Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιπλέκεται η κατάσταση στη Συρία

Εισβο­λή της Τουρ­κί­ας στη Συρία: Περι­πλέ­κε­ται ακό­μη περισ­σό­τε­ρο μετά την τουρ­κι­κή εισβο­λή, η ήδη περί­πλο­κη κατά­στα­ση στη Συρία, στην οποία συγκρού­ο­νται ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα και περι­φε­ρεια­κές δυνάμεις.

Oι «Συρια­κές Δημο­κρα­τι­κές Δυνά­μεις» ανα­κοί­νω­σαν την επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας με την κυβέρ­νη­ση Άσαντ για την ανά­πτυ­ξη του συρια­κού στρα­τού κατά μήκος των συνό­ρων με την Τουρκία.

«Για να αντι­με­τω­πι­στεί η τουρ­κι­κή επί­θε­ση και να εμπο­δι­στεί η συνέ­χι­σή της, επι­τύ­χα­με συμ­φω­νία με τη συρια­κή κυβέρ­νη­ση για την ανά­πτυ­ξη του στρα­τού κατά μήκος των τουρ­κο­συ­ρια­κών συνό­ρων με στό­χο την υπο­στή­ρι­ξη των ”Συρια­κών Δημο­κρα­τι­κών Δυνά­με­ων», ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση των Κούρδων.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από την κουρ­δι­κή πλευ­ρά, ο συρια­κός στρα­τός θα ανα­πτυ­χθεί εντός των προ­σε­χών 48 ωρών στις πόλεις Κομπά­νι και Μαν­μπίζ, που ελέγ­χε­ται από τις «Συρια­κές Δημο­κρα­τι­κές Δυνά­μεις» (SDF).

Υψη­λό­βαθ­μος Κούρ­δος αξιω­μα­τού­χος δήλω­σε πως η συρια­κή κυβέρ­νη­ση και οι «Συρια­κές Δημο­κρα­τι­κές Δυνά­μεις» είχαν συνο­μι­λί­ες σε ρωσι­κή βάση της Συρίας.

Ως συνή­θως, τα μεγα­λύ­τε­ρα θύμα­τα αυτού του πολέ­μου είναι οι άμα­χοι που πλη­ρώ­νουν με αίμα, πεί­να και ξερι­ζω­μό τους αντα­γω­νι­σμούς του κεφαλαίου.

Στην πόλη Ρας αλ Άιν η τουρ­κι­κή αερο­πο­ρία έπλη­ξε φάλαγ­γα αμά­χων και δημο­σιο­γρά­φων. Του­λά­χι­στον 26 άμα­χοι σκο­τώ­θη­καν σήμε­ρα στην βόρεια Συρία από τους βομ­βαρ­δι­σμούς και τα πυρά των τουρ­κι­κών δυνάμεων.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο