Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιοριστικά μέτρα σε χώρους διασκέδασης ανακοίνωσε ο Ν. Χαρδαλιάς

Περιο­ρι­στι­κά μέτρα σε χώρους δια­σκέ­δα­σης λόγω αύξη­σης των κρου­σμά­των, ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Νίκος Χαρ­δα­λιάς σε έκτα­κτη ενη­μέ­ρω­ση μετά την εκτό­ξευ­ση των κρου­σμά­των κορο­νοϊ­ού που σήμε­ρα έφτα­σαν στα 1.797. Μια αύξη­ση που την απο­δί­δουν στα κέντρα δια­σκέ­δα­σης, τα οποία ο κ. Χαρ­δα­λιά χαρα­κτή­ρι­σε χώρους υπερμετάδοσης.

Όπως ανέ­φε­ρε, από Πέμ­πτη 8 Ιού­λη, όλοι οι χώροι δια­σκέ­δα­σης θα λει­τουρ­γούν απο­κλει­στι­κά μόνο με καθή­με­νους και με τα όρια χωρη­τι­κό­τη­τας που έχουν ορι­στεί. Παράλ­λη­λα είπε πως οι ελεγ­κτι­κοί μηχα­νι­σμοί θα μπο­ρούν να επι­βάλ­λουν ποι­νή προ­σω­ρι­νής ανα­στο­λής δρα­στη­ριό­τη­τας από την πρώ­τη παρά­βα­ση και την επό­με­νη ημέ­ρα ενώ μέσω της ΚΥΑ που θα εκδο­θεί σύντο­μα θα είναι δυνα­τή η επι­βο­λή προ­στί­μων ‑που θα απο­δει­κνύ­ε­ται μέσω οπτι­κού υλι­κού- εκ των υστέρων.

Ο Ν. Χαρ­δα­λιάς ανέ­φε­ρε πως οι βασι­κοί χώροι υπερ­με­τά­δο­σης του ιού είναι τα μεγά­λα κέντρα δια­σκέ­δα­σης, πως το 32% των νέων κρου­σμά­των ανα­φέ­ρουν ως πιθα­νή έκθε­ση τη συνά­θροι­ση σε εξω­τε­ρι­κό χώρο και ότι τα τελευ­ταία 24ωρα κατα­γρά­φη­καν εκα­το­ντά­δες κρού­σμα­τα που εστιά­ζο­νται σε χώρους διασκέδασης.

Επι­πλέ­ον, σύμ­φω­να με τον υφυ­πουρ­γό ο μέσος όρος των κρου­σμά­των έχει φτά­σει τα 27 έτη και κάλε­σε όσους δεν έχουν εμβο­λια­στεί, να το κάνουν άμε­σα, αλλά και να τηρού­νται τα μέτρα προστασίας.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο