Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιορίζεται το δικαίωμα της απεργίας στην Σουηδία. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 25 Αυγούστου

   Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Ας δού­με τι σκέ­φτη­καν οι Εργο­δό­τες και οι Εργα­το­πα­τέ­ρες της ΓΣΕ Σου­η­δί­ας. Περιο­ρί­ζουν το δικαί­ω­μα της απερ­γί­ας σε αγα­στή συμ­φω­νία μετα­ξύ τους. Απερ­γία κάνεις μόνο σε περί­πτω­ση που δεν υπο­γρά­φει ο εργο­δό­της συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση όποια κιαν είναι αυτή. Κακές συν­θή­κες δου­λειάς, το κάτι καλύ­τε­ρο, συμπα­ρά­στα­ση, διώ­ξεις συνα­δέλ­φων, αθέ­τη­ση της Συλ­λο­γι­κής Σύν­δε­σης, γενι­κό­τε­ρα πολι­τι­κά η εθνι­κά θέμα­τα δεν είναι λόγος απερ­γί­ας. Τι να περι­μέ­νει κανείς  από τα εργο­δο­τι­κά σωμα­τεία άλλω­στε; Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Δια­λέ­γει ο εργο­δό­της με ποιο σωμα­τείο θα υπο­γρά­ψει Σύμ­βα­ση! Που σημαί­νει αν τα “βρει” με τους πχ μπο­για­τζή­δες με καλύ­τε­ρους όρους γι’αυ­τόν, αυτό θα ισχύ­ει και για τους υπό­λοι­πους εργα­ζό­με­νους στις κατα­σκευ­ές. Βγά­ζουν σε μειο­δο­τι­κό δια­γω­νι­σμό τα εργο­δο­τι­κά δικαιώ­μα­τα!  Όμως δεν θα υπο­γρά­φει ο εργο­δό­της σύμ­βα­ση με σωμα­τεία που είναι εκτός ΓΣΕ, απο­κλεί­ο­ντας έτσι τις ελά­χι­στες φωνές αντί­στα­σης όπως τους Λιμε­νερ­γά­τες, τους “Συν­δι­κα­λι­στές” και άλλους. Έτσι τα βόλε­ψαν στην συνερ­γα­σία μετα­ξύ των τάξε­ων και οι Εργο­δό­τες και οι Εργα­το­πα­τέ­ρες. Θέλουν να επι­βάλ­λουν από­λυ­τη σιω­πή. Σιω­πή Νεκρο­τα­φεί­ου. Πώς να μην είναι μετά ο “λαγός” της Ευρώ­πης η Σου­η­δία στην απά­τη των εργα­τι­κών δικαιωμάτων. 

srejk 3

Από χρό­νια ο Σύν­δε­σμος Εργο­δο­τών προ­σπα­θού­σε να δυσκο­λέ­ψει την απερ­γία παρό­λο που στην Σου­η­δία η απερ­γία είναι δυσεύ­ρε­το είδος λόγω τις εργα­σια­κής ειρή­νης που έχει συμ­φω­νη­θεί από τα εργο­δο­τι­κά Συν­δι­κά­τα. Υπάρ­χουν όμως και αντάρ­τες.. Η αφορ­μή δόθη­κε με την απερ­γία της Ομο­σπον­δί­ας Λιμε­νερ­γα­τών στην προ­βλή­τα 4 στην πόλη του Γκέ­τε­μποργκ που κρα­τά από το 2016. Ο Εργο­δό­της η Μέρσκ υπέ­γρα­ψε συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση με την Ομο­σπον­δία των Εργα­ζο­μέ­νων στις Μετα­φο­ρές θεω­ρώ­ντας πως περι­λαμ­βά­νει και τους λιμε­νερ­γά­τες και αγνο­ώ­ντας την Ομο­σπον­δία τους και επει­δή τού ρχε­ται φθη­νό­τε­ρα. Η Ομο­σπον­δία Μετα­φο­ρών υπέ­γρα­ψε ευχα­ρί­στως την Σύμ­βα­ση για­τί έτσι έβγα­ζε εκτός παι­χνι­διού την Ομο­σπον­δία των Λιμε­νερ­γα­τών που δεν είναι μέλος της συμ­βι­βα­σμέ­νης ΓΣΕ Σου­η­δί­ας, δεν υπα­κού­ει στην εργα­τι­κή ειρή­νη και έχει τα δικά της αιτήματα.

hamn

Απερ­γία στο λιμάνι

Οι Λιμε­νερ­γά­τες δεν το έβα­ζαν κάτω και έτσι η Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τισ­σα υπουρ­γός εργα­σί­ας απο­φά­σι­σε τον Μάιο του 2017 να συστή­σει δική της επι­τρο­πή για να περιο­ρί­σει την απεί­θαρ­χη απερ­γία. Είχαν προη­γη­θεί κραυ­γές από τους εργο­δό­τες, τους εξα­γω­γείς και την ηγε­σία της ΓΣΕ ενά­ντια στην “ανεύθυνη”στάση των λιμε­νερ­γα­τών. Ένα μήνα πριν βγει το πόρι­σμα η ηγε­σία της ΓΣΕ Σου­η­δί­ας, της Συνο­μο­σπον­δί­ας Υπαλ­λή­λων και των Ακα­δη­μαϊ­κών υπέ­γρα­ψαν άρον των άρον και χωρίς την σύμ­φω­νη γνώ­μη των 13 από τις 14 Ομο­σπον­δί­ες της ΓΣΕ και χωρίς να ρωτή­σουν τα μέλη τους την κατά­πτυ­στη αυτή συμ­φω­νία με τον Σύν­δε­σμο Εργο­δο­τών. Η δικαιο­λο­γία τους ήταν πως το πόρι­σμα του Υπουρ­γεί­ου ήταν δυσμε­νέ­στα­το. Κλασ­σι­κή περί­πτω­ση Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής Απά­της. Δεν πέρα­σαν δυο ώρες μετά την ανα­κοί­νω­ση της συμ­φω­νί­ας και σε έκτα­κτη συνά­ντη­ση με τους δημο­σιο­γρά­φους δήλω­σε η Υπουρ­γός Εργα­σί­ας πως δέχε­ται την συμ­φω­νία και θα πετά­ξει στον κάλα­θο των αχρή­στων το δικό της πόρι­σμα. Κατά τα άλλα είναι πρό­τυ­πο και μοντέ­λο του καπι­τα­λι­σμού η Σουηδία…

Έρχε­ται όμως η απά­ντη­ση. Στις 25 Αυγού­στου σωμα­τεία όπως του μετρό Στοκ­χόλ­μης που έχει πρό­ε­δρο Έλλη­να κομ­μου­νι­στή, συν­δι­κα­λι­στές και μέλη των Σωμα­τεί­ων που αντι­δρούν στην συμ­φω­νία από όλη την Σου­η­δία συγκε­ντρώ­νο­νται στην Στοκ­χόλ­μη. Το σύν­θη­μα είναι : Αντε­πί­θε­ση. Υπε­ρα­σπί­σου την απερ­γία. Αυτή η συμ­φω­νία δεν πρέ­πει να περάσει!

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο