Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περισσότερα από 640 θαλάσσια είδη βρέθηκαν νεκρά στις ελληνικές θάλασσες το 2019

Πάνω από 600 νεκρά θαλάσ­σια είδη εντο­πί­στη­καν στις ελλη­νι­κές θάλασ­σες το 2018 και το 2019 σύμ­φω­να με στοι­χεία της Διεύ­θυν­σης Ελέγ­χου Αλιεί­ας του Αρχη­γεί­ου του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος – Ελλη­νι­κής Ακτοφυλακής.

Ειδι­κό­τε­ρα πέρυ­σι εντο­πί­στη­καν νεκρά 642 είδη εκ των οποί­ων 91 δελ­φί­νια, 1 δερ­μα­το­χε­λώ­να, 341 χελώ­νες καρέ­τα – καρέ­τα (18 τραυ­μα­τι­σμέ­νες), 2 καρ­χα­ριοει­δή, 28 πρα­σι­νο­χε­λώ­νες (1 τραυ­μα­τι­σμέ­νη), 17 φώκιες και 162 χελώ­νες (6 τραυ­μα­τι­σμέ­νες). Το 2018 εντο­πί­στη­καν 636 νεκρά είδη εκ των οποί­ων 128 δελ­φί­νια, 314 χελώ­νες καρέ­τα – καρέ­τα (19 τραυ­μα­τι­σμέ­νες), 19 πρα­σι­νο­χε­λώ­νες, 1 φάλαι­να, 17 φώκιες και 157 χελώ­νες (5 τραυματισμένες).

Επι­πλέ­ον πέρυ­σι, σύμ­φω­να με τα στα­τι­στι­κά στοι­χεία που δόθη­καν στη δημο­σιό­τη­τα, ανα­φο­ρι­κά με τις παρα­βά­σεις αλιευ­τι­κής νομο­θε­σί­ας ο αριθ­μός απο­φά­σε­ων επι­βο­λής κυρώ­σε­ων έφτα­σε τις 811, το ύψος των συνο­λι­κών επι­βαλ­λό­με­νων προ­στί­μων 488.118,35 ευρώ, οι ημέ­ρες αφαί­ρε­σης αδειών σκα­φών ήταν 3.970 και οι ημέ­ρες αφαί­ρε­σης ατο­μι­κών αδειών 4.030.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο