Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περισσότεροι από 1.600 κεραυνοί έπεσαν χθες — Ενας θανατηφόρος

Περισ­σό­τε­ροι από 1.600 κεραυ­νοί κατα­γρά­φη­καν χθες από το σύστη­μα ανί­χνευ­σης κεραυ­νών «ΖΕΥΣ» του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών (ΕΑΑ). Παρό­λο που ο αριθ­μός των κεραυ­νών δεν είναι ιδιαί­τε­ρα μεγά­λος, το ΕΑΑ-meteo χαρα­κτη­ρί­ζει ως αξιο­ση­μεί­ω­το το γεγο­νός ότι σημειώ­θη­κε κεραυ­νι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα σχε­δόν σε όλη την ηπει­ρω­τι­κή χώρα, με μόνη εξαί­ρε­ση περιο­χές της Δυτι­κής Πελοποννήσου.

Ένας εξ αυτών σκό­τω­σε 53χρονη γυναί­κα στη Σκόπελο.

Σκό­πε­λος: Νεκρή 53χρονη από κεραυ­νό – Το σύστη­μα «ZEUS» του meteo κατέ­γρα­ψε το φονι­κό κεραυνό

Σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr, η αστά­θεια θα συνε­χι­στεί και σήμε­ρα, με βρο­χές, καται­γί­δες και κατά τόπους χαλα­ζο­πτώ­σεις. Η θερ­μο­κρα­σία, που θα παρου­σιά­σει νέα μικρή πτώ­ση, δεν θα ξεπε­ρά­σει τους 22 έως 24 βαθμούς.

Και­ρός: Έρχο­νται ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες και σήμερα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο