Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιστέρι: Επικίνδυνη εξαφάνιση 15χρονης, την προσέγγισαν «lover boys»

SOS σήμα­νε το χαμό­γε­λο του παι­διού για την εξα­φά­νι­ση της 15χρονης Φωτει­νής από το Περι­στέ­ρι η οποία πιστεύ­ε­ται ότι έχει παρα­συρ­θεί από κύκλω­μα εμπο­ρί­ας ανθρώπων.

Δημό­σια έκκλη­ση έκα­νε ο πρό­ε­δρος του «Χαμό­γε­λου του Παι­διού», Κώστας Γιαν­νό­που­λος, για την 15χρονη, ζήτη­σε να μιλή­σουν όσοι γνω­ρί­ζουν κάτι, καθώς, όπως τόνι­σε, η ανή­λι­κη έχει μπλέ­ξει με ένα επι­κίν­δυ­νο κύκλω­μα, με τα άτο­μα που το απο­τε­λούν να είναι γνω­στά στο εξω­τε­ρι­κό ως «loverboys».

«Είναι μια επι­κίν­δυ­νη εξα­φά­νι­ση και το λέω για­τί συνή­θως δεν βγά­ζου­με εντο­λή, αλλά βγαί­νει με από­φα­ση εισαγ­γε­λέα. Υπο­τί­θε­ται ότι έφυ­γε με την θέλη­ση της, είναι σχε­τι­κό όμως. Είναι με κάποιος που είναι επι­κίν­δυ­νοι. Ξέρου­με ότι αυτά τα κυκλώ­μα­τα χρη­σι­μο­ποιούν νέους για διά­φο­ρους λόγους», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά στο δελ­τίο ειδή­σε­ων του Alpha.

Παράλ­λη­λα, είπε ότι «την πήραν δύο κυρί­ες και υπο­τί­θε­ται ότι έχει γνω­ρί­σει κάποιον. Έφυ­γε με την “θέλη­ση” της. Της έδω­σαν διά­φο­ρες υπο­σχέ­σεις όπως αγά­πη και ό,τι άλλο θέλει ένα παιδί».

«Δεν πρό­κει­ται να τους αφή­σου­με ούτε δευ­τε­ρό­λε­πτο, για­τί στο παρελ­θόν έχου­με χάσει παι­διά από αυτή την κατά­στα­ση. Είναι γνω­στοί, στο εξω­τε­ρι­κό λέγο­νται “loverboys”», πρό­σθε­σε στη συνέ­χεια ο πρό­ε­δρος του Χαμό­γε­λου του Παιδιού.

Τι είναι τα loverboys

Τα loverboys είναι έμπο­ροι ανθρώ­πων που συνή­θως λει­τουρ­γούν προ­σπα­θώ­ντας να κάνουν νεα­ρά κορί­τσια ή αγό­ρια να τους ερω­τευ­τούν. Μερι­κές φορές χει­ρα­γω­γούν τους νέους με άλλους τρό­πους. Μόλις έχουν τα θύμα­τα υπό την επιρ­ροή τους, τα εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται, για παρά­δειγ­μα στη βιο­μη­χα­νία του σεξ.

Παρα­δο­σια­κά ένα lover boy σαγη­νεύ­ει νεα­ρά, ευά­λω­τα κορί­τσια και αγό­ρια για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα, προ­κει­μέ­νου να τα εκμε­ταλ­λευ­τεί σεξουα­λι­κά αργό­τε­ρα. Αυτή η πρα­κτι­κή χρη­σι­μο­ποιεί­ται όλο και λιγό­τε­ρο. Στις μέρες μας τα loverboys απει­λούν τα θύμα­τά τους, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας συχνά εκβια­σμό και βία.

Το δια­δί­κτυο και τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης δια­δρα­μα­τί­ζουν αυξα­νό­με­νο ρόλο σε αυτό το φαι­νό­με­νο. Για παρά­δειγ­μα, τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης παρέ­χουν στα loverboys τη δυνα­τό­τη­τα να έρθουν σε επα­φή με τα θύμα­τά τους και να συλ­λέ­ξουν πλη­ρο­φο­ρί­ες γι’ αυτά.

H ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Στις 19.04.2022 και ώρα 19:00, εξα­φα­νί­στη­κε από το Περι­στέ­ρι, η Φωτει­νή Γιαν­νο­πού­λου, 15 ετών. Υπάρ­χουν σοβα­ρές ενδεί­ξεις ότι η ασφά­λεια της ανή­λι­κης βρί­σκε­ται σε κίν­δυ­νο, καθώς πιθα­νόν να είναι εγκλω­βι­σμέ­νη σε μια επι­κίν­δυ­νη κατά­στα­ση από την οποία δεν μπο­ρεί να δια­φύ­γει. «Το Χαμό­γε­λο του Παι­διού» ενη­με­ρώ­θη­κε για την εξα­φά­νι­ση της ανή­λι­κης Φωτει­νής, στις 20.04.2022 και προ­χώ­ρη­σε άμε­σα στην ενερ­γο­ποί­η­ση του μηχα­νι­σμού AMBER ALERT HELLAS.

Η Φωτει­νή Γιαν­νο­πού­λου, 15ετών, έχει καστα­νά μαλ­λιά, καστα­νά μάτια, ύψος 1.60 και έχει κανο­νι­κό βάρος. Την ημέ­ρα που εξα­φα­νί­στη­κε φορού­σε μαύ­ρο μπου­φάν, σκού­ρο γκρι κολάν nike και μαύ­ρα αθλη­τι­κά παπού­τσια nike.

Οποιοσ­δή­πο­τε έχει κάποια πλη­ρο­φο­ρία, παρα­κα­λεί­ται να επι­κοι­νω­νή­σει τηλε­φω­νι­κά με “Το Χαμό­γε­λο του Παι­διού” όλο το 24ωρο στην «Ευρω­παϊ­κή Γραμ­μή για τις Εξα­φα­νί­σεις 116000», σε όλα τα Αστυ­νο­μι­κά Τμή­μα­τα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρ­μο­γής Missing Alert app οπού υπάρ­χει ζωντα­νή ενη­μέ­ρω­ση για την εξα­φά­νι­ση» ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση του Χαμό­γε­λου του Παιδιού.

Ψιθύ­ρι­ζε όταν μιλάς για αγά­πη, της Βασι­λι­κής Ελευ­θε­ριά­δου – Γαλάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο