Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περισσότερα από 40 τα κρούσματα στο γηροκομείο στον Άγιο Παντελεήμονα

Αυξά­νο­νται τα κρού­σμα­τα στο γηρο­κο­μείο στον Άγιο Παντε­λε­ή­μο­να, καθώς όπως τόνι­σε ο Πρό­ε­δρος του ΕΟΔΥ, Πανα­γιώ­της Αρκου­μα­νέ­ας, τα κρού­σμα­τα στο γηρο­κο­μείο είναι ήδη 40 και υπάρ­χουν φόβοι πως θα ξεπε­ρά­σουν τα 45.

Ο Πρό­ε­δρος του ΕΟΔΥ απο­κά­λυ­ψε μάλι­στα πως όπως φαί­νε­ται από τους πρώ­τους έλεγ­χους κάποιοι νοση­λευ­τές νοσούν εδώ και δυο εβδομάδες!!!

Σημειώ­νε­ται πως από το πρωί έχει ξεκι­νή­σει η δια­δι­κα­σία μετα­φο­ράς των ηλι­κιω­μέ­νων που δια­γνώ­στη­καν θετι­κοί στον νέο κορο­ναϊό σε νοσο­κο­μεία ανα­φο­ράς σε όλη την Αττική.

Αρχι­κά στα Νοσο­κο­μεία μετα­φέ­ρο­νται οι ηλι­κιω­μέ­νοι με υπο­κεί­με­να νοσή­μα­τα, ωστό­σο, πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι θα οδη­γη­θούν σε Νοσο­κο­μεία όλα τα κρού­σμα­τα. Οι ηλι­κιω­μέ­νοι μετα­φέ­ρο­νται σε νοσο­κο­μεία ανα­φο­ράς της Αττι­κής όπως ο Ευαγ­γε­λι­σμός και το Σισμανόγλειο.

Σε κάθε περί­πτω­ση, το περι­στα­τι­κό αυτό ανα­δει­κνύ­ει ότι δεν λαμ­βά­νο­νται ουσια­στι­κά μέτρα στις δομές πρό­νοιας, με την κυβέρ­νη­ση να ανα­λαμ­βά­νει βαριές ευθύ­νες για αυτό. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο