Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιορισμός των κρουσμάτων και μείωση του αριθμού των νεκρών, σε Ιταλία, Γαλλία και Αυστρία

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των περι­στα­τι­κών κορο­νοϊ­ού στην Ιτα­λία είναι 178.972. Οι νεκροί έφτα­σαν τους 23.660. Παράλ­λη­λα, 47.055 άνθρω­ποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνο­λο κρου­σμά­των του κορο­νοϊ­ού ήταν 175.925 και είχαν χάσει την ζωή τους 23.227 άνθρω­ποι ενώ 44.927 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο, δηλα­δή, έχα­σαν την ζωή τους 433 ασθε­νείς και κατα­γρά­φη­καν 3.047 νέα κρού­σμα­τα, 2.128 ασθε­νείς έγι­ναν αρνη­τι­κοί στον ιό.

2.635 ασθε­νείς βρί­σκο­νται σε μονά­δες εντα­τι­κής θερα­πεί­ας και, συνο­λι­κά, 25.033 έχουν εισα­χθεί σε νοσο­κο­μείο. Για 80.589 έχει απο­φα­σι­στεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Στην Λομ­βαρ­δία τα συνο­λι­κά περι­στα­τι­κά είναι 65.236 και οι νεκροί 12.213. Στην Εμί­λια Ρομά­νια τα κρού­σμα­τα είναι 22.560, με τους νεκρούς να έχουν φτά­σει τους 3.023. Στην περι­φέ­ρεια Βένε­το, οι θετι­κοί στον ιό είναι 15.935, με 1.087 νεκρούς.

Ο ρυθ­μός μετά­δο­σης του ιού μειώ­νε­ται σημα­ντι­κά (444 λιγό­τε­ρα κρού­σμα­τα) ενώ το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο έχα­σαν την ζωή τους 49 λιγό­τε­ροι άνθρω­ποι. Οι ασθε­νείς στις μονά­δες εντα­τι­κής θερα­πεί­ας, για δέκα­τη έκτη ημέ­ρα, συνε­χί­ζουν να μειώ­νο­νται, όπως και οι εισα­γω­γές στα νοσο­κο­μεία. Οι θερα­πευ­μέ­νοι είναι 72 λιγό­τε­ροι από το περα­σμέ­νο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο. Η κυβέρ­νη­ση της Ρώμης, όμως, προς το παρόν δεν εννο­εί να δώσει «πρά­σι­νο φως» στην μαζι­κή επα­να­λει­τουρ­γία επι­χει­ρή­σε­ων και δημο­σί­ων υπη­ρε­σιών πριν από τις 4 Μαί­ου, λόγω και του ότι σε πόλεις όπως το Μιλά­νο και το Τορί­νο, τα νέα κρού­σμα­τα δεν έχουν ακό­μη περιο­ρι­στεί με ουσια­στι­κό τρόπο.

Γαλλία: Σταθερή μείωση του ρυθμού της αύξησης των θανάτων και των ασθενών στην εντατική

Η Γαλ­λία πλη­σιά­ζει το όριο των 20.000 θανά­των, καθώς 395 νέοι θάνα­τοι κατα­γρά­φη­καν το τελευ­ταίο 24ωρο, ανε­βά­ζο­ντας σε 19.718 τον συνο­λι­κό αριθ­μό των θανά­των της επι­δη­μί­ας Covid-19 στην χώρα. Ωστό­σο, ο ρυθ­μός αύξη­σης των θανά­των μειώ­νε­ται, μαζί με τον αριθ­μό των ασθε­νών που βρί­σκο­νται σε μονά­δες εντα­τι­κής θεραπείας.

Ο επι­κε­φα­λής της υπη­ρε­σί­ας δημό­σιας υγεί­ας της Γαλ­λί­ας Ζερόμ Σαλο­μόν ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα κατά την διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου ότι ο συνο­λι­κός αριθ­μός των ασθε­νών που βρί­σκο­νται στην εντα­τι­κή μειώ­θη­κε για 11η συνε­χή ημέ­ρα, του 5.744, στο χαμη­λό­τε­ρο επί­πε­δο από την 30ή Μαρτίου.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Γαλ­λί­ας Εντουάρ Φιλίπ δήλω­σε ότι η κατά­στα­ση στην Γαλ­λία βελ­τιώ­νε­ται αργά αλλά στα­θε­ρά, αλλά προει­δο­ποί­η­σε ότι η υγειο­νο­μι­κή κρί­ση δεν έχει τελειώσει.

Υπάρ­χουν ενδεί­ξεις ότι η πίε­ση επί των νοσο­κο­μεί­ων μειώ­νε­ται, με την συνε­χή μεί­ω­ση των ασθε­νών που βρί­σκο­νται στην εντα­τι­κή, είπε ο Εντουάρ Φιλίπ.
Αντί­θε­τα, η οικο­νο­μι­κή κρί­ση που προ­έρ­χε­ται από την επι­δη­μία του κορο­νοϊ­ού μόλις ξεκί­νη­σε και θα είναι «βίαιη», προειδοποίησε.

Αυστρία-“Χαρμόσυνο σημάδι” οι πρόσφατοι αριθμοί των κρουσμάτων του κορονοϊού στη χώρα

Ως “χαρ­μό­συ­νο σημά­δι” εκτι­μούν τους τελευ­ταί­ους αριθ­μούς των κρου­σμά­των του κορο­νοϊ­ού στη χώρα τους, ο ομο­σπον­δια­κός καγκε­λά­ριος της Αυστρί­ας και αρχη­γός του Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος Σεμπά­στιαν Κουρτς και ο αντι­κα­γκε­λά­ριος και επι­κε­φα­λής των συγκυ­βερ­νού­ντων Πρά­σι­νων Βέρ­νερ Κόγκλερ, σε σημε­ρι­νή κοι­νή ανα­κοί­νω­σή τους.

Για πρώ­τη φορά σήμε­ρα και σε 24ωρη σύγκρι­ση, ο αριθ­μός των νέων κρου­σμά­των, βρέ­θη­κε κάτω από το 100, όμως για να συνε­χι­στεί αυτή η τάση, απαι­τεί­ται περαι­τέ­ρω προ­σο­χή, ανα­φέ­ρουν οι δύο πολι­τι­κοί, οι οποί­οι βρί­σκο­νται επι­κε­φα­λής της κυβέρ­νη­σης συνα­σπι­σμού των δύο κομ­μά­των τους.

Ταυ­τό­χρο­να, επι­ση­μαί­νουν ότι :“ο στό­χος δεν έχει επι­τευ­χθεί για πολύ ακό­μη, στο τέλος της ημέ­ρας μόνον τότε θα έχου­με επι­τύ­χει, εάν θα συνε­χί­σου­με να τηρού­με τα μέτρα που ισχύ­ουν και περιο­ρί­σου­με τις κοι­νω­νι­κές μας επα­φές, και, όσο καλύ­τε­ρα το πετυ­χαί­νου­με αυτό τόσο γρη­γο­ρό­τε­ρα θα μπο­ρού­με να επι­στρέ­ψου­με πάλι στην κανο­νι­κό­τη­τα και να χαλα­ρώ­σου­με τα μέτρα”.

Σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα στοι­χεία, από χθες έως σήμε­ρα κατα­γρά­φη­καν “μόνον” 78 νέα κρού­σμα­τα, το από­γευ­μα ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των του νέου κορο­νοϊ­ού στην Αυστρία ανερ­χό­ταν σε 14.696, αλλά την ίδια στιγ­μή έχουν απο­θε­ρα­πευ­θεί 10.501 άνθρω­ποι, έως τώρα έχουν διε­νερ­γη­θεί 179.243 δια­γνω­στι­κά τεστ.

“Επί­και­ρα” νοσούν 3.796 άνθρω­ποι — αριθ­μός που σημαί­νει ότι μέσα σε μία εβδο­μά­δα παρου­σί­α­σε μεί­ω­ση κατά 40% — και μόνον οι 817 από αυτούς νοση­λεύ­ο­νται σε νοσο­κο­μείο, ενώ, συνο­λι­κά 452 άνθρω­ποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Αυστρία από τον κορονοϊό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο