Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περισσότερα από 8.000 τα κενά στα σχολεία της πρωτοβάθμιας

Στην εκτί­μη­ση ότι τα κενά σε δημο­τι­κά σχο­λεία και νηπια­γω­γεία ξεπερ­νούν τις 8.000 προ­χώ­ρη­σε νωρί­τε­ρα σήμε­ρα, Πέμ­πτη, η Διδα­σκα­λι­κή Ομο­σπον­δία Ελλά­δος κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου που παραχώρησε.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της ΔΟΕ, τα περισ­σό­τε­ρα κενά αφο­ρούν δασκά­λους και παράλ­λη­λη στήριξη.

Ανά ειδι­κό­τη­τα τα κενά έχουν ως εξής: 1.714 Δάσκα­λοι, 471 Νηπια­γω­γοί, 294 Αγγλι­κών, 196 Φυσι­κής Αγω­γής, 173 Μου­σι­κής, 43 Γαλ­λι­κών, 66 Γερ­μα­νι­κών, 224 Θεα­τρι­κής Αγω­γής, 373 Εικα­στι­κών, 172 Πλη­ρο­φο­ρι­κής, 616 Ειδι­κής Αγω­γής, 2.235 Παράλ­λη­λης Στή­ρι­ξης και 562 θέσεις στις ΖΕΠ.

Εκ μέρους του ΔΣ της ΔΟΕ έγι­νε επί­σης ανα­φο­ρά στην ανε­πάρ­κεια του προ­σω­πι­κού καθα­ριό­τη­τας που προ­κύ­πτει από τις κατα­γρα­φές σωμα­τεί­ων πρω­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης και τονί­στη­κε πως η ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου δεν έλα­βε υπό­ψη τις προ­τά­σεις για μεί­ω­ση του αριθ­μού μαθη­τών ανά τάξη ώστε να εξα­σφα­λί­ζο­νται οι απο­στά­σεις που είναι βασι­κό στοι­χείο για την αντι­με­τώ­πι­ση της εξά­πλω­σης του κορο­νοϊ­ού. Η δε θέσπι­ση από την κυβέρ­νη­ση των νέων ορί­ων μαθη­τών σε αντί­θε­ση με τις πάγιες διεκ­δι­κή­σεις του κλά­δου, δυσχε­ραί­νει τους όρους.

Η κατά­στα­ση χαρα­κτη­ρί­στη­κε ως εκρη­κτι­κή και μακριά από την εικό­να που παρου­σιά­ζε­ται από το υπουρ­γείο ενώ επι­ση­μάν­θη­κε πως σε μια σει­ρά οδη­γί­ες δεν λαμ­βά­νε­ται υπό­ψη η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Οι εκπαι­δευ­τι­κοί καλού­νται, όπως τονί­στη­κε, να δια­χει­ρι­στούν αυτή την κατά­στα­ση και επι­πλέ­ον να αντι­με­τω­πί­σουν και περι­στα­τι­κά πιθα­νών κρουσμάτων.

«Οι εκπαι­δευ­τι­κοί για μία ακό­μη φορά έρχο­νται αντι­μέ­τω­ποι με συν­θή­κες που τους υπερ­βαί­νουν. Το υπουρ­γείο μετα­κυ­λί­ει ευθύ­νες στην πλά­τη των εκπαι­δευ­τι­κών», σημεί­ω­σε ο πρό­ε­δρος της ΔΟΕ, Θανά­σης Κικι­νής και σημεί­ω­σε ότι όλα τα παρα­πά­νω προ­κα­λούν ανη­συ­χία στην εκπαι­δευ­τι­κή κοινότητα.

Στην παρέμ­βα­σή του ο εκπρό­σω­πος της «Αγω­νι­στι­κής Συσπεί­ρω­σης Εκπαι­δευ­τι­κών» στο ΔΣ της ΔΟΕ Αχ. Ζορ­μπάς μετα­ξύ άλλων επα­νέ­λα­βε το κάλε­σμα της ΑΣΕ σε εκπαι­δευ­τι­κούς και γονείς να μετα­τρέ­ψουν σε αγω­νι­στι­κή διεκ­δί­κη­ση την αγω­νία και αγα­νά­κτη­ση, ανα­φέρ­θη­κε στις κινη­το­ποι­ή­σεις που γίνο­νται όλο αυτό το διά­στη­μα, καλώ­ντας σε κλι­μά­κω­ση και με απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση, που μία σει­ρά σωμα­τεία την οριο­θε­τούν για τις 24 Σεπτέμβρη.

Ως προς τα κενά σε γυμνά­σια και λύκεια, η εικό­να ακό­μη δεν είναι σαφής, αν και από πλευ­ράς ΟΛΜΕ γίνε­ται λόγος για μεγά­λο αριθ­μό κενών, που σε ορι­σμέ­νες περιο­χές φτά­νει και το 20% σε ποσο­στό επί του συνό­λου των θέσεων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο