί που μένουν κι αγω­νί­ζο­νται για το μερο­κά­μα­το, για να ζήσουν τις οικο­γέ­νειες τους, για να ανα­δεί­ξουν τον τόπο τους. Εδώ πρέ­πει να ζήσου­με, ο καθέ­νας στον τόπο του, δεν μπο­ρεί να γυρ­νά­ει από δω κι από κει ψάχνο­ντας δου­λειά, επει­δή τον καί­νε κάποιοι για τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα ή επει­δή δεν παίρ­νουν έγκαι­ρα τα μέτρα που χρειάζεται».

Ο λαϊκός αγώνας θα δώσει λύσεις

Επί­σης, σημεί­ω­σε: «Όλα αυτά δεν λύνο­νται αν βαρέ­σω το χέρι παρα­πά­νω στη Βου­λή, μη νομί­ζε­τε ότι θα στε­να­χω­ρη­θούν και πολύ. Δεν λύνο­νται αυτά τα ζητή­μα­τα έτσι. Ο λαϊ­κός αγώ­νας θα τα λύσει, η λαϊ­κή ενό­τη­τα, η πάλη, η διεκ­δί­κη­ση. Γι αυτό πρέ­πει να είμα­στε επί ποδός πολέ­μου, πρέ­πει να υπάρ­χει επα­γρύ­πνη­ση, ετοι­μό­τη­τα, για­τί αυτοί για άλλα στοχεύουν.

Η εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της γης, η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση κι όλα αυτά είναι αυτά που μας έφτα­σαν και σε αυτή την κατά­ντια εκτός των άλλων. Για­τί, αν δίνεις σε ιδιώ­τες επεν­δυ­τές, αυτοί δεν θα κοι­τά­ξουν να φτιά­ξουν την ελιά, τη στα­φί­δα, τα μελίσ­σια, το δάσος, τα σπί­τια, τις άλλες καλ­λιέρ­γειες. Θα κοι­τά­ξουν να φτιά­ξουν καμιά μεγά­λη ξενο­δο­χεια­κή μονά­δα, να φέρουν ανα­νε­ώ­σι­μες πηγές ενέρ­γειας εν ονό­μα­τι της πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης πάνω στα καμέ­να, δηλα­δή να φτιά­ξουν δρό­μους για να περ­νά­νε οι ανε­μο­γεν­νή­τριες και πάει λέγο­ντας. Αλλά αυτό δεν είναι ανά­πτυ­ξη για το λαό, αυτό είναι ανά­πτυ­ξη για τα μονο­πώ­λια, για να κλεί­νουν οι έμπο­ροι τα μαγα­ζιά τους, για να μην έχει δου­λειά ο εργά­της, να μην έχει εισό­δη­μα και βιος ο αγρό­της. Αυτό είναι το ζήτη­μα. Και όλα αυτά ενιαία πρέ­πει να τα δού­με, ενιαία να τα αντιμετωπίσουμε».

Προτεραιότητα η αντιπλημμυρική προστασία

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας τόνι­σε και την ανά­γκη των αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων, λέγο­ντας: «Προει­δο­ποιού­με για μία ακό­μη φορά, η προ­τε­ραιό­τη­τα πρέ­πει να είναι η αντι­πλημ­μυ­ρι­κή προ­στα­σία, τα αντι­δια­βρω­τι­κά έργα, για­τί έρχε­ται φθι­νό­πω­ρο, χει­μώ­νας και θα έχου­με νέες κατα­στρο­φές. Χωρίς δάσος ξέρε­τε ότι είναι πιο εύκο­λα τα πλημ­μυ­ρι­κά φαι­νό­με­να. Εδώ έχει ποτα­μούς, ρέμα­τα, δεν έχουν παρ­θεί μέτρα εδώ και πολ­λά χρό­νια και πρέ­πει πάλι να είμα­στε σε ετοι­μό­τη­τα, για να επι­λυ­θούν τέτοια ζητή­μα­τα. Θα κάνου­με ό,τι περ­νά­ει από το χέρι μας και στη Βου­λή και στην Ευρω­βου­λή. Αλλά ξέρε­τε ο Ευρω­παϊ­κός Κανο­νι­σμός, αυτά που λέει η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή, είναι ότι δεν θεω­ρεί επι­λέ­ξι­μα έργα τα αντι­πυ­ρι­κά, τη δασο­προ­στα­σία, τα αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα, την αντι­σει­σμι­κή θωρά­κι­ση της χώρας, όλα αυτά τα κρί­σι­μα ζητή­μα­τα. Δεν τα θεω­ρούν επι­λέ­ξι­μα, για­τί πρέ­πει να είναι αντα­πο­δο­τι­κά, για­τί είναι στη λογι­κή του “κόστους-οφέ­λους”. Έχει κόστος ένα έργο και δεν θα φέρει άμε­σα κέρ­δη στον επενδυτή.

Πολ­λοί μερι­κές φορές μας λένε: «“Μα τώρα τι θέλε­τε πάλι με την ΕΕ τα βάζε­τε, μόνο η κυβέρ­νη­ση φταί­ει και η κεντρι­κή εξου­σία, δεν φταί­νε οι άνθρω­ποι”; Όλα έχουν μία συνέ­χεια, η πολι­τι­κή που ασκεί ο καθέ­νας που παίρ­νει την εξου­σία σε αυτή εδώ τη χώρα έχει να κάνει και με την ΕΕ και με τι του λένε οι “μεγά­λοι” εδώ του τόπου, δηλα­δή, τα μονο­πώ­λια, οι όμι­λοι που έχουν τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα. Σε αυτούς πει­θαρ­χεί αντί να πει­θαρ­χή­σει στο λαϊ­κό συμ­φέ­ρον, όπως έχει υπο­χρέ­ω­ση και όπως λέει προ­ε­κλο­γι­κά υπο­σχό­με­νος στους πολί­τες να τους ψηφί­ζουν. Αυτή είναι η όλη ιστορία».

koutsoumpas syskepsi foreon 25

Οι παρεμβάσεις των φορέων

Τα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα των λαϊ­κών οικο­γε­νειών της περιο­χής, μετά την πυρ­κα­γιά που κατέ­κα­ψε καλ­λιέρ­γειες και τους στέ­ρη­σε το εισό­δη­μά τους, σκια­γρά­φη­σαν στις σύντο­μες παρεμ­βά­σεις τους στη μαζι­κή σύσκε­ψη οι εκπρό­σω­ποι της επι­τρο­πής πυρό­πλη­κτων, φορέ­ων και συλ­λό­γων των πλη­γει­σών περιο­χών, ζητώ­ντας όλοι τη στή­ρι­ξη του ΚΚΕ στην προ­σπά­θεια να διεκ­δι­κή­σουν ουσια­στι­κές απο­ζη­μιώ­σεις και ικα­νο­ποί­η­ση των δίκαιων διεκ­δι­κή­σε­ών τους.

Ο Θανά­σης Βομπί­ρης, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Ηλεί­ας τόνι­σε ότι η κατα­στρο­φή είναι τερά­στια στην αγρο­τι­κή παρα­γω­γή και την κτη­νο­τρο­φία, ότι τα σπί­τια σώθη­καν για­τί οι κάτοι­κοι δημιούρ­γη­σαν ομά­δες πυρα­σφά­λειας και έδω­σαν πολυ­ή­με­ρο αγώ­να ενά­ντια στις φλό­γες και τους κάλε­σε να συμ­με­τά­σχουν στο συλ­λα­λη­τή­ριο που διορ­γα­νώ­νει η επι­τρο­πή την Τετάρ­τη, να οργα­νώ­σουν τον αγώ­να για να κατα­λο­γι­στούν οι ευθύ­νες «σε αυτούς που άφη­σαν να καεί ο νομός μας, να διεκ­δι­κή­σου­με να μεί­νου­με στα χωρά­φια και στη ζωή μας εδώ».

Η Νατάσ­σα Πανα­γιω­τά­ρα, πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Αμα­λιά­δας, ζήτη­σε «να βοη­θή­σε­τε στην κατεύ­θυν­ση να στα­θεί στα πόδια του ο νομός», ενώ στά­θη­κε ιδιαί­τε­ρα στη σημα­σία να γίνουν αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα, σημειώ­νο­ντας ότι το 2007, στην προη­γού­με­νη μεγά­λη πυρ­κα­γιά, αυτά δεν έγι­ναν ποτέ.

Ο Γιώρ­γος Ρηγό­που­λος, πρό­ε­δρος της τοπι­κής κοι­νό­τη­τας Καυ­κα­νιάς, μίλη­σε για ολο­κλη­ρω­τι­κή κατα­στρο­φή του χωριού και ζήτη­σε τη βοή­θεια του ΚΚΕ για ουσια­στι­κές απο­ζη­μιώ­σεις και βοή­θεια ώστε να δια­σω­θεί ο καρ­πός που απέ­μει­νε στα δέντρα που διασώθηκαν.

Η Ευγε­νία Φωτο­πού­λου, πρό­ε­δρος της τοπι­κής κοι­νό­τη­τας Κλα­δέ­ου, σημεί­ω­σε πως τα προ­βλή­μα­τα είναι φοβε­ρά, άλλα­ξε η καθη­με­ρι­νό­τη­τα, όλη η ζωή των κατοί­κων. Σημεί­ω­σε πως υπάρ­χουν οικο­γέ­νειες που δεν θα έχουν αύριο να πάρουν ψωμί, αφού όλοι σχε­δόν εξαρ­τώ­νται απ’ τη γη για την επι­βί­ω­σή τους. Υπο­γράμ­μι­σε πως καμία βοή­θεια δεν υπάρ­χει απ’ το κρά­τος και πρό­σθε­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά πως «ακούω συνέ­χεια, δεν έχου­με θύμα­τα. Νεκρούς δεν έχου­με, θύμα­τα είμα­στε όλοι, για­τί όταν δεν θα έχω να πλη­ρώ­σω τη ΔΕΗ θύμα είμαι», σημειώ­νο­ντας πως «είμα­στε υπεύ­θυ­νοι, βιο­πα­λαι­στές, μέσα από μας ζουν και άλλοι, άλλοι έχουν κατά­κοι­τους γονείς, παι­διά με ειδι­κές ανά­γκες, παι­διά που σπου­δά­ζουν. Η ΔΕΗ έστει­λε τους πρώ­τους λογα­ρια­σμούς, πώς θα τους πλη­ρώ­σου­με; Μετά δύο μήνες να σας φέρω του­λά­χι­στον τριά­ντα λογα­ρια­σμούς που θα είναι κομ­μέ­νοι. Μας θυμού­νται μόνο προ­ε­κλο­γι­κά. Φτάνει».

Ο Αντρέ­ας Μαρα­γκός, πρό­ε­δρος της τοπι­κής κοι­νό­τη­τας Πεύ­κιες, επε­σή­μα­νε ότι οι δια­δι­κα­σί­ες απο­ζη­μιώ­σε­ων που προ­βλέ­πο­νται απ’ τον ΕΛΓΑ είναι χρο­νο­βό­ρες, την ώρα που ο κόσμος βρί­σκε­ται σε μεγά­λη δυσκο­λία, με πολ­λά προ­βλή­μα­τα και ζήτη­σε ουσια­στι­κές απο­ζη­μιώ­σεις για την κατα­στρο­φή που υπέ­στη­σαν τόσο οι αγρό­τες όσο όμως και οι εργάτες.

Ο Κώστας Χρο­νό­που­λος, πρό­ε­δρος της τοπι­κής κοι­νό­τη­τας Μου­ριάς, εξέ­φρα­σε τον φόβο των κατοί­κων για τις πλημ­μύ­ρες του χει­μώ­να. «Οι κυβερ­νώ­ντες μη μας ξανα­πούν τα ψέμα­τα του 2007, μας είπαν να φύγου­με και δεν τους άκου­σα, αν φεύ­γα­με θα και­γό­ταν το χωριό, θέλου­με τη βοή­θεια τη δική σας, δεν μπο­ρούν να κυβερ­νά­νε με αυτό τον τρό­πο, όλα για το κεφά­λαιο, τίπο­τα για τη φτώ­χεια», σημείωσε.

Ο Γιάν­νης Αντω­νό­που­λος, προϊ­στά­με­νος του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Ηλεί­ας, σημεί­ω­σε ότι οι επι­χει­ρή­σεις χρειά­ζο­νται στή­ρι­ξη και όχι μόνο όσες βρί­σκο­νται στα στε­νά όρια των χαρα­κτη­ρι­σμέ­νων ως πυρό­πλη­κτων περιο­χών, φέρ­νο­ντας ως παρά­δειγ­μα τα λιο­τρί­βια που δεν θα δου­λέ­ψουν, ανε­ξάρ­τη­τα απ’ το αν βρί­σκο­νται σε περιο­χή που κατα­στρά­φη­κε ή όχι. Υπεν­θύ­μι­σε την αρνη­τι­κή εμπει­ρία του 2007, όπου τα χρή­μα­τα δωρε­ών για τους πυρό­πλη­κτους του λεγό­με­νου «Ταμεί­ου Μολυ­βιά­τη» δεν έφτα­σαν ποτέ σε αυτούς και ζήτη­σε τη στή­ρι­ξη του ΚΚΕ στην προ­σπά­θεια αυτήν τη φορά να δοθούν απο­ζη­μιώ­σεις που θα καλύ­πτουν τους πληγέντες.

Ο Γιάν­νης Κων­στα­ντό­που­λος, μέλος του ΔΣ της Κυνη­γε­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας Πελο­πον­νή­σου, τόνι­σε την ανά­γκη να υπάρ­ξει σχέ­διο δρά­σης και πρό­λη­ψης, αλλιώς σε δέκα χρό­νια πάλι για τα ίδια θα μιλά­με, όπως είπε, και ζήτη­σε οι άνθρω­ποι που ζού­σαν απ’ τη γη και το δάσος να έχουν ρόλο και λόγο στην προ­στα­σία του, για να προ­λη­φθούν μελ­λο­ντι­κές κατα­στρο­φές. «Τους πλη­γέ­ντες να τους δού­με και σε ένα χρό­νο, οι συνέ­πειες είναι μακρο­χρό­νιες, το πρό­βλη­μα θα φανεί μετά από λίγο και­ρό και τότε, όταν τα φώτα της δημο­σιό­τη­τας σβή­σουν, θα μεί­νουν με την απελ­πι­σία τους», τόνισε.

Ο Δημή­τρης Θεο­δω­ρό­που­λος, πρό­ε­δρος του Φαρ­μα­κευ­τι­κού Συλ­λό­γου Ηλεί­ας, σημεί­ω­σε: «Η Ηλεία κάη­κε πολ­λές φορές και η εμπει­ρία δεν μας πεί­θει ότι θα γίνει κάτι δια­φο­ρε­τι­κό. Η αντι­με­τώ­πι­ση ίδια, υπο­σχέ­σεις, βου­λευ­τές που γυρί­ζουν και μιλά­νε καθη­με­ρι­νά, λέει, με τους αρμο­δί­ους και τελι­κά το παρα­μύ­θι πάει σύν­νε­φο, μερι­κά πράγ­μα­τα πρέ­πει να τα δού­με πάλι απ’ την αρχή και συνο­λι­κά. Μιλά­με για ανα­δά­σω­ση σε ιδιω­τι­κό φορέα, δεν είμαι ειδι­κός, δεν χρειά­ζε­ται να φρά­ξου­με αυτά που κάη­καν και θα ξανα­γί­νουν», σημειώ­νο­ντας πως «κάποιοι δεν θα έχουν να φάνε και κάποιοι θα βγά­λουν κέρδη».

Ο Τάκης Μυλω­νό­που­λος, γραμ­μα­τέ­ας του Φαρ­μα­κευ­τι­κού Συλ­λό­γου, σημεί­ω­σε: «Απ’ το 2007 έως σήμε­ρα, δεν έχου­με δει απο­λύ­τως τίπο­τα, καμία πρό­λη­ψη, καμία πυρο­προ­στα­σία, ό,τι μας έτα­ξαν έπεα πτε­ρό­ε­ντα, δεν έγι­νε απο­λύ­τως τίπο­τα (…) Για ποιες απο­ζη­μιώ­σεις μας μιλά­νε; Δεν περι­μέ­νω τίπο­τα. Τη μόνη πρό­λη­ψη που περι­μέ­νω και είναι ευκαι­ρία είναι ο κόσμος να πάρει το μέλ­λον του στα χέρια του. Διεκ­δι­κή­στε δυνα­μι­κά αυτό που σας ανή­κει, τη ζωή σας, το βιος σας, στην Εύβοια ήδη το ξεκί­νη­σαν, μην περι­μέ­νε­τε απο­ζη­μιώ­σεις και επι­δό­μα­τα, είναι ευκαι­ρία να πάρε­τε τα πράγ­μα­τα στα χέρια σας».

Ο Νίκος Ζαρό­κω­στας, πρό­ε­δρος του Εμπο­ρι­κού Συλ­λό­γου Αρχαί­ας Ολυ­μπί­ας, μίλη­σε για οικο­λο­γι­κή και οικο­νο­μι­κή κατα­στρο­φή, για οικο­γέ­νειες που δεν έχουν να ταΐ­σουν τα παι­διά τους, ανα­φέρ­θη­κε στα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα του εμπο­ρι­κού κόσμου, που αν και σε μια περιο­χή με τερά­στια επι­σκε­ψι­μό­τη­τα, οι οργα­νω­μέ­νες επι­σκέ­ψεις από ομί­λους δεν αφή­νουν τίπο­τα στην τοπι­κή οικο­νο­μία. «Οι νομο­θε­σί­ες τους είναι για να εξυ­πη­ρε­τού­νται μονο­πώ­λια, δεν θα γίνει ανε­κτό αυτό το πράγ­μα, θα αγω­νι­στού­με αυτή τη φορά, θα κλεί­σου­με δρό­μους, θα αντι­δρά­σου­με, διό­τι θλί­βο­μαι να κάνω τον πρό­ε­δρο σε μια πεθα­μέ­νη αγο­ρά. Να βοη­θή­σε­τε κι εσείς, σας ακούω αλλά έκα­να το λάθος να μην σας ψηφί­σω, να ανα­δεί­ξε­τε αυτά που σας λέμε», ανέφερε.

Η Δήμη­τρα Γεν­νη­μα­τά, εκπρό­σω­πος του 15μελούς του Γυμνα­σί­ου Αρχαί­ας Ολυ­μπί­ας, τόνι­σε ότι πολ­λές οικο­γέ­νειες έχα­σαν το μονα­δι­κό τους εισό­δη­μα και δεν μπο­ρούν να στη­ρί­ξουν τα παι­διά τους, αντί­στοι­χα μαθη­τές που πρέ­πει να πάνε να σπου­δά­σουν πρέ­πει να τους εξα­σφα­λι­στεί στε­γα­στι­κό επί­δο­μα ή φοι­τη­τι­κή εστία. Ανα­φο­ρά έκα­νε και στο άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων, την ώρα που η Ηλεία βρά­ζει από κρού­σμα­τα, δίχως να έχει ληφθεί κανέ­να ουσια­στι­κό μέτρο και ζήτη­σε έστω στο παρά πέντε να ληφθούν τα απα­ραί­τη­τα μέτρα προ­στα­σί­ας των μαθη­τών και των οικο­γε­νειών τους.

Η Στέλ­λα Χρο­νο­πού­λου, αγρό­τισ­σα, κτη­νο­τρό­φος και μελισ­σο­κό­μος, σημεί­ω­σε: «Η ζωή μας ήταν έτσι κι αλλιώς δύσκο­λη και τώρα η φωτιά ήρθε να απο­τε­λειώ­σει τα ζώα μας, τις καλ­λιέρ­γειες, με απο­τέ­λε­σμα κάθε κτη­νο­τρό­φος να ανα­γκά­ζε­ται να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέ­πη για ζωο­τρο­φές, εμείς ανα­γκα­ζό­μα­στε να μετα­φέ­ρου­με τα μελίσ­σια σε πολύ μακρι­νό­τε­ρες περιο­χές, αυξά­νε­ται το κόστος παρα­γω­γής, αλλά τα προ­ϊ­ό­ντα μας τα που­λά­με σε ίδιες τιμές. Οι υπο­σχέ­σεις, τα ψίχου­λα που μας δίνουν θα μας τα πάρουν διπλά αργό­τε­ρα, όλα θα φορ­τω­θούν στις πλά­τες μας, όποια κυβέρ­νη­ση κι αν είναι ίδια πολι­τι­κή, να μην δια­λέ­γου­με ποιος θα μας ξεζου­μί­ζει, να οργα­νω­θού­με και να αγω­νι­στού­με για τις ζωές και τον τόπο μας. Οχι επαί­τες, να απαι­τού­με αυτό που δικαιού­μα­στε. Ο αγώ­νας είναι η μόνη λύση για το αύριο».

Τέλος, ο πρώ­ην δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Φολό­ης Κώστας Μου­λα­γιάν­νης σημεί­ω­σε πως «τα ζήσα­με και παλιό­τε­ρα, τα ζού­με και τώρα, τίπο­τα δεν έχει γίνει».

Στο τέλος της σύσκε­ψης, ο πρό­ε­δρος του Εμπο­ρι­κού Συλ­λό­γου χάρι­σε στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ αντί­γρα­φα μεταλ­λεί­ων που δίνο­νταν στους Ολυ­μπια­κούς Αγώνες.

Αμέ­σως μετά η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ κατευ­θύν­θη­κε στο Λάλα, όπου ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας είχε σύντο­μη συνο­μι­λία με τον πρό­ε­δρο της τοπι­κής κοι­νό­τη­τας, Νίκο Νικο­λα­κό­που­λο, και τον αντι­δή­μαρ­χο Αρχαί­ας Ολυ­μπί­ας Ιωάν­νη Αλεξανδρόπουλο.

Η περιο­δεία κατέ­λη­ξε στη Φολόη, όπου ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ χαι­ρέ­τι­σε κατοί­κους του χωριού στην πλα­τεία του.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο