Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περισσότεροι από 100 μετανάστες αγνοούμενοι — Χιλιάδες οι νεκροί και αγνοούμενοι τα τελυταία χρόνια

Μπο­ρεί τα στοι­χεία να δεί­χνουν μεί­ω­ση των προ­σφυ­γι­κών ροών από τη θάλασ­σα της Μεσο­γεί­ου, όμως το ένα ναυά­γιο δια­δέ­χε­ται το άλλο και ο αριθ­μός των πνιγ­μέ­νων να αυξά­νε­ται κατά εκατοντάδες.

Περισ­σό­τε­ροι από 100 μετα­νά­στες είναι αγνο­ού­με­νοι μετά το ναυά­γιο του πλε­ού­με­νού τους στα ανοι­κτά της δυτι­κής Λιβύ­ης, δήλω­σε σήμε­ρα στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ο εκπρό­σω­πος του λιβυ­κού Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού, επι­κα­λού­με­νος επιζήσαντες.

Σύμ­φω­να με τον ναύ­αρ­χο Αγιούμπ Κάσεμ, «του­λά­χι­στον επτά επι­ζή­σα­ντες» παρέ­μει­ναν επί τρεις ημέ­ρες στη θάλασ­σα πριν φθά­σει χθες βοήθεια.

Ο Κάσεμ δεν ήταν άμε­σα σε θέση να δώσει περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες για το ναυά­γιο, που σημειώ­θη­κε στα ανοι­κτά της Σαμπρά­τα, η οποία βρί­σκε­ται δυτι­κά της Τρίπολης.

Η πόλη αυτή, από την οποία ξεκι­νούν μετα­νά­στες προς την Ευρώ­πη, είναι από την Κυρια­κή το θέα­τρο βίαιων μαχών ανά­με­σα σε αντί­πα­λες ένο­πλες οργανώσεις.

Την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, η λιβυ­κή ακτο­φυ­λα­κή οδή­γη­σε πίσω στην ακτή, από τη θάλασ­σα, περισ­σό­τε­ρους από 3.000 μετα­νά­στες ενώ περί­που 2.000 άλλοι απο­βι­βά­σθη­καν στην Ιτα­λία, σύμ­φω­να μ’ έναν απο­λο­γι­σμό από πολ­λές επί­ση­μες πηγές κι ένα ιτα­λι­κό μέσο ενημέρωσης.

Οι αριθ­μοί αυτοί δεί­χνουν πως η μετα­να­στευ­τι­κή οδός ανά­με­σα στη Λιβύη και την Ιτα­λία, την πλη­σιέ­στε­ρη ευρω­παϊ­κή χώρα, δεν είναι συνε­πώς εντε­λώς κλει­στή παρά τη θεα­μα­τι­κή μεί­ω­ση της ροής των μετα­να­στών μετα­ξύ αυτών των δύο χωρών.

Η Ιτα­λία έχει κατα­γρά­ψει 6.500 αφί­ξεις από τα μέσα Ιου­λί­ου, δηλα­δή μόλις το 15% του μέσου όρου που είχε κατα­γρα­φεί κατά την περί­ο­δο αυτή από το 2014 έως το 2016.

Πάνω από 22.500 οι νεκροί και αγνοούμενοι τα τελευταία 3,5 χρόνια

Σε 22.500 ανέρ­χο­νται οι θάνα­τοι και οι εξα­φα­νί­σεις μετα­να­στών παγκο­σμί­ως από την αρχή του 2014 ως και τον Ιού­νιο του 2017, σύμ­φω­να με την έκθε­ση «Fatal Journeys» (ολέ­θρια ταξί­δια) του Διε­θνούς Οργα­νι­σμού Μετα­νά­στευ­σης (ΔΟΜ).

Οι περισ­σό­τε­ροι θάνα­τοι συνε­χί­ζουν να κατα­γρά­φο­νται στη Μεσό­γειο, δια­πι­στώ­νει η έκθε­ση, και ανέρ­χο­νται σε 14.500 από το 2014 ως και τον Ιού­νιο του 2017. Για το 2016 οι εξα­φα­νί­σεις και οι θάνα­τοι στη Μεσό­γειο ανέρ­χο­νται σε 5.143 και ο αριθ­μός αυτός είναι ο μεγα­λύ­τε­ρος που έχει κατα­γρα­φεί ετη­σί­ως από το 2000 ως και σήμε­ρα. Κατά τη διάρ­κεια του πρώ­του εξα­μή­νου του 2017 έχουν κατα­γρα­φεί συνο­λι­κά 3.781 θάνα­τοι και εξα­φα­νί­σεις, εκ των οποί­ων οι 2.200 στην περιο­χή της κεντρι­κής Μεσο­γεί­ου. Ο αριθ­μός αυτός είναι συγκρι­τι­κά μικρό­τε­ρος από τους 4.376 θανά­τους που κατα­γρά­φη­καν το πρώ­το εξά­μη­νο του 2016, ωστό­σο είναι αυξη­μέ­νος σε σχέ­ση με τις αντί­στοι­χες περιό­δους των ετών 2014–2015.

Από το 2000 οι θάνα­τοι παγκο­σμί­ως ανέρ­χο­νται σε 60.000, ωστό­σο όπως παρα­τη­ρεί ο ΔΟΜ «ο πραγ­μα­τι­κός αριθ­μός των περι­στα­τι­κών παρα­μέ­νει άγνω­στος, διό­τι θεω­ρεί­ται πλέ­ον δεδο­μέ­νο ότι πολ­λά περι­στα­τι­κά δεν κατα­γρά­φο­νται ποτέ». Χαρα­κτη­ρι­στι­κό της έλλει­ψης στοι­χεί­ων που κατα­γρά­φο­νται στο πλαί­σιο των μετα­να­στευ­τι­κών ροών προς τη Μεσό­γειο είναι το γεγο­νός ότι για περισ­σό­τε­ρους από 10.000 θανά­τους το γένος και η ηλι­κία του θύμα­τος παρα­μέ­νουν άγνω­στα. Από το σύνο­λο των θανά­των στη Μεσό­γειο την τελευ­ταία τριε­τία έχουν ταυ­το­ποι­η­θεί μόλις 658 γυναί­κες και 532 παιδιά.

Ιδιαί­τε­ρα δύσκο­λη είναι και η κατα­γρα­φή της παι­δι­κής θνη­σι­μό­τη­τας. Συνο­λι­κά από το 2014 ως και τον Ιού­νιο του 2017 έχουν κατα­γρα­φεί παγκο­σμί­ως 665 θάνα­τοι παι­διών, με τον πραγ­μα­τι­κό αριθ­μό των θυμά­των να υπο­λο­γί­ζε­ται ωστό­σο τριπλάσιος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο