Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περισσότερες από πεντακόσιες ογδόντα εκδόσεις έργων του Νίκου Καζαντζάκη έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο

Περισ­σό­τε­ρες από πεντα­κό­σιες ογδό­ντα εκδό­σεις έργων του Νίκου Καζαν­τζά­κη έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο ενώ μόνο στη Γερ­μα­νία οι πωλή­σεις από τις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του ’50 ξεπερ­νούν το ένα εκα­τομ­μύ­ριο αντί­τυ­πα, κυρί­ως του Αλέ­ξη Ζορμπά.

Τα παρα­πά­νω στοι­χεία ανα­φέρ­θη­καν σε συζή­τη­ση με θέμα “η μετά­φρα­ση των έργων του Νίκου Καζαν­τζά­κη σε χώρες των Βαλ­κα­νί­ων και την Ευρώ­πη” που έγι­νε σήμε­ρα στο πλαί­σιο της 14ης Διε­θνούς Έκθε­σης Βιβλί­ου στη Θεσσαλονίκη.

“Ο Νίκος Καζαν­τζά­κης έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη στις πωλή­σεις στην πατρί­δα μου, θα τον ζήλευε ο κάθε Έλλη­νας συγ­γρα­φέ­ας”, τόνι­σε η μετα­φρά­στρια έργων του, Μικα­έ­λα Πρίτζινγκερ.

Ανα­φο­ρές στην δια­δρο­μή των έργων του μεγά­λου Έλλη­να συγ­γρα­φέα στις βαλ­κα­νι­κές χώρες, έγι­ναν από τους μελε­τη­τές-μετα­φρα­στές του, Σταύ­ρο Ντά­γιο (αλβα­νι­κά), την Σερ­βί­δα Ισμή­νη Ραντού­λο­βιτς και την Κρο­ά­τι­σα Ιρέ­νε Γκαβράνοβιτς-Λούκσιτς.

Σύμ­φω­να με την Ισμή­νη Ραντού­λο­βιτς ο Νίκος Καζαν­τζά­κης είναι μακράν ο περισ­σό­τε­ρο μετα­φρα­σμέ­νος Έλλη­νας συγ­γρα­φέ­ας στις χώρες της πρώ­ην Γιου­γκο­σλα­βί­ας όπου έργα του υπάρ­χουν σε όλες τις σημα­ντι­κές βιβλιο­θή­κες. Στην Κρο­α­τία, όπως είπε ο Ιρέ­νε Γκα­βρά­νο­βιτς-Λού­κιτς από τα δεκα­πέ­ντε μετα­φρα­σμέ­να ελλη­νι­κά βιβλία τα εννιά είναι του Νίκου Καζαντζάκη.

“Ο Καζαν­τζά­κης είναι και θα παρα­μεί­νει επί πολ­λά χρό­νια ακό­μη ο πολυα­γα­πη­μέ­νος Έλλη­νας συγ­γρα­φέ­ας Ελλή­νων και Ευρω­παί­ων και βρί­σκε­ται στις βιβλιο­θή­κες όλου του κόσμου”, τόνι­σε ο Σταύ­ρος Ντά­γιος. “Μαζί του θα μπο­ρού­σαν να συγκρι­θούν ο Σερ­βο­βόσ­νιος Ίβο Άντρις και οι νεό­τε­ροι, Ισμα­ήλ Καντα­ρέ και Ορχάν Παμούκ”, πρόσθεσε.

Ο ίδιος ανά­φε­ρε ότι στην Αλβα­νία ο Ζορ­μπάς έχει κάνει τέσ­σε­ρις επανεκδόσεις.

Και οι τρεις μελε­τη­τές συμ­φώ­νη­σαν ότι σημα­ντι­κό ρόλο στην προ­ώ­θη­ση των έργων του Καζαν­τζά­κη, έπαι­ξε η ται­νία του Μιχά­λη Κακο­γιάν­νη “Αλέ­ξης Ζορμπάς”.

 

Πηγή: Δημό­σια σελί­δα ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο