Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιοδεία του Κινέζου ΥΠΕΞ στην Αφρική: Με στόχο την παραπέρα ενίσχυση της θέσης του Πεκίνου στην ήπειρο

Στο πλαί­σιο της μακρό­χρο­νης και πολυ­ε­πί­πε­δης ενί­σχυ­σης σχέ­σε­ων με αφρι­κα­νι­κές χώρες που συνε­χί­ζει να προ­ω­θεί η Κίνα, ισχυ­ρο­ποιώ­ντας τη θέση της σε αυτήν την κρί­σι­μη ήπει­ρο, ο νέος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Τσιν Γκανγκ πραγ­μα­το­ποιεί την καθιε­ρω­μέ­νη αφρι­κα­νι­κή περιο­δεία στην αρχή της νέας χρο­νιάς, όπως κάνουν οι προ­κά­το­χοί του απα­ρέ­γκλι­τα εδώ και 33 χρόνια.

Ο Κινέ­ζος υπουρ­γός βρέ­θη­κε χτες στην Αιθιο­πία, συνα­ντώ­ντας τον πρω­θυ­πουρ­γό Αμπιι Αχμεντ και υπο­στη­ρί­ζο­ντας μετα­ξύ άλλων το δικαί­ω­μα της Αφρι­κα­νι­κής Ενω­σης για μόνι­μη εκπρο­σώ­πη­ση στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ.

Μιλώ­ντας στην έδρα των «Αφρι­κα­νι­κών Κέντρων Ελέγ­χου και Απο­τρο­πής Ασθε­νειών» στην Αντίς Αμπέ­μπα (που φτιά­χτη­κε από κινέ­ζι­κα μονο­πώ­λια και με κινέ­ζι­κα δάνεια), έκα­νε λόγο για σχέ­σεις «αμοι­βαί­ας επω­φε­λούς συνερ­γα­σί­ας» της Κίνας με δεκά­δες αφρι­κα­νι­κές χώρες εδώ και αρκε­τές δεκα­ε­τί­ες, δίνο­ντας έμφα­ση στην ασφά­λεια και την οικο­νο­μι­κή ανάπτυξη.

Χαρα­κτή­ρι­σε «φλέ­γον ζήτη­μα» τη μη μόνι­μη εκπρο­σώ­πη­ση των αφρι­κα­νι­κών χωρών στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ, επι­ση­μαί­νο­ντας πως αρκε­τά από τα ζητή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει κατά και­ρούς το Συμ­βού­λιο αφο­ρούν αφρι­κα­νι­κές χώρες.

«Είναι απα­ρά­δε­κτο οι άλλοι να απο­φα­σί­ζουν για λογα­ρια­σμό άλλων. Δεν είναι δίκαιο! Χρεια­ζό­μα­στε μία νέα τάξη σε διε­θνές επί­πε­δο που θα σέβε­ται τα συμ­φέ­ρο­ντα των άλλων», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Κινέ­ζος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, τονί­ζο­ντας πως η χώρα του είναι ένα από τα μόνι­μα μέλη του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ, που πιέ­ζει προς την κατεύ­θυν­ση εκπρο­σώ­πη­σης των αφρι­κα­νι­κών χωρών στο όργα­νο απο­φά­σε­ων των Ηνω­μέ­νων Εθνών.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό του δια­γκω­νι­σμού ΗΠΑ — Κίνας και σε αυτό το ζήτη­μα, είναι ότι στα μέσα του περα­σμέ­νου Δεκέμ­βρη, από το βήμα της Συνό­δου Κορυ­φής ΗΠΑ — Αφρι­κής που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Ουά­σιγ­κτον, ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν καλού­σε την Αφρι­κα­νι­κή Ενω­ση να εντα­χθεί ως μόνι­μο μέλος στο G20, σημειώ­νο­ντας και αυτός ότι «η Αφρι­κή πρέ­πει να έχει μια θέση στο τρα­πέ­ζι σε κάθε δωμά­τιο όπου συζη­τού­νται οι παγκό­σμιες προ­κλή­σεις και σε κάθε θεσμό όπου διε­ξά­γο­νται συζητήσεις»…

Σε ένα τέτοιο φόντο, στην ίδια ομι­λία του στην Αιθιο­πία, ο Κινέ­ζος ΥΠΕΞ απέρ­ρι­ψε την άπο­ψη πως η Κίνα αντα­γω­νί­ζε­ται τις ΗΠΑ στην Αφρι­κή, λέγο­ντας πως αυτό που χρειά­ζε­ται η Αφρι­κή «είναι περισ­σό­τε­ρη αλλη­λεγ­γύη και συνερ­γα­σία και όχι μπλο­κά­ρι­σμα από τον αντα­γω­νι­σμό». Και κατέ­λη­ξε: «Κανείς δεν έχει το δικαί­ω­μα να ανα­γκά­σει την Αφρι­κή να δια­λέ­ξει πλευρά».

Ο νέος Κινέ­ζος ΥΠΕΞ μετά την Αιθιο­πία θα επι­σκε­φθεί την Γκα­μπόν, την Ανγκό­λα, το Μπε­νίν και την Αίγυ­πτο.

Ριζο­σπά­στης.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο