Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιοδικό «Θέματα Παιδείας»: Περιήγηση στην Οθωμανική Αθήνα

Το περιο­δι­κό «Θέμα­τα Παι­δεί­ας» οργα­νώ­νει δωρε­άν περι­ή­γη­ση στα κτί­ρια της Οθω­μα­νι­κής επο­χής στην περιο­χή της Αθή­νας. Θα προη­γη­θεί ξενά­γη­ση στην έκθε­ση του Μορ­φω­τι­κού Ιδρύ­μα­τος Εθνι­κής Τρα­πέ­ζης με θέμα «Πώς μάθαι­ναν γράμ­μα­τα οι Έλλη­νες από την Άλω­ση μέχρι την Επανάσταση».

Ξενα­γοί η Νατά­σα Αβρα­μί­δου και ο Μιχά­λης Δουλ­κέ­ρης, γραμ­μα­τέ­ας και ταμί­ας αντί­στοι­χα, της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Φιλολόγων.

Η περι­ή­γη­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Παρα­σκευή 24 Ιού­νη, στις 5 μ.μ. Σημείο συνά­ντη­σης η οδός Πεσμα­τζό­γλου 1 (Παλαιό Χρηματιστήριο).

Δηλώ­σεις συμ­με­το­χής στο τηλέ­φω­νο 6974374333 ή στο email του περιο­δι­κού: [email protected]

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο